Chinese Notes
Chinese Notes

壮丁 (壯丁) zhuàngdīng

zhuàngdīng noun able-bodied man
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: Capable of fighting in a war (CC-CEDICT '壯丁')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷一百七十七 志第一百三十 食貨上五 Volume 177 Treatises 130: Finance and Economics 1e 9
History of Song 《宋史》 卷一百九十一 志第一百四十四 兵五 Volume 191 Treatises 144: Military 5 8
History of Song 《宋史》 卷一百七十八 志第一百三十一 食貨上六 Volume 178 Treatises 131: Finance and Economics 1f 8
History of Ming 《明史》 卷二百九十七 列傳第一百八十五 孝義二 Volume 297 Biographies 185: Filial Acts 2 4
History of Song 《宋史》 卷一百九十二 志第一百四十五 兵六 Volume 192 Treatises 145: Military 6 3
History of Ming 《明史》 卷二百六十五 列傳第一百五十三 范景文 倪元璐 李邦華 王家彥 孟兆祥 施邦曜 淩義渠 Volume 265 Biographies 153: Fan Jingwen, Ni Yuanlu, Li Banghua, Wang Jiayan, Meng Zhaoxiang, Shi Bangyao, Ling Yiqu 3
History of Ming 《明史》 卷二百五十二 列傳第一百四十 楊嗣昌 吳甡 Volume 252 Biographies 140: Yang Sichang, Wu Shen 3
History of Song 《宋史》 卷一百九十 志第一百四十三 兵四 Volume 190 Treatises 143: Military 4 3
History of Song 《宋史》 卷三百十二 列傳第七十一 韓琦子:忠彥 曾公亮子:孝寬 孝廣 孝蘊 陳升之 吳充 王珪從父:罕 從兄:琪 Volume 312 Biographies 71: Han Qi and son: Zhongyan, Ceng Gongliang and son: Xiaokuan, Xiao Guang, Xiao Yun, Chen Shengzhi, Wu Chong, Wang Gui and uncle: Han, nephew: Qi 2
History of Song 《宋史》 卷三十四 本紀第三十四 孝宗二 Volume 34 Annals 34: Xiaozong 2 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
壮丁一 壯丁一 令京城居民戶出壯丁一人 History of Yuan 《元史》 卷三十二 本紀第三十二: 文宗一 Volume 32 Annals 32: Wenzong 1 3
洞壮丁 洞壯丁 邕州有溪洞壯丁 History of Song 《宋史》 卷一百九十 志第一百四十三 兵四 Volume 190 Treatises 143: Military 4 3
锋壮丁 鋒壯丁 豪強以蒼頭冒選鋒壯丁 History of Ming 《明史》 卷二百六十五 列傳第一百五十三 范景文 倪元璐 李邦華 王家彥 孟兆祥 施邦曜 淩義渠 Volume 265 Biographies 153: Fan Jingwen, Ni Yuanlu, Li Banghua, Wang Jiayan, Meng Zhaoxiang, Shi Bangyao, Ling Yiqu 2
壮丁逐 壯丁逐 壯丁逐捕盜賊 History of Song 《宋史》 卷一百七十七 志第一百三十 食貨上五 Volume 177 Treatises 130: Finance and Economics 1e 2
壮丁为兵 壯丁為兵 括縣壯丁為兵 History of Song 《宋史》 卷三百五十四 列傳第一百十三 沈銖 路昌衡 謝文瓘 陸蘊 黃寔 姚祐 樓异 沈積中 李伯宗 汪澥 何常 葉祖洽 時彥 霍端友 俞㮚 蔡薿 Volume 354 Biographies 113: Shen Zhu, Lu Changheng, Xie Wenguan, Lu Yun, Huang Shi, Yao You, Lou Yi, Shen Jizhong, Li Bozong, Wang Xie, He Chang, Ye Zuqia, Shi Yan, Huo Duanyou, Yu Li, Cai Ni 2
差壮丁 差壯丁 差壯丁斫敵營 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷八十三 晉書9: 少帝本紀三 Volume 83 Book of Later Jin 9: Emperor Shao 3 2
壮丁总 壯丁總 並壯丁總千六百二十五人 History of Song 《宋史》 卷一百九十一 志第一百四十四 兵五 Volume 191 Treatises 144: Military 5 2