Chinese Notes
Chinese Notes

宣言 xuānyán

xuānyán noun declaration / manifesto
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Writing 写作

Contained in

人权和公民权宣言独立宣言

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
宣言曰 宣言曰 先宣言曰 The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》 桓公 Lord Huan 35
人宣言 人宣言 子胥使人宣言于荊曰 Han Feizi 《韓非子》 內儲說下六微第三十一 Chapter 31: A Collection of Sayings II 5
宣言欲 宣言欲 子嘗宣言欲代我相秦 Records of the Grand Historian 《史記》 《范睢蔡澤列傳》 Biographies of Fan Sui and Cai Ze 4
巫宣言 巫宣言 遣巫宣言周公欲令僕射急討李密 Book of Sui 《隋書》 卷85 列傳第50 序言 宇文化及 司馬德戡 裴虔通 王充 段達 Volume 85 Biographies 50: Yuwen Huaji, Yuwen Zhiji, Wang Shichong 4
宣言国中 宣言國中 乃使人宣言國中曰 Records of the Grand Historian 《史記》 《宋微子世家》 House of Song Wei Zi 3
宣言周公 宣言周公 遣巫宣言周公欲令僕射急討李密 Book of Sui 《隋書》 卷85 列傳第50 序言 宇文化及 司馬德戡 裴虔通 王充 段達 Volume 85 Biographies 50: Yuwen Huaji, Yuwen Zhiji, Wang Shichong 3
等宣言 等宣言 後其弟子李廣等宣言汜神化不死 Book of Later Han 《後漢書》 卷二十四 馬援列傳 Volume 24: Biography of Ma Yuan 3
琛宣言 琛宣言 琛宣言於眾 Book of Song 《宋書》 卷八十一 列傳第四十一 劉秀之 顧琛 顧覬之 Volume 81 Biographies 41: Liu Xiuzhi, Gu Chen, Gu Jizhi 2
诈宣言 詐宣言 稠詐宣言曰 Book of Sui 《隋書》 卷68 列傳第33 宇文愷 閻毗 何稠 Volume 68 Biographies 33: Yu Wenkai, Yan Pi, He Chou 2
宣言远近 宣言遠近 宣言遠近曰 Book of Wei 《魏書》 卷75 尒朱兆 尒朱彦伯 尒朱度律 尒朱天光 Volume 75: Erzhu Zhao, Erzhu Yanbo, Erzhu Dulu, Erzhu Tianguang 2