Chinese Notes
Chinese Notes

上游 (上遊) shàngyóu

shàngyóu noun upper reaches / advanced position
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Position 位

Contained in

力争上游

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷一百四十三 列傳第三十一 王艮 廖昇 周是修 程本立 黃觀 王叔英 黃鉞 王良 陳思賢 程通 黃希范 高巍 高賢寧 王璡 周縉 牛景先 Volume 143 Biographies 31: Wang Gen, Liao Sheng, Zhou Shixiu, Cheng Benli, Huang Guan, Wang ShuYing, Huang Yue, Wang Liang, Chen Sixian, Cheng Tong, Huang Xifan, Gao Wei, Gao Xianning, Wang Jin, Zhou Jin, Niu Jingxian 2
History of Ming 《明史》 卷二百二十三 列傳第一百十一 盛應期 朱衡 潘季馴 萬恭 吳桂芳 王宗沐 劉東星 徐貞明 Volume 223 Biographies 111: Cheng Yingqi, Zhu Heng, Pan Jixun, Wan Gong, Wu GuiFang, Wang Zongmu, Liu Dongxing, Xu Zhenming 2
History of Ming 《明史》 卷三百十七 列傳第二百〇五 廣西土司一 Volume 317 Biographies 205: Guangxi Tribal Headmen 1 1
History of Song 《宋史》 卷二百九十五 列傳第五十四 尹洙 孫甫 謝絳 葉清臣 楊察 Volume 295 Biographies 54: Yin Zhu, Sun Fu, Xie Jiang, Ye Qingchen, Yang Cha 1
History of Ming 《明史》 卷二百十三 列傳第一百〇一 徐階 高拱 張居正 Volume 213 Biographies 101: Xu Jie, Gao Gong, Zhang Juzheng 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷二百二十二中 列傳第一百四十七中 南蠻中 Volume 222b Biographies 147b:Southern Man 2 1
Wenxuan 《文選》 卷二十一 Scroll 21 1
History of Song 《宋史》 卷二百五十二 列傳第十一 王景 王晏 郭從義 李洪信 武行德 楊承信 侯章 Volume 252 Biographies 11: Wang Jing, Wang Yan, Guo Congyi, Li Hongxin, Wu Xingde, Yang Chengxin, Hou Zhang 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百四十六  列傳第七十一    二李 Volume 146 Biographies 71: Two Li's 1
History of Ming 《明史》 卷三百〇一 列傳第一百八十九 列女一 Volume 301 Biographies 189: Exemplary Women 1 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
居上游 居上遊 必居上游 Records of the Grand Historian 《史記》 《項羽本紀》 Annals of Xiang Yu 5
据有上游 據有上遊 世祖據有上游 Book of Liang 《梁書》 卷四十五 列傳第三十九 王僧辯 Volume 45: Wang Sengbian 3
守上游 守上遊 炎令守上游 History of Ming 《明史》 卷一百二十八 列傳第十六 劉基 宋濂 葉琛 章溢 Volume 128 Biographies 16: Liu Ji, Song Lian, Ye Chen, Zhang Yi 2
及上游 及上遊 時長沙藩王蕭韶及上遊諸將推琳主盟 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷三二 補列傳第二四 陸法和 王琳 Volume 32 Biographies 24: Lu Fahe; Wang Lin (general) 2
上游蕃 上遊蕃 上游蕃鎮 Book of Liang 《梁書》 卷四十三 列傳第三十七 韋粲 江子一 弟子四 子五 張嵊 沈浚 柳敬禮 Volume 43: Wei Can; Jiang Ziyi; Jiang Zisi; Jiang Ziwu; Zhang Sheng; Shen Jun; Liu Jingli 2
上游来 上遊來 或言匈奴從上游來厭人 Book of Han 《漢書》 卷九十四下 匈奴傳 Volume 94b: Traditions of the Xiongnu 2 2