Chinese Notes
Chinese Notes

小康 xiǎokāng

xiǎokāng noun a comparatively good living standard / a period of peace and prosperity
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Wealth 财富

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷四十四 唐書20: 明宗本紀十 Volume 44 Book of Later Tang 20: Mingzong Annals 10 3
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百三十七 列傳第八十七: 徐浩 趙涓 劉太真 李紓 邵說 于邵 崔元翰 于公異 呂渭 鄭雲逵 李益 李賀 Volume 137 Biographies 87: Xu Hao, Zhao Juan, Liu Taizhen, Li Shu, Shao Shuo, Yu Shao, Cui Yuanhan, Yu Gongyi, Lu Wei, Zheng Yunkui, Li Yi, Li He 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷八 本紀第八: 玄宗上 Volume 8 Annals 8: Xuanzong 1 1
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷六十三 吳書十八 吳範劉惇趙達傳 Volume 63: Book of Wu 18 - Biographies of Wu Fan, Liu Dun, and Zhao Da 1
Book of Zhou 《周書》 卷47 列傳第39 藝術 Volume 47 Biographies 39: Artists 1
The Book of Rites 《禮記》 《禮運》 Ceremonial Usages; their Origins, Development, and Intention 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百九十六下 列傳第一百四十六下: 吐蕃下 Volume 196 Biographies 146: Tubo (Tibet) 2 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十七 列傳第一百二十七: 崔慎由 崔珙 盧鈞 裴休 楊收 韋保衡 路巖 夏侯孜 劉瞻 劉瑑 曹確 畢諴 杜審權 劉鄴 豆盧瑑 Volume 177 Biographies 127: Cui Shenyou, Cui Gong, Lu Jun, Pei Xiu, Yang Shou, Wei Baoheng, Lu Yan, Xiao Houzi, Liu Zhan, Liu Zhuan, Cao Que, Bi Xian, Du Shenquan, Liu Ye, Dou Luzhan 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷十 梁書10: 末帝本紀下 Volume 10 Book of Later Liang 10: Later Emperors Annals 3 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十九上 本紀第十九上: 懿宗 Volume 19 Annals 19: Yizong 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
可小康 可小康 汔可小康 The Book of Songs 《詩經》 大雅‧生民之什‧民勞 Greater odes of the kingdom - Decade Of Sheng Min - Min Lu 15
谓小康 謂小康 是謂小康 The Book of Rites 《禮記》 《禮運》 Ceremonial Usages; their Origins, Development, and Intention 4
致小康 致小康 思致小康 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十九上 本紀第十九上: 懿宗 Volume 19 Annals 19: Yizong 4
小康堡 小康堡 屠小康堡 History of Song 《宋史》 卷二百七十七 列傳第三十六 張鑑 姚坦 索湘 宋太初 盧之翰 鄭文寶 王子輿 劉綜 卞袞 許驤 裴莊 牛冕 張適 欒崇吉 袁逢吉 韓國華 何蒙 慎知禮 Volume 277 Biographies 36: Zhang Jian, Yao Tan, Suo Xiang, Song Taichu, Lu Zhihan, Zheng Wenbao, Wang Ziyu, Liu Zong, Bian Gun, Xu Xiang, Pei Zhuang, Niu Mian, Zhang Shi, Luan Chongji, Yuan Fengji, Han Guohua, He Meng, Shen Zhili 2
屠小康 屠小康 屠小康堡 History of Song 《宋史》 卷二百七十七 列傳第三十六 張鑑 姚坦 索湘 宋太初 盧之翰 鄭文寶 王子輿 劉綜 卞袞 許驤 裴莊 牛冕 張適 欒崇吉 袁逢吉 韓國華 何蒙 慎知禮 Volume 277 Biographies 36: Zhang Jian, Yao Tan, Suo Xiang, Song Taichu, Lu Zhihan, Zheng Wenbao, Wang Ziyu, Liu Zong, Bian Gun, Xu Xiang, Pei Zhuang, Niu Mian, Zhang Shi, Luan Chongji, Yuan Fengji, Han Guohua, He Meng, Shen Zhili 2