Chinese Notes
Chinese Notes

宾馆 (賓館) bīnguǎn

bīnguǎn noun guesthouse / hotel
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Housing 住房

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Northern Qi 《北齊書》 卷四四 列傳第三六  儒林 Volume 44 Biographies 36: Confucian Scholars 2
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷二十三 梁臣傳第十一: 楊師厚 王景仁 賀瑰 王檀 馬嗣勳 王虔裕 謝彥章 Volume 23 Later Liang Biographies 3: Yang Shihou, Wang Jingren, He Gui, Wang Tan, Ma Sixun, Wang Qianyu, Xie Yanzhang 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷八十一 列傳第六十九: 儒林上 Volume 81 Biographies 69: Confucian Scholars 1 2
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷六十七 唐書43: 列傳19 豆盧革 韋說 盧程 趙鳳 李愚 任圜 Volume 67 Book of Later Tang 43: Biographies 19 - Dou Luge, Wei Shou, Lu Cheng, Zhao Feng, Li Yu, Ren Huan 1
History of Jin 《金史》 卷三十八 志第十九: 禮十一 外國使入見儀 曲宴儀 朝辭儀 新定夏使儀注 Volume 38 Treatises 19: Rites 11 - Ceremonies for Receiving Foreign Emissaries; Music for Banquets; Farewell Rituals; Ceremonies for Newly Appointed Officials 1
History of Song 《宋史》 卷四百十六 列傳第一百七十五 吳淵 余玠 汪立信 向士璧 胡穎 冷應澂 曹叔遠 王萬 馬光祖 Volume 416 Biographies 175: Wu Yuan, Yu Jie, Wang Lixin, Xiang Shibi, Hu Ying, Leng Yingcheng, Cao Shuyuan, Wang Wan, Ma Guangzu 1
Book of Sui 《隋書》 卷42 列傳第7 李德林 Volume 42 Biographies 7: Li Delin 1
History of Liao 《遼史》 卷八十六 列傳第十六: 耶律合住 劉景 劉六符 耶律褭履 牛溫舒 杜防 蕭和尚 耶律合里只 耶律頗的 Volume 86 Biographies 16: Yelu Hezhu, Liu Jing, Liu Liufu, Ye Luniaolu, Niu Wenshu, Du Fang, Xiao Heshang, Yelu Helizhi, Yelu Pode 1
Book of Northern Qi 《北齊書》 卷十六 列傳第八   段榮 子韶 Volume 16 Biographies 8: Duan Rong; Duan Shao 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷八十二 列傳第七十:  儒林下 Volume 82 Biographies 70: Confucian Scholars 2 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
待宾馆 待賓館 師次待賓館 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷二十三 梁書23: 列傳13 劉鄩 賀瑰 康懷英 王景仁 Volume 23 Book of Later Liang 23: Biographies 13 - Liu Xun, He Gui, Kang Huaiying, Wang Jingren 3
居宾馆 居賓館 引居賓館 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百八十九上 列傳第一百三十九上: 儒學上 Volume 189 Biographies 139: Confucian Scholars 1 2
引入宾馆 引入賓館 多引入賓館 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷十六 列傳第八   段榮 子韶 Volume 16 Biographies 8: Duan Rong; Duan Shao 2
归于宾馆 歸於賓館 卷三牲之俎歸於賓館 The Book of Rites 《禮記》 《雜記下》 Miscellaneous Records II 2
处于宾馆 處於賓館 處於賓館 Book of Sui 《隋書》 卷84 列傳第49 北狄 Volume 84 Biographies 49: The Beidi 2
絷宾馆 縶賓館 留縶賓館 Book of Sui 《隋書》 卷58 列傳第23 明克讓 魏澹 陸爽 杜臺卿 辛德源 柳䛒 許善心 李文博 Volume 58 Biographies 23: Ming Kerang, Wei Dan, Lu Shuang, Du Taiqing,Xin Deyuan, Liu Bian, Xu ShanXin, Li Wenbo 2
延宾馆 延賓館 官借延賓館居之 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷六十七 唐書43: 列傳19 豆盧革 韋說 盧程 趙鳳 李愚 任圜 Volume 67 Book of Later Tang 43: Biographies 19 - Dou Luge, Wei Shou, Lu Cheng, Zhao Feng, Li Yu, Ren Huan 2