Chinese Notes
Chinese Notes

求得 qiúdé

qiúdé verb to seek
Domain: Modern Chinese 现代汉语

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷三十二 志第八 曆二 Volume 32 Treatises 8: Calendar 2 7
Records of the Grand Historian 《史記》 《龜策列傳》 Biographies of Diviners 3
Book of Later Han 《後漢書》 卷三十四 梁統列傳 Volume 34: Biography of Liang Tong 2
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷五十三 列傳第四十三 梁武帝諸子 Volume 53 Biographies 43: Sons of Emperor Wu of Liang 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百九十八 列傳第一百四十八: 西戎 Volume 198 Biographies 148: Western Regions 2
History of Yuan 《元史》 卷一百六十四 列傳第五十一: 楊恭懿 王恂 郭守敬 楊桓 楊果 王構 魏初 焦養直 孟攀麟 尚野 李之紹 Volume 164 Biographies 51: Yang Gongyi, Wang Xun, Guo Shoujing, Yang Huan, Yang Guo, Wang Gou, Wei Chu, Jiao Yangzhi, Meng Panlin, Shang Ye, Li Zhishao 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷三十二 志第十二: 曆一 Volume 32 Treatises 12: Calendar 1 2
Han Feizi 《韓非子》 五蠹第四十九 Chapter 49: Five Vermin 2
History of Ming 《明史》 卷三十七 志第十三 曆七 Volume 37 Treatises 13: Calendar 7 2
Records of the Grand Historian 《史記》 《李斯列傳》 Biography of Li Si 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
求得失 求得失 而猶廣求得失 Book of Later Han 《後漢書》 卷六十下 蔡邕列傳 Volume 60b: Biography of Cai Yong 5
求得矢 求得矢 求得矢度 History of Ming 《明史》 卷三十二 志第八 曆二 Volume 32 Treatises 8: Calendar 2 3
求得一 求得一 求得一狗以謝其母 Book of Wei 《魏書》 卷101 氐 吐榖渾 宕昌 高昌 鄧至 蠻 獠 Volume 101: Di Peoples, Tuyuhun, Dangchang, Gaochang, Dengzhi, Man, Liao 3
求得尸 求得屍 其子世亮與昌裔求得屍以歸 History of Song 《宋史》 卷三百三十四 列傳第九十三 徐禧 李稷 高永能 沈起 劉彝 熊本 蕭注 陶弼 林廣 Volume 334 Biographies 93: Xu Xi, Li Ji, Gao Yongneng, Shen Qi, Liu Yi, Xiong Ben, Xiao Zhu, Tao Bi, Lin Guang 2
考求得 考求得 考求得失 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷六  補帝紀第六 孝昭帝 Volume 6 Annals 6: Emperor Xiaozhao 2
求得收 求得收 求得收葬 Book of Wei 《魏書》 卷83上 外戚上:賀訥 劉羅辰 姚黄眉 杜超 賀迷 閭毗 Volume 83a: Families of Imperial Consorts 1 - He Ne, Liu Luochen, Yao Huangmei, Du Chao, He Mi, Lu Pi 2
人求得 人求得 高祖使人求得之 New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷十七 晉家人傳第五: Volume 17: The Later Jin Imperial Family 2
百济求得 百濟求得 於百濟求得佛經 Book of Sui 《隋書》 卷81 列傳第46 東夷 Volume 81 Biographies 46: The Dongyi 2
求得佛经 求得佛經 於百濟求得佛經 Book of Sui 《隋書》 卷81 列傳第46 東夷 Volume 81 Biographies 46: The Dongyi 2
可以求得 可以求得 神物可以求得 Book of Zhou 《周書》 卷2 帝紀第2 文帝下 Volume 2 Annals 2: Emperor Wen 2 2