Chinese Notes
Chinese Notes

边鄙 (邊鄙) biānbǐ

biānbǐ noun remote / border area
Domain: Classical Chinese 古文
Notes: (CC-CEDICT '邊鄙')

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
今边鄙 今邊鄙 今邊鄙粗寧 History of Song 《宋史》 卷一百十一 志第六十四 禮十四 Volume 111 Treatises 64: Rites 14 7
在边鄙 在邊鄙 豈其區區利在邊鄙而已乎 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷三十五 蜀書五 諸葛亮傳 Volume 35: Book of Shu 5 - Biography of Zhuge Liang 3
安边鄙 安邊鄙 以安邊鄙 History of Song 《宋史》 卷二百六十六 列傳第二十五 錢若水 蘇易簡 郭贄 李至 辛仲甫 王沔 溫仲舒 王化基 Volume 266 Biographies 25: Qian Ruoshui, Su Yijian, Guo Zhi, Li Zhi, Xin Zhongfu, Wang Mian, Wen Zhongshu, Wang Huaji 3
边鄙未 邊鄙未 邊鄙未寧 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十九下 本紀第十九下: 僖宗 Volume 19 Annals 19: Xizong 2
遏边鄙 遏邊鄙 式遏邊鄙 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷十七 列傳第九   斛律金 子光 羨 Volume 17 Biographies 9: Hulü Jin; Hulü Guang; Hulü Xian 2
习边鄙 習邊鄙 習邊鄙戰鬥之事 History of Song 《宋史》 卷四百〇一 列傳第一百六十 辛棄疾 何異 劉宰 劉爚 柴中行 李孟傳 Volume 401 Biographies 160: Xin Qiji, He Yi, Liu Zai, Liu Yue, Chai Zhongxing, Li Mengchuan 2
边鄙宁 邊鄙寧 如是則邊鄙寧 History of Song 《宋史》 卷二百六十五 列傳第二十四 李昉 呂蒙正 張齊賢 賈黃中 Volume 265 Biographies 24: Li Fang, Lu Mengzheng, Zhang Qixian, Jia Huangzhong 2
牣边鄙 牣邊鄙 充牣邊鄙 Book of Zhou 《周書》 卷49 列傳第41 異域上(高句麗・百濟・蠻・獠・宕昌・鄧至・白蘭・氐・稽胡・庫莫奚) Volume 49 Biographies 41: Other Regions 1 (Goguryeo; Baekje; Man; Tanchang; Bailan; Di; Jihu; Kumo Xi) 2
镇边鄙 鎮邊鄙 且久鎮邊鄙 History of Jin 《金史》 卷一百十三 列傳第五十一: 完顏賽不 內族:完顏白撒一名承裔 赤盞合喜 Volume 113 Biographies 51: Wanyan Saibu, same clan: Wanyanbaisayimingchengyi, Chizhan Hexi 2
边鄙多 邊鄙多 邊鄙多虞 Book of Jin 《晉書》 卷八十一 列傳第五十一 王遜 蔡豹 羊鑒 劉胤 桓宣 朱伺 毛寶 劉遐 鄧嶽 朱序 Volume 81 Biographies 51: Wang Xun; Cai Bao; Yang Jian; Liu Yin; Huan Xuan; Zhu Si; Mao Bao; Liu Xia; Deng Yue; Zhu Xu 2