Chinese Notes
Chinese Notes

牛肉 niúròu

niúròu noun beef
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Food and Drink 饮食 , Concept: Meat 肉
Notes: Arguably two words (Shei 2014, loc. 296)

Contained in

小牛肉

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Scholars 《儒林外史》 第四回 Chapter 4 7
The Scholars 《儒林外史》 第十四回 Chapter 14 2
The Book of Rites 《禮記》 《內則》 The Pattern of the Family 2
History of Song 《宋史》 卷四百四十九 列傳第二百〇八 忠義四 崔縱吳安國 林沖之子:郁 從子:震 霆 滕茂實 魏行可郭元邁 閻進朱績 趙師檟 易青 胡斌 范旺 馬俊 楊震仲史次秦 郭靖 高稼 曹友聞 陳寅賈子坤 劉銳 蹇彝 何充 許彪孫張桂 金文德 曹贛 胡世全 龐彥海 江彥清 陳隆之史季儉 王翊 李誠之秦鉅 Volume 449 Biographies 208: Loyalty and Righteousness 4 - Cui Zongwuanguo, Lin Chongzhi and son: Yu, newphew: Zhen, Ting, Teng Maoshi, Weixing Keguoyuanmai, Yan Jinzhuji, Zhao Shijia, Yi Qing, Hu Bin, Fan Wang, Ma Jun, Yangzhen Zhongshi Ciqin, Guo Jing, Gao Jia, Cao Youwen, Chen Yinjia and son Kun, Liu Rui, Jian Yi, He Chong, Xu Biao and grandson Zhang Gui, Jin Wende, Cao Gan, Hu Shiquan, Pang Yanhai, Jiang Yanqing, Shi Jijian of Chenlong, Wang Yi, Qin Ju of Licheng 1
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷二十五 魏書二十五 辛毗楊阜高堂隆傳 Volume 25: Book of Wei 25 - Biographies of Xin Pi, Yang Fu, and Gaotang Long 1
The Scholars 《儒林外史》 第二回 Chapter 2 1
Book of Later Han 《後漢書》 卷四十三 朱樂何列傳 Volume 43: Biographies of Zhu, Yue, He 1
Book of Later Han 《後漢書》 卷四十一 第五鍾離宋寒列傳 Volume 41: Biographies of Diwu, Zhongli, Song, Han 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百四十五 列傳第九十五: 劉玄佐 董晉 陸長源 劉全諒 李忠臣 李希烈 吳少誠 Volume 145 Biographies 95: Liu Xuanzuo, Dong Jin, Lu Zhengyuan, Liu Quanliang, Li Zhongchen, Li Xilie, Wu Shaocheng 1
Book of Liang 《梁書》 卷二十六 列傳第二十 范岫 傅昭 弟映 蕭琛 陸杲 Volume 26: Fan Xiu; Fu Zhao; Fu Ying; Xiao Chen; Lu Gao 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
食牛肉 食牛肉 其自食牛肉而不以薦祠者 Book of Later Han 《後漢書》 卷四十一 第五鍾離宋寒列傳 Volume 41: Biographies of Diwu, Zhongli, Song, Han 3
牛肉堆 牛肉堆 把牛肉堆在枷上 The Scholars 《儒林外史》 第四回 Chapter 4 2
羊牛肉 羊牛肉 人多噉麨及羊牛肉 Book of Liang 《梁書》 卷五十四 列傳第四十八 諸夷 Volume 54: Various Barbarians 2
饷牛肉 餉牛肉 子婦嘗得家餉牛肉以進 Book of Liang 《梁書》 卷二十六 列傳第二十 范岫 傅昭 弟映 蕭琛 陸杲 Volume 26: Fan Xiu; Fu Zhao; Fu Ying; Xiao Chen; Lu Gao 2
牛肉二百 牛肉二百 牛肉二百斤 Book of Later Han 《後漢書》 卷四十三 朱樂何列傳 Volume 43: Biographies of Zhu, Yue, He 2