Chinese Notes
Chinese Notes

桃花 táohuā

táohuā noun peach blossom
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Botany 植物学 , Concept: Flower 花

Contained in

桃花源记桃花源满树桃花一棵根桃花扇

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Scholars 《儒林外史》 第二十九回 Chapter 29 2
History of Ming 《明史》 卷四十三 志第十九 地理四 Volume 43 Treatises 19: Geography 4 2
The Scholars 《儒林外史》 第四十回 Chapter 40 2
Book of Wei 《魏書》 卷106上 地形志二上 Volume 106a Treatise 2: Terrain 1 2
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷四十七 列傳第三十七 荀伯玉 崔祖思 蘇侃 虞悰 胡諧之 虞玩之 劉休 江祏 Volume 47 Biographies 37: Xun Boyu, Cui Zusi, Su Kan, Yu Cong, Hu Xiezhi, Yu Wanzhi, Liu Xiu, Jiang Shi 1
History of Song 《宋史》 卷二百九十 列傳第四十九 Cao Liyong, Sun JiYe, Zhang Qi, Yang Chongxun, Xia Shouen, Di Qing, Zhang Yu, Sun Jie, Guo Kui Volume 290 Biographies 49: 1
The Scholars 《儒林外史》 第三十三回 Chapter 33 1
Book of Southern Qi 《南齊書》 卷二十八 列傳第九 崔祖思 劉善明 蘇侃 垣榮祖 Volume 28 Biographies 9: Cui Zusi, Liu Shanming, Su Kan, Yuan Rongzu 1
History of Liao 《遼史》 卷四十 志第十: 地理志四 Volume 40 Treatises 10: Geography 4 1
Book of Southern Qi 《南齊書》 卷五十三 列傳第三十四 良政 Volume 53 Biographies 34: Virtuous Officials 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
桃花岛 桃花島 有桃花島 History of Jin 《金史》 卷二十四 志第五: 地理上 上京路 咸平路 東京路 北京路 西京路 中都路 Volume 24 Treatises 5: Geography 1 - Shangjing Circuit, Xianping Circuit, Dongjing Circuit, Beijing Circuit, Xijing Circuit, Zhongbu Circuit 4
桃花山 桃花山 桃花山 Book of Wei 《魏書》 卷106上 地形志二上 Volume 106a Treatise 2: Terrain 1 4
桃花水 桃花水 春艷桃花水 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷二二 列傳第十四  李元忠 盧文偉 李義深 Volume 22 Biographies 14: Li Yuanzhong; Lu Wenwei; Li Yishen 3
桃花坞 桃花塢 來見於桃花塢 History of Jin 《金史》 卷七十四 列傳第十二: 宗翰本名粘罕 子:斜哥 宗望本名斡離不 子:齊 京 文 Volume 74 Biographies 12: Zong Han formerly named Zhanhan, son: Xiege, Zong Wang formerly named Wo Libu, sons: Qi, Jing, Wen 3
盘桃花 盤桃花 五盞盤桃花米飯 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷二十八 列傳第九 崔祖思 劉善明 蘇侃 垣榮祖 Volume 28 Biographies 9: Cui Zusi, Liu Shanming, Su Kan, Yuan Rongzu 2
桃花米饭 桃花米飯 五盞盤桃花米飯 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷二十八 列傳第九 崔祖思 劉善明 蘇侃 垣榮祖 Volume 28 Biographies 9: Cui Zusi, Liu Shanming, Su Kan, Yuan Rongzu 2
桃花溪 桃花溪 又東有桃花溪 History of Ming 《明史》 卷四十三 志第十九 地理四 Volume 43 Treatises 19: Geography 4 2
桃花滩 桃花灘 追降之於桃花灘 History of Yuan 《元史》 卷一百二十八 列傳第十五: 阿朮 阿里海牙 相威 土土哈 Volume 128 Biographies 15: Aju, Ariq Qaya, Xiangwei, Tutuha 2