Chinese Notes
Chinese Notes

 1. adjective dirty / filthy / foul / polluted
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 脏 (Kroll '污' 3; GDHC '污' 2; NCCED '污' 1)
 2. noun stagnant water
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Kroll '污' 1GDHC '污' 6)
 3. noun a bog / a sink
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Kroll '污' 2; GDHC '污' 7)
 4. adjective vile
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Kroll '污' 4)
 5. noun to wipe / to wash
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Kroll '污' 4; GDHC '污' 5)
 6. noun filth / dirt
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (GDHC '污' 1; NCCED '污' 1)
 7. verb to defile / to stain
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 污辱 (GDHC '污' 3; NCCED '污' 4)
 8. verb to frame / to plan to harm someone
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In the sense of 陷害 (GDHC '污' 4)

Contained in

污染贪污污蔑污秽贪官污吏染污点污污泥污浊铅污染水污染污垢污辱染污识染污法染污心不染污僧伦污点环境污染空气污染污水卑污玷污贪污腐败大气污染反贪污污吏油污污损排污血污涂污反污污渍

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
污池 污池 壤宮室以為污池 Mencius 《孟子》 滕文公下 Teng Wen Gong II 7
赃污 贓污 贓污狼藉 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷一 魏書一 武帝紀 Volume 1: Book of Wei 1 - Annals of Emperor Wu 5
以为污 以為污 壤宮室以為污池 Mencius 《孟子》 滕文公下 Teng Wen Gong II 3
臧污 臧污 而以臧污抵罪 Book of Later Han 《後漢書》 卷四十六 郭陳列傳 Volume 46: Biographies of Guo, Chen 3
污君 污君 柳下惠不羞污君 Mencius 《孟子》 公孫丑上 Gong Sun Chou I 3
污隆 污隆 與世污隆 Book of Jin 《晉書》 卷三十一 列傳第一 后妃上 Volume 31 Biographies 1: Empresses and Consorts Part One 3
污狼藉 污狼藉 贓污狼藉 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷一 魏書一 武帝紀 Volume 1: Book of Wei 1 - Annals of Emperor Wu 3
羞污 羞污 柳下惠不羞污君 Mencius 《孟子》 公孫丑上 Gong Sun Chou I 3
收污 收污 上念以負先帝而令陛下為臣收污天下 Book of Later Han 《後漢書》 卷五十 孝明八王列傳 Volume 50: Biographies of Eight Princes of Xiaoming 3
诬污 誣污 誣污衣冠 Book of Han 《漢書》 卷五十九 張湯傳 Volume 59: Zhang Tang 3