Chinese Notes
Chinese Notes

边鄙 (邊鄙) biānbǐ

biānbǐ noun remote / border area
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '邊鄙')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷六 魏書六 董二袁劉傳 Volume 6: Book of Wei 6 - Biographies of Dong, the two Yuans, and Liu 3
History of Song 《宋史》 卷二百八十五 列傳第四十四 陳執中 劉沆 馮拯 賈昌朝 梁適 Volume 285 Biographies 44: Chen Zhizhong, Liu Hang, Feng Zheng, Jia Changchao, Liang Shi 3
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷六 梁書6: 太祖本紀六 Volume 6 Book of Later Liang 6: Taizu Annals 6 2
History of Song 《宋史》 卷二百九十五 列傳第五十四 尹洙 孫甫 謝絳 葉清臣 楊察 Volume 295 Biographies 54: Yin Zhu, Sun Fu, Xie Jiang, Ye Qingchen, Yang Cha 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百八十 列傳第一百三十: 朱克融 李載義 楊志誠 張仲武 張允伸 張公素 李可舉 李全忠 Volume 180 Biographies 130: Zhu Kerong, Li Zaiyi, Yang Zhicheng, Zhang Zhongwu, Zhang Yunshen, Zhang Gongsu, Li Keju, Li Quanzhong 2
History of Song 《宋史》 卷二百六十五 列傳第二十四 李昉 呂蒙正 張齊賢 賈黃中 Volume 265 Biographies 24: Li Fang, Lu Mengzheng, Zhang Qixian, Jia Huangzhong 2
History of Song 《宋史》 卷三百四十 列傳第九十九 呂大防兄:大忠 弟:大鈞 大臨 劉摯 蘇頌 Volume 340 Biographies 99: Lu Dafang and elder brother: Dazhong, younger brother: Dajun, Da Lin, Liu Zhi, Su Song 2
Guoyu 《國語》 晉語一 Discourses of Jin I 2
History of Ming 《明史》 卷三百十四 列傳第二百〇二 雲南土司二 Volume 314 Biographies 202: Yunnan Tribal Headmen 2 2
History of Song 《宋史》 卷二百六十六 列傳第二十五 錢若水 蘇易簡 郭贄 李至 辛仲甫 王沔 溫仲舒 王化基 Volume 266 Biographies 25: Qian Ruoshui, Su Yijian, Guo Zhi, Li Zhi, Xin Zhongfu, Wang Mian, Wen Zhongshu, Wang Huaji 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
今边鄙 今邊鄙 今邊鄙粗寧 History of Song 《宋史》 卷一百十一 志第六十四 禮十四 Volume 111 Treatises 64: Rites 14 7
在边鄙 在邊鄙 豈其區區利在邊鄙而已乎 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷三十五 蜀書五 諸葛亮傳 Volume 35: Book of Shu 5 - Biography of Zhuge Liang 3
安边鄙 安邊鄙 以安邊鄙 History of Song 《宋史》 卷二百六十六 列傳第二十五 錢若水 蘇易簡 郭贄 李至 辛仲甫 王沔 溫仲舒 王化基 Volume 266 Biographies 25: Qian Ruoshui, Su Yijian, Guo Zhi, Li Zhi, Xin Zhongfu, Wang Mian, Wen Zhongshu, Wang Huaji 3
牣边鄙 牣邊鄙 充牣邊鄙 Book of Zhou 《周書》 卷49 列傳第41 異域上(高句麗・百濟・蠻・獠・宕昌・鄧至・白蘭・氐・稽胡・庫莫奚) Volume 49 Biographies 41: Other Regions 1 (Goguryeo; Baekje; Man; Tanchang; Bailan; Di; Jihu; Kumo Xi) 2
边鄙未 邊鄙未 邊鄙未寧 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十九下 本紀第十九下: 僖宗 Volume 19 Annals 19: Xizong 2
边鄙多 邊鄙多 邊鄙多虞 Book of Jin 《晉書》 卷八十一 列傳第五十一 王遜 蔡豹 羊鑒 劉胤 桓宣 朱伺 毛寶 劉遐 鄧嶽 朱序 Volume 81 Biographies 51: Wang Xun; Cai Bao; Yang Jian; Liu Yin; Huan Xuan; Zhu Si; Mao Bao; Liu Xia; Deng Yue; Zhu Xu 2
边鄙粗 邊鄙粗 邊鄙粗寧 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百〇七 漢書9: 列傳四 史弘肇 楊邠 王章 李洪建 閻晉卿 聶文進 後贊 郭允明 劉銖 Volume 107 Book of Later Jin 9: Biographies 4 - Shi Hongzhao, Yang Bin, Wang Zhang, Li Hongjian, Yan Jinqing, Nie Wenjin, Hou Zan, Guo Yuming, Liu Zhu 2
遏边鄙 遏邊鄙 式遏邊鄙 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷十七 列傳第九   斛律金 子光 羨 Volume 17 Biographies 9: Hulü Jin; Hulü Guang; Hulü Xian 2
镇边鄙 鎮邊鄙 且久鎮邊鄙 History of Jin 《金史》 卷一百十三 列傳第五十一: 完顏賽不 內族:完顏白撒一名承裔 赤盞合喜 Volume 113 Biographies 51: Wanyan Saibu, same clan: Wanyanbaisayimingchengyi, Chizhan Hexi 2
边鄙宁 邊鄙寧 如是則邊鄙寧 History of Song 《宋史》 卷二百六十五 列傳第二十四 李昉 呂蒙正 張齊賢 賈黃中 Volume 265 Biographies 24: Li Fang, Lu Mengzheng, Zhang Qixian, Jia Huangzhong 2