Chinese Notes
Chinese Notes

宾馆 (賓館) bīnguǎn

bīnguǎn noun guesthouse / hotel
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Housing 住房

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷八十一 列傳第六十九: 儒林上 Volume 81 Biographies 69: Confucian Scholars 1 2
Book of Northern Qi 《北齊書》 卷四四 列傳第三六  儒林 Volume 44 Biographies 36: Confucian Scholars 2
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷二十三 梁臣傳第十一: 楊師厚 王景仁 賀瑰 王檀 馬嗣勳 王虔裕 謝彥章 Volume 23 Later Liang Biographies 3: Yang Shihou, Wang Jingren, He Gui, Wang Tan, Ma Sixun, Wang Qianyu, Xie Yanzhang 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷二十九 列傳第十七: 司馬休之 司馬楚之 劉昶 蕭寶夤 蕭正表 蕭祗 蕭退 蕭泰 蕭撝 蕭圓肅 蕭大圜 Volume 29 Biographies 17: Sima Xiuzhi, Sima Chuzhi, Liu Chang, Xiao Baoyin, Xiao Zhengbiao, Xiao Zhi, Xiao Tui, Xiao Tai, Xiao Hui, Xiao Yuansu, Xiao Dahuan 1
History of Song 《宋史》 卷四百八十九 列傳第二百四十八 外國五 占城 眞臘 蒲甘 邈黎 三佛齊 闍婆南毗 勃泥 注輦 丹眉流 Volume 489 Biographies 248: Foreign States 5 - Champa, Siem Reap, Bagan, Miaoli, Srivijaya, Sheponanpi, Brunei, Chola, Nakhon Si Thammarat 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷八十九 列傳第七十七: 藝術上 Volume 89 Biographies 77: Diviners 1 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百六十二 列傳第一百十二: 潘孟陽 李翛 王遂 曹華 韋綬 鄭權 盧士玫 韓全義 高霞寓 高瑀 崔戎 陸亙 張正甫 Volume 162 Biographies 112: Pan Mengyang, Li Shu, Wang Sui, Cao Hua, Wei Shou, Zheng Quan, Lu Shimei, Han Quanyi, Gao Xiayi, Gao Yu, Cui Rong, Lu Gen, Zhang Zhengfu 1
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷五十四 雜傳第四十二: 序言 馮道 李琪 鄭玨 李愚 盧導 司空頲 Volume 54 Miscellaneous Biographies 34: Xu Yan, Feng Dao, Li Qi, Zheng Jue, Li Yu, Lu Dao, Si Kongting 1
The Book of Rites 《禮記》 《雜記下》 Miscellaneous Records II 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷二百上 列傳第一百五十上: 安祿山 高尚 孫孝哲 史思明 Volume 200 Biographies 150: An Lushan, Gao Shang, Sun Xiaozhe, Shi Siming 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
待宾馆 待賓館 師次待賓館 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷二十三 梁書23: 列傳13 劉鄩 賀瑰 康懷英 王景仁 Volume 23 Book of Later Liang 23: Biographies 13 - Liu Xun, He Gui, Kang Huaiying, Wang Jingren 3
絷宾馆 縶賓館 留縶賓館 Book of Sui 《隋書》 卷58 列傳第23 明克讓 魏澹 陸爽 杜臺卿 辛德源 柳䛒 許善心 李文博 Volume 58 Biographies 23: Ming Kerang, Wei Dan, Lu Shuang, Du Taiqing,Xin Deyuan, Liu Bian, Xu ShanXin, Li Wenbo 2
处于宾馆 處於賓館 處於賓館 Book of Sui 《隋書》 卷84 列傳第49 北狄 Volume 84 Biographies 49: The Beidi 2
归于宾馆 歸於賓館 卷三牲之俎歸於賓館 The Book of Rites 《禮記》 《雜記下》 Miscellaneous Records II 2
延宾馆 延賓館 官借延賓館居之 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷六十七 唐書43: 列傳19 豆盧革 韋說 盧程 趙鳳 李愚 任圜 Volume 67 Book of Later Tang 43: Biographies 19 - Dou Luge, Wei Shou, Lu Cheng, Zhao Feng, Li Yu, Ren Huan 2
居宾馆 居賓館 引居賓館 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百八十九上 列傳第一百三十九上: 儒學上 Volume 189 Biographies 139: Confucian Scholars 1 2
引入宾馆 引入賓館 多引入賓館 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷十六 列傳第八   段榮 子韶 Volume 16 Biographies 8: Duan Rong; Duan Shao 2