Chinese Notes
Chinese Notes

梅花 méihuā

méihuā noun plum blossom
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Botany 植物学 , Concept: Flower 花

Contained in

梅花鹿

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Scholars 《儒林外史》 第五十三回 Chapter 53 4
History of Yuan 《元史》 卷七十八 志第二十八:  輿服一 Volume 78 Treatises 31: Carriages and Clothes 1 3
History of Song 《宋史》 卷二百〇八 志第一百六十一 藝文七 Volume 208 Treatises 161: Arts and Literature 7 2
The Scholars 《儒林外史》 第十一回 Chapter 11 2
The Scholars 《儒林外史》 第三十六回 Chapter 36 2
History of Ming 《明史》 卷二百八十五 列傳第一百七十三 文苑一 Volume 285 Biographies 173: Literature 1 2
History of Song 《宋史》 卷一百四十二 志第九十五 樂十七 Volume 142 Treatises 95: Music 17 2
History of Song 《宋史》 卷三百八十五 列傳第一百四十四 葛邲 錢端禮 魏杞 周葵 施師點 蕭燧 龔茂良 Volume 385 Biographies 144: Ge Bi, Qian Duanli, Wei Qi, Zhou Kui, Shi Shidian, Xiao Sui, Gong Maoliang 1
History of Ming 《明史》 卷四十五 志第二十一 地理六 Volume 45 Treatises 21: Geography 6 1
History of Ming 《明史》 卷一百三十三 列傳第二十一 廖永安 俞通海 胡大海 耿再成 張德勝 趙德勝 桑世傑 茅成 胡深 孫興祖 曹良臣 濮英 Volume 133 Biographies 21: Liao Yongan, Yu Tonghai, Hu Dahai, Geng Zaicheng, Zhang Desheng, Zhao Desheng, Sang Shijie, Mao Cheng, Hu Shen, Sun Xingzu, Cao Liangchen, Pu Ying 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
红梅花 紅梅花 紅梅花 History of Song 《宋史》 卷一百四十二 志第九十五 樂十七 Volume 142 Treatises 95: Music 17 4
树梅花 樹梅花 有幾樹梅花 The Scholars 《儒林外史》 第十一回 Chapter 11 3
梅花千 梅花千 宋初梅花千詠 History of Song 《宋史》 卷二百〇八 志第一百六十一 藝文七 Volume 208 Treatises 161: Arts and Literature 7 3
梅花罗 梅花羅 用梅花羅 History of Yuan 《元史》 卷七十八 志第二十八:  輿服一 Volume 78 Treatises 31: Carriages and Clothes 1 3
梅花诗 梅花詩 梅花詩 History of Song 《宋史》 卷三百八十五 列傳第一百四十四 葛邲 錢端禮 魏杞 周葵 施師點 蕭燧 龔茂良 Volume 385 Biographies 144: Ge Bi, Qian Duanli, Wei Qi, Zhou Kui, Shi Shidian, Xiao Sui, Gong Maoliang 3
赋梅花 賦梅花 能賦梅花 History of Song 《宋史》 卷四百二十三 列傳第一百八十二 吳泳 徐範 李韶 王邁 史彌鞏 陳塤 趙與𥲅 李大同 黃㽦 楊大異 Volume 423 Biographies 182: Lie Chuandiyibaibashier, Wu Yong, Xu Fan, Li Shao, Wang Mai, Shi Migong, Chen Xun, Zhao Yuchou, Li Datong, Huang Xun, Yang Dayi 2
梅花峒 梅花峒 諭降梅花峒賊蕭啟寧等 History of Ming 《明史》 卷一百七十二 列傳第六十 羅亨信 侯璡 楊寧 王來 孫原貞 朱鑑 楊信民 張驥 馬謹 程信 白圭 張瓚 孔鏞 鄧廷瓚 王軾 劉丙 Volume 172 Biographies 60: Luo Hengxin, Hou Jin, Yang Ning, Wang Lai, Sun Yuanzhen, Zhu Jian, Yang Xinmin, Zhang Ji, Ma Jin, Cheng Xin, Bai Gui, Zhang Zan, Kong Yong, Deng Tingzan, Wang Shi, Liu Bing 2