Chinese Notes
Chinese Notes

既是 jìshì

jìshì verb since / as / being the case that
Domain: Classical Chinese 古文

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
既是旧 既是舊 江寧既是舊塋 Book of Chen 《陳書》 卷三 本紀第三: 世祖 Volume 3: Emperor Wen 4
江宁既是 江寧既是 江寧既是舊塋 Book of Chen 《陳書》 卷三 本紀第三: 世祖 Volume 3: Emperor Wen 2
大人既是 大人既是 大人既是朝廷舊臣 Book of Sui 《隋書》 卷74 列傳第39 酷吏 Volume 74 Biographies 39: Cruel Officials 2
既是朝廷 既是朝廷 大人既是朝廷舊臣 Book of Sui 《隋書》 卷74 列傳第39 酷吏 Volume 74 Biographies 39: Cruel Officials 2
既是隋 既是隋 武賁既是隋室貴臣 Book of Sui 《隋書》 卷80 列傳第45 列女 Volume 80 Biographies 45: Exemplary Women 2
既是境内 既是境內 既是境內 Book of Wei 《魏書》 卷103 蠕蠕 匈奴宇文莫槐 徒何段就六眷 高車 Volume 103: Rouran, Yuwen Mohuai, Duanliu Liujuan, Gaoche 2
既是沙 既是沙 既是沙缽略婦翁 Book of Sui 《隋書》 卷84 列傳第49 北狄 Volume 84 Biographies 49: The Beidi 2
既是宗 既是宗 既是宗近 Book of Wei 《魏書》 卷45 韋閬 杜銓 裴駿 辛紹先 柳崇 Volume 45: Wei Lang, Du Quan, Pei Jun, Xin Shaoxian, Liu Chong 2
既是境外 既是境外 既是境外 Book of Wei 《魏書》 卷103 蠕蠕 匈奴宇文莫槐 徒何段就六眷 高車 Volume 103: Rouran, Yuwen Mohuai, Duanliu Liujuan, Gaoche 2
武賁既是 武賁既是 武賁既是隋室貴臣 Book of Sui 《隋書》 卷80 列傳第45 列女 Volume 80 Biographies 45: Exemplary Women 2