Chinese Notes
Chinese Notes

赦免 shèmiǎn

shèmiǎn verb to pardon / to absolve / to exempt from punishment
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '赦免')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷二百十二 列傳第一百 俞大猷 戚繼光 劉顯 李錫 張元勳 Volume 212 Biographies 100: Yu Dayou, Qi Jiguang, Liu Xian, Li Xi, Zhang Yuanxun 3
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百一十三  列傳第三十八    唐張徐 Volume 113 Biographies 38: Tang, Zhang, Xu 2
Book of Wei 《魏書》 卷42 薛辯 寇贊 酈範 韓秀 堯暄 Volume 42: Xue Bian, Kou Zan, Li Fan, Han Xiu, Yao Xuan 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷十七  列傳第五: 景穆十二王上 Volume 17 Biographies 5: Jingmu's Twelve Sons 1 2
Book of Wei 《魏書》 卷19中 景穆十二王中 Volume 19b: Emperor Jingmu Twelve Princes 2 2
Book of Wei 《魏書》 卷19上 景穆十二王上 Volume 19a: Emperor Jingmu Twelve Princes 1 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷二十七 列傳第十五: 屈遵 張蒲 谷渾 公孫表 張濟 李先 賈彝 竇瑾 李訢 韓延之 袁式 毛脩之 唐和 寇讚 酈範 韓秀 堯暄 柳崇 Volume 27 Biographies 15: Qun Zun, Zhang Pu, Gu Hun, Gong Sunbiao, Zhang Ji, Li Xian, Jai Yi, Dou Jin, Li Xin, Han Yanzhi, Yuan Shi, Mao Xiuzhi, Tang He, Kou Zan, Li Fan, Han Xiu, Yao Xuan, Liu Cheng 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷四十五 列傳第三十三: 裴叔業 夏侯道遷 李元護 席法友 王世弼 江悅之 淳于誕 沈文秀 張讜 李苗 劉藻 傅永 傅竪眼 張烈 李叔彪 路恃慶 房亮 曹世表 潘永基 朱元旭 Volume 45 Biographies 33: Pei Shuye, Xiahou Daoqian, Li Yuanhu, Xi Fayou, Wang Shibi, Jiang Yuezhi, Chun Yudan, Shen Wenxiu, Zhang Dang, Li Miao, Liu Zao, Fu Yong, Fu Shuyan, Zhang Lie, Li Shubiao, Lu Shiqing, Fang Liang, Cao Shibiao, Pan Yongji, Zhu Yuanxu 2
Book of Northern Qi 《北齊書》 卷二五 列傳第十七  張纂 張亮 張耀 趙起 徐遠 王峻 王紘 Volume 25 Biographies 17: Zhang Zuan; Zhang Liang; Zhang Yao; Zhang Qi; Xu Yuan; Wang Jun; Wang Hong 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷三十九 列傳第二十七: 薛安都 劉休賓 房法壽 畢眾敬 羊祉 Volume 39 Biographies 27: Xue Andou, Liu Xiubin, Fang Fashou, Bi Zhongjing, Yan Zhi 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
会赦免 會赦免 會赦免官 Records of the Grand Historian 《史記》 《汲鄭列傳》 Biographies of Ji and Zheng 46
遇赦免 遇赦免 遇赦免 Book of Jin 《晉書》 卷六十九 列傳第三十九 劉隗 刁協 戴若思 周顗 Volume 69 Biographies 39: Liu Wei; Diao Xie; Dai Ruosi; Zhou Yi 33
赦免死 赦免死 會赦免死 Book of Later Han 《後漢書》 卷五十 孝明八王列傳 Volume 50: Biographies of Eight Princes of Xiaoming 5
经赦免 經赦免 經赦免死 Book of Sui 《隋書》 卷75 列傳第40 儒林 Volume 75 Biographies 40: Confucian Scholars 3
赦免罪 赦免罪 遇赦免罪 Book of Wei 《魏書》 卷64 郭祚 張彝 Volume 64: Guo Zuo, Zhang Yi 3
赦免归家 赦免歸家 赦免歸家 Book of Wei 《魏書》 卷83上 外戚上:賀訥 劉羅辰 姚黄眉 杜超 賀迷 閭毗 Volume 83a: Families of Imperial Consorts 1 - He Ne, Liu Luochen, Yao Huangmei, Du Chao, He Mi, Lu Pi 2
赦免罪人 赦免罪人 赦免罪人 Records of the Grand Historian 《史記》 《淮南衡山列傳》 Biographies of Huainan and Hengshan 2
寻赦免 尋赦免 尋赦免 History of Ming 《明史》 卷二百十二 列傳第一百 俞大猷 戚繼光 劉顯 李錫 張元勳 Volume 212 Biographies 100: Yu Dayou, Qi Jiguang, Liu Xian, Li Xi, Zhang Yuanxun 2