Chinese Notes
Chinese Notes

桃花 táohuā

táohuā noun peach blossom
Domain: Botany 植物学 , Concept: Flower 花

Contained in

桃花源记桃花源满树桃花一棵根

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Scholars 《儒林外史》 第二十九回 Chapter 29 2
The Scholars 《儒林外史》 第四十回 Chapter 40 2
History of Ming 《明史》 卷四十三 志第十九 地理四 Volume 43 Treatises 19: Geography 4 2
Book of Wei 《魏書》 卷106上 地形志二上 Volume 106a Treatise 2: Terrain 1 2
The Literary Mind and the Carving of Dragons 《文心雕龍》 物色第四十六 Volume 46: Manifestation of Form 1
History of Yuan 《元史》 卷一百六十五 列傳第五十二: 張禧 賈文備 解誠 管如德 趙匣剌 周全 孔元 朱國寶 張立 齊秉節 張萬家奴 郭昂 綦公直 楊賽因不花 鮮卑仲吉 完顏石柱 Volume 165 Biographies 52: Zhang Xi, Jia Wenbei, Jie Cheng, Guan Rude, Zhao Xiala, Zhou Quan, Kong Yuan, Zhu Guobao, Zhang Li, Qi Bingjie, Zhangwan Jianu, Guo Ang, Qi Gongzhi, Yangsaiyinbuhua, Xianbei Zhongji, Wanyan Shizhu 1
The Scholars 《儒林外史》 第三十六回 Chapter 36 1
History of Liao 《遼史》 卷四十 志第十: 地理志四 Volume 40 Treatises 10: Geography 4 1
History of Ming 《明史》 卷八十八 志第六十四 河渠六 Volume 88 Treatises 64: Rivers and Canals 6 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷二十七 唐書3: 莊宗本紀一 Volume 27 Book of Later Tang 3: Zhuangzong Annals 1 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
桃花岛 桃花島 有桃花島 History of Jin 《金史》 卷二十四 志第五: 地理上 上京路 咸平路 東京路 北京路 西京路 中都路 Volume 24 Treatises 5: Geography 1 - Shangjing Circuit, Xianping Circuit, Dongjing Circuit, Beijing Circuit, Xijing Circuit, Zhongbu Circuit 4
桃花山 桃花山 桃花山 Book of Wei 《魏書》 卷106上 地形志二上 Volume 106a Treatise 2: Terrain 1 4
桃花坞 桃花塢 來見於桃花塢 History of Jin 《金史》 卷七十四 列傳第十二: 宗翰本名粘罕 子:斜哥 宗望本名斡離不 子:齊 京 文 Volume 74 Biographies 12: Zong Han formerly named Zhanhan, son: Xiege, Zong Wang formerly named Wo Libu, sons: Qi, Jing, Wen 3
桃花水 桃花水 春艷桃花水 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷二二 列傳第十四  李元忠 盧文偉 李義深 Volume 22 Biographies 14: Li Yuanzhong; Lu Wenwei; Li Yishen 3
桃花米饭 桃花米飯 五盞盤桃花米飯 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷二十八 列傳第九 崔祖思 劉善明 蘇侃 垣榮祖 Volume 28 Biographies 9: Cui Zusi, Liu Shanming, Su Kan, Yuan Rongzu 2
桃花溪 桃花谿 又東有桃花溪 History of Ming 《明史》 卷四十三 志第十九 地理四 Volume 43 Treatises 19: Geography 4 2
桃花滩 桃花灘 追降之於桃花灘 History of Yuan 《元史》 卷一百二十八 列傳第十五: 阿朮 阿里海牙 相威 土土哈 Volume 128 Biographies 15: Aju, Ariq Qaya, Xiangwei, Tutuha 2
盘桃花 盤桃花 五盞盤桃花米飯 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷二十八 列傳第九 崔祖思 劉善明 蘇侃 垣榮祖 Volume 28 Biographies 9: Cui Zusi, Liu Shanming, Su Kan, Yuan Rongzu 2