Chinese Notes
Chinese Notes

豹子 bàozi

bàozi noun leopard
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Zoology 动物学 , Concept: Animal 动物

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Wei 《魏書》 卷51 韓茂 皮豹子 封敕文 吕羅漢 孔伯恭 Volume 51: Han Mao, Pi Baozi, Feng Chiwen, Lu Luohan, Kong Bogong 32
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷三十七 列傳第二十五: 韓茂 皮豹子 封敕文 呂羅漢 孔伯恭 田益宗 孟表 奚康生 楊大眼 崔延伯 李叔仁 Volume 37 Biographies 25: Han Mao, Pi Baozi, Feng Chiwen, Lu Luohan, Kong Bogong, Tian Yizong, Meng Biao, Xi Kangsheng, Yang Dayan, Cui Yanbo, Li Shuren 21
Book of Liang 《梁書》 卷十八 列傳第十二 張惠紹 馮道根 康絢 昌義之 Volume 18: Zhang Huishao; Feng Daogen; Kang Xuan; Chang Yizhi 5
Book of Wei 《魏書》 卷4下 世祖紀下 恭宗紀 Volume 4b Annals: Shizu 2 (Emperor Taiwu, Gongzong (Emperor Jingmu) 5
Book of Wei 《魏書》 卷28 和跋 奚牧 莫題 庾業延 賀狄乾 李栗 劉潔 古弼 張黎 Volume 28: He Ba, Xi Mu, Mo Ti, Yu Yeyan, He Digan, Li Li, Liu Jie, Gu Bi, Zhang Li 4
Book of Wei 《魏書》 卷5 高宗紀 Volume 5 Annals: Gaozong (Emperor Wencheng) 4
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷二十五 列傳第十三: 古弼 張黎 劉潔 丘堆 娥清 伊珝 乙瑰 周幾 豆代田 車伊洛 王洛兒 車路頭 盧魯元 陳建 來大干 宿石 萬安國 周觀 尉撥 陸真 呂洛拔 薛彪子 尉元 慕容白曜 和其奴 苟頹 宇文福 Volume 25 Biographies 13: Gu Bi, Zhang Li, Liu Jie, Qiu Dui, E Qing, Yi Xu, Yi Gui, Zhou Ji, Dou Daitian, Che Yiluo, Wang Luo'er, Che Lutou, Lu Luyuan, Chen Jian, Lai Dagan, Su Shi, Wan Anguo, Zhou Guan, Wei Bo, Lu Zhen, Lu Luoba, Xue Biaozi, Wei Yuan, Murong Baiyao, He Qinu, Guo Tui, Yu Wenfu 3
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷五十五 列傳第四十五 王茂 曹景宗 席闡文 夏侯詳 士瞻 蔡道恭 楊公則 鄧元起 張惠紹 馮道根 康絢 昌義之 Volume 55 Biographies 45: Wang Mao, Cao Jingzong, Xi Chanwen, Xiao Houxiang, Shi Zhan, Cai Daogong, Yan Gongze, Deng Yuanqi, Zhang Huishao, Feng Daogen, Kang Xuan, Chang Yizhi 3
Book of Wei 《魏書》 卷105之三 天象志一之三 Volume 105c Treatise 1: Celestial Phenomena 3 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷二十九 列傳第十七: 司馬休之 司馬楚之 劉昶 蕭寶夤 蕭正表 蕭祗 蕭退 蕭泰 蕭撝 蕭圓肅 蕭大圜 Volume 29 Biographies 17: Sima Xiuzhi, Sima Chuzhi, Liu Chang, Xiao Baoyin, Xiao Zhengbiao, Xiao Zhi, Xiao Tui, Xiao Tai, Xiao Hui, Xiao Yuansu, Xiao Dahuan 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
皮豹子 皮豹子 淮陰公皮豹子 Book of Song 《宋書》 卷九十五 列傳第五十五 索虜 Volume 95 Biographies 55: Suo Lu 30
豹子等 豹子等 征西將軍皮豹子等大破劉義隆將於樂鄉 Book of Wei 《魏書》 卷4下 世祖紀下 恭宗紀 Volume 4b Annals: Shizu 2 (Emperor Taiwu, Gongzong (Emperor Jingmu) 16
诏豹子 詔豹子 詔豹子率諸軍討之 Book of Wei 《魏書》 卷51 韓茂 皮豹子 封敕文 吕羅漢 孔伯恭 Volume 51: Han Mao, Pi Baozi, Feng Chiwen, Lu Luohan, Kong Bogong 4
征豹子 徵豹子 世祖徵豹子 Book of Wei 《魏書》 卷51 韓茂 皮豹子 封敕文 吕羅漢 孔伯恭 Volume 51: Han Mao, Pi Baozi, Feng Chiwen, Lu Luohan, Kong Bogong 4
豹子曰 豹子曰 祖豹子曰宣皇帝 Book of Jin 《晉書》 卷一百三十 載記第三十 赫連勃勃 Volume 130 Records 30: Helian Bobo 4
谓豹子 謂豹子 弼使謂豹子曰 Book of Wei 《魏書》 卷28 和跋 奚牧 莫題 庾業延 賀狄乾 李栗 劉潔 古弼 張黎 Volume 28: He Ba, Xi Mu, Mo Ti, Yu Yeyan, He Digan, Li Li, Liu Jie, Gu Bi, Zhang Li 4
拒豹子 拒豹子 別遣將青陽顯伯守斧山以拒豹子 Book of Wei 《魏書》 卷51 韓茂 皮豹子 封敕文 吕羅漢 孔伯恭 Volume 51: Han Mao, Pi Baozi, Feng Chiwen, Lu Luohan, Kong Bogong 4
豹子军 豹子軍 豹子軍繼至 Book of Wei 《魏書》 卷51 韓茂 皮豹子 封敕文 吕羅漢 孔伯恭 Volume 51: Han Mao, Pi Baozi, Feng Chiwen, Lu Luohan, Kong Bogong 3
贺兰豹子 賀蘭豹子 斬其驍將賀蘭豹子 Book of Zhou 《周書》 卷12 列傳第4 齊煬王憲 Volume 12 Biographies 4: Prince Xian of Qiyang 3
时豹子 時豹子 時豹子督關中諸軍次於下辨 Book of Wei 《魏書》 卷28 和跋 奚牧 莫題 庾業延 賀狄乾 李栗 劉潔 古弼 張黎 Volume 28: He Ba, Xi Mu, Mo Ti, Yu Yeyan, He Digan, Li Li, Liu Jie, Gu Bi, Zhang Li 3