Chinese Notes
Chinese Notes

作文 zuòwén

zuòwén noun composition / essay
Domain: Literature 文学

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Wenxuan 《文選》 卷十七 Scroll 17 9
History of Song 《宋史》 卷四百四十四 列傳第二百〇三 文苑六 黃庭堅 晁補之從弟:詠之 秦觀 張耒 陳師道 李廌 劉恕 王無咎 蔡肇 李格非 呂南公 郭祥正 米芾 劉詵 倪濤 李公麟 周邦彥 朱長文 劉弇 Volume 444 Biographies 203: Literature 6 - Huang Tingjian, Chao Buzhicongdi:yongzhi, Qin Guan, Zhang Lei, Chen Shidao, Li Zhi, Liu Shu, Wang Wujiu, Cai Zhao, Li Gefei, Lu Nangong, Guo Xiangzheng, Mi Fei, Liu Shen, Ni Tao, Li Gonglin, Zhou Bangyan, Zhu Zhangwen, Liu Yan 3
History of Yuan 《元史》 卷一百八十一 列傳第六十八: 元明善 虞集 揭傒斯 黃溍 Volume 181 Biographies 68: Yuan Mingshan, Yu Ji, Jie Xisi, Huang Jin 3
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷四十  列傳第二十八: 韓麒麟 程駿 李彪 高道悅 甄琛 張纂 高聰 Volume 40 Biographies 28: Han Qilin, Cheng Jun, Li Biao, Gao Daoyue, Zhen Chen, Zhangzuan, Gao Cong 3
Guanzi 《管子》 治國第四十八 Chapter 48: Ruling the State 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷五十五 列傳第四十三: 孫搴 陳元康 杜弼 子臺卿 房謨 子恭懿 張纂 張亮 趙起 徐遠 張曜 王峻 王紘 敬顯雋 平鑒 唐邕 白建 元文遙 趙彥深 赫連 子悅 馮子琮 子慈明 郎基 子茂 Volume 55 Biographies 43: Sun Qian, Chen Yuankang, Du Bi, Zi Taiqing, Fang Mo, Zi Gongyi, Zhang Zuan, Zhang Liang, Zhao Qi, Xu Yuan, Zhang Yao, Wang Jun, Wang Hong, Jing Xianjun, Ping Jian, Tang Yong, Bai Jian, Yuan Wenyao, Zhao Yanshen, He Lian, Zi Yue, Feng Zicong, Zi Ciming, Lang Ji, Zi Mao 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百九十中 列傳第一百四十中: 文苑中 Volume 190 Biographies 140: Men of Letters 2 2
Book of Northern Qi 《北齊書》 卷三七 補列傳第二九 魏收 Volume 37 Biographies 29: Wei Shou 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷五十六 列傳第四十四: 魏收 魏長賢 魏季景 魏蘭根 Volume 56 Biographies 44: Wei Shou, Wei Zhangxian, Wei Jijing, Wei Langen 2
New Book of Tang 《新唐書》 卷二百零一 列傳第一百二十六 文藝上 袁朗 賀德仁 蔡允恭 謝偃 崔信明 劉延祐 張昌齡 崔行功 杜審言孫:杜甫 王勃附:楊炯 盧照鄰 駱賓王 元萬頃 Volume 201 Biographies 126: Literature and Arts 1 - Yuan Lang, He Deren, Cai Yungong, Xie Yan, Cui Xinming, Liu Yanyou, Zhang Changling, Cui Xinggong, Du Shenyan and grandson: Du Fu, Wang Bo and relative: Yang Jiong, Lu Zhaolin, Luo Binwang, Yuan Wanqing 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
作文书 作文書 主作文書起草 Book of Later Han 《後漢書》 卷七十 鄭孔荀列傳 Volume 70: Biographies of Zheng, Kong, Xun 11
作文章 作文章 所作文章 Book of Wei 《魏書》 卷42 薛辯 寇贊 酈範 韓秀 堯暄 Volume 42: Xue Bian, Kou Zan, Li Fan, Han Xiu, Yao Xuan 10
作文祭 作文祭 作文祭之 History of Song 《宋史》 卷三百二十 列傳第七十九 蔡襄 呂溱 王素 余靖 彭思永 張存 Volume 320 Biographies 79: Cai Xiang, Lu Zhen, Wang Su, Yu Jing, Peng Siyong, Zhang Cun 5
作文檄 作文檄 與左右人作文檄 Book of Song 《宋書》 卷七十九 列傳第三十九 文五王 Volume 79 Biographies 39: Wen Wuwang 5
作文字 作文字 作文字則倩人 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷四十七 唐書23: 末帝本紀中 Volume 47 Book of Later Tang 23: Later Emperors Annals 2 5
作文笔 作文筆 聰所作文筆二十卷 Book of Wei 《魏書》 卷68 甄琛 高聰 Volume 68: Zhen Chen, Gao Cong 4
主作文 主作文 主作文書起草 Book of Later Han 《後漢書》 卷七十 鄭孔荀列傳 Volume 70: Biographies of Zheng, Kong, Xun 4
作文舞 作文舞 作文舞之舞 Book of Sui 《隋書》 卷15 志第10 音樂下 Volume 15 Treatises 10: Music 3 4
作文绣 作文繡 作文繡服色 Records of the Grand Historian 《史記》 《夏本紀》 Annals of Xia 3
作文法 作文法 會西邊言吐蕃唃斯囉作文法 History of Song 《宋史》 卷四百六十三 列傳第二百二十二 外戚上 杜審琦弟:審瓊 審肇 審進(從子:彥圭 彥鈞 從孫:守元 曾孫:惟序) 賀令圖楊重進 王繼勳 劉知信子:承宗 劉文裕 劉美子:從德 從廣 孫:永年 附:馬季良 郭崇仁 楊景宗 符惟忠 柴宗慶 張堯佐 Volume 463 Biographies 222: Families of Imperial Consorts 1 - Du Shenqi younger brothers: Shen Qiong, Shen Zhao, Shen Jin (nephews: Yan Gui, Yan Jun, relatives: Shou Yuan, Wei Xu), Heling Tuyang zhongjin, Wang Jixun, Liu Zhixin's sons: Cheng Zong, Liu Wenyu, Liu Mei's sons: Cong De, Cong Guang, grandson: Yong Nian, relatives: Ma Jiliang, Guo Chongren, Yang Jingzong, Fu Weizhong, Chai Zongqing, Zhang Yaozuo 3