Chinese Notes
Chinese Notes

驾驭 (駕馭) jiàyù

jiàyù verb to urge on / to control / to drive
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '駕馭')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷二百二十 列傳第一百〇八 萬士和 王之誥 吳百朋 劉應節 王遴 畢鏘 舒化 李世達 曾同亨 辛自修 溫純 趙世卿 李汝華 Volume 220 Biographies 108: Wan Shihe, Wang Zhigao, Wu Baipeng, Liu Yingjie, Wang Lin, Bi Qiang, Shu Hua, Li Shida, Ceng Tongheng, Xin Zixiu, Wen Chun, Zhao Shiqing, Li Ruhua 2
History of Song 《宋史》 卷二百九十三 列傳第五十二 田錫 王禹偁 張詠 Volume 293 Biographies 52: Tian Xi, Wang Yucheng, Zhang Yong 2
History of Song 《宋史》 卷三百九十五 列傳第一百五十四 樓鑰 李大性 任希夷 徐應龍 莊夏 王阮 王質 陸游 方信孺 王柟 Volume 395 Biographies 154: Lou Yao, Li Daxing, Ren Xiyi, Xu Yinglong, Zhuang Xia, Wang Ruan, Wang Zhi, Lu You, Fang Xinru, Wang Nan 2
Book of Jin 《晉書》 卷一百一十六 載記第十六 姚弋仲 姚襄 姚萇 Volume 116 Records 16: Yao Yizhong; Yao Xiang; Yao Chang 2
History of Jin 《金史》 卷一百十九 列傳第五十七: 粘葛奴申 劉天起 完顏婁室三人大婁室、中婁室、小婁室 烏古論鎬 張天綱 完顏仲德 Volume 119 Biographies 57: Zhange Nushen, Liu Tianqi, WanyanLoushisanrendaloushi, Zhong Loushi, Xiao Loushi, Wu Gu Lungao, Zhang Tiangang, Wanyan Zhongde 2
History of Jin 《金史》 卷一百十一 列傳第四十九: 古里甲石倫 內族:完顏訛可 撒合輦 強伸 烏林答胡土 內族:完顏思烈 紇石烈牙吾塔 Volume 111 Biographies 49: Gulijiashilun, Nei same clan: Wanyaneke, Sa Henian, Qiang Shen, Wulindahutu, same clan: Wanyansilie, Geshilieyawuta 2
History of Ming 《明史》 卷二百四十五 列傳第一百三十三 周起元 繆昌期 周順昌 周宗建 黃尊素 李應昇 萬燝 Volume 245 Biographies 133: Zhou Qiyuan, Miao Changqi, Zhou Shunchang, Zhou Zongjian, Huang Zunsu, Li Yingsheng, Wan Jing 2
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百十九 周書10: 世宗本紀六 Volume 119 Book of Later Zhou 21: Shizong Annals 6 1
Book of Northern Qi 《北齊書》 卷三一 補列傳第二三 王昕 弟晞 Volume 31 Biographies 23: Wang Xin; Wang Xi 1
History of Ming 《明史》 卷二百七十五 列傳第一百六十三 張慎言 徐石麒 解學龍 高倬 左懋第 祁彪佳 Volume 275 Biographies 163: Zhang Shenyan, Xu Shiqi, Jie Xuelong, Gao Zhuo, Zuo Maodi, Qi Biaojia 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
能驾驭 能駕馭 能駕馭英豪 Book of Zhou 《周書》 卷2 帝紀第2 文帝下 Volume 2 Annals 2: Emperor Wen 2 4
驾驭人材 駕馭人材 至於駕馭人材 History of Jin 《金史》 卷一百〇八 列傳第四十六: 胥鼎 侯摯 把胡魯 師安石 Volume 108 Biographies 46: Xu Ding, Hou Zhi, Ba Hulu, Shi Anshi 3
驾驭当世 駕馭當世 融意謂其三子文武才幹堪以駕馭當世 Book of Wei 《魏書》 卷70 劉藻 傅永 傅竪眼 李神 Volume 70: Liu Zao, Fu Yong, Fu Shuyan, Li Shen 2
驾驭豪杰 駕馭豪傑 故帝駕馭豪傑 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百十九 周書10: 世宗本紀六 Volume 119 Book of Later Zhou 21: Shizong Annals 6 2
不能驾驭 不能駕馭 不能駕馭此輩 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百八十二 列傳第一百三十二: 王重榮 王處存 諸葛爽 高駢 時溥 朱瑄 Volume 182 Biographies 132: Wang Zhongrong, Wang Chucun, Zhu Geshuang, Gao Pian, Shi Pu, Zhu Xuan 2
驾驭英雄 駕馭英雄 駕馭英雄 Book of Jin 《晉書》 卷一百一十六 載記第十六 姚弋仲 姚襄 姚萇 Volume 116 Records 16: Yao Yizhong; Yao Xiang; Yao Chang 2
言驾驭 言駕馭 猶魏言駕馭開張也 Book of Wei 《魏書》 卷103 蠕蠕 匈奴宇文莫槐 徒何段就六眷 高車 Volume 103: Rouran, Yuwen Mohuai, Duanliu Liujuan, Gaoche 2
足以驾驭 足以駕馭 融謂其三子文武才幹足以駕馭當世 History of the Northern Dynasties 《北史》 卷四十五 列傳第三十三: 裴叔業 夏侯道遷 李元護 席法友 王世弼 江悅之 淳于誕 沈文秀 張讜 李苗 劉藻 傅永 傅竪眼 張烈 李叔彪 路恃慶 房亮 曹世表 潘永基 朱元旭 Volume 45 Biographies 33: Pei Shuye, Xiahou Daoqian, Li Yuanhu, Xi Fayou, Wang Shibi, Jiang Yuezhi, Chun Yudan, Shen Wenxiu, Zhang Dang, Li Miao, Liu Zao, Fu Yong, Fu Shuyan, Zhang Lie, Li Shubiao, Lu Shiqing, Fang Liang, Cao Shibiao, Pan Yongji, Zhu Yuanxu 2
驾驭开张 駕馭開張 猶魏言駕馭開張也 Book of Wei 《魏書》 卷103 蠕蠕 匈奴宇文莫槐 徒何段就六眷 高車 Volume 103: Rouran, Yuwen Mohuai, Duanliu Liujuan, Gaoche 2
驾驭英豪 駕馭英豪 能駕馭英豪 Book of Zhou 《周書》 卷2 帝紀第2 文帝下 Volume 2 Annals 2: Emperor Wen 2 2