Chinese Notes
Chinese Notes

农夫 (農夫) nóngfū

nóngfū noun a peasant / a farmer
Domain: Agriculture 农业

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Song 《宋書》 卷八十四 列傳第四十四 鄧琬 袁顗 孔覬 Volume 84 Biographies 44: Deng Wan, Yuan Yi, Kong Ji 12
Guanzi 《管子》 輕重乙第八十一 Chapter 81: Weight II 7
Book of Han 《漢書》 卷二十四上 食貨志 Volume 24a: Treatise on Finance and Economics 1 6
Book of Song 《宋書》 卷八十三 列傳第四十三 宗越 吳喜 黃回 Volume 83 Biographies 43: Zong Yue, Wu Xi, Huang Hui 5
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百四十 列傳第九十: 韋皋 張建封 盧群 Volume 140 Biographies 90: Wei Gao, Zhang Jianfeng, Lu Qun 4
Guanzi 《管子》 輕重甲第八十 Chapter 80: Weight I 4
Mozi 《墨子》 卷九 非命下 Book 9 - Anti-Fatalism III 3
History of Yuan 《元史》 卷四十三 本紀第四十三: 順帝六 Volume 43 Annals 43: Shundi 6 3
History of Song 《宋史》 卷一百三十七 志第九十 樂十二 Volume 137 Treatises 90: Music 12 3
Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》 《滕文公章句上》 Commentary on Teng Wen Gong I 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
任农夫 任農夫 以淮南太守任農夫為豫州刺史 Book of Song 《宋書》 卷九 本紀第九 後廢帝 Volume 9 Annals 9: Emperor Fei II 18
使农夫 使農夫 使農夫行此 Mozi 《墨子》 卷六 節葬下 Book 6 - Simplicity in Funerals III 9
家世农夫 家世農夫 家世農夫 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷五十三 吳書八 張嚴程闞薛傳 Volume 53: Book of Wu 8 - Biographies of Zhang, Yan, Cheng, Kan, and Xue 5
农夫释 農夫釋 農夫釋耒 Records of the Grand Historian 《史記》 《酈生陸賈列傳》 Biographies of Li Yiji and Lu Gu 4
农夫劳 農夫勞 農夫勞而君子養焉 Huainanzi 《淮南子》 卷十七 說林訓 Chapter 17: A Forest of Persuasion 3
谓农夫 謂農夫 謂農夫曰 Guanzi 《管子》 臣乘馬第六十八 Chapter 68: The Statesman's Team of Horses 3
农夫等 農夫等 農夫等既至 Book of Song 《宋書》 卷七十二 列傳第三十二 文九王 Volume 72 Biographies 32: Wen Jiuwang 3
农夫率 農夫率 任農夫率壯士數百擊之 Book of Song 《宋書》 卷五十 列傳第十 胡藩 劉康祖 垣護之 張興世 Volume 50 Biographies 10: Hu Fan, Liu Kangzu, Yuan Hongzhi, Zhang Xingshi 3
益农夫 益農夫 而益農夫之事 Guanzi 《管子》 輕重乙第八十一 Chapter 81: Weight II 3
中农夫 中農夫 中農夫七人 New Book of Tang 《新唐書》 卷五十四    志第四十四  食貨四 Volume 54 Treatises 50: Finance and Economics 3 2