Chinese Notes
Chinese Notes

上流 shàngliú

shàngliú noun upper class / higher grade
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Comparison 比较

Contained in

上流社会

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷八十三 志第五十九 河渠一 Volume 83 Treatises 59: Rivers and Canals 1 19
History of Ming 《明史》 卷八十四 志第六十 河渠二 Volume 84 Treatises 60: Rivers and Canals 2 15
History of Song 《宋史》 卷九十一 志第四十四 河渠一 Volume 91 Treatises 44: Rivers and Canals 1 11
History of Ming 《明史》 卷四十六 志第二十二 地理七 Volume 46 Treatises 22: Geography 7 8
History of Ming 《明史》 卷八十五 志第六十一 河渠三 Volume 85 Treatises 61: Rivers and Canals 3 7
New Book of Tang 《新唐書》 卷三十一    志第二十一  天文一 Volume 31 Treatises 25: Astronomy 1 6
History of Ming 《明史》 卷四十五 志第二十一 地理六 Volume 45 Treatises 21: Geography 6 6
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷六十七 列傳第五十七 胡穎 徐度 杜稜 周鐵武 程靈洗 沈恪 陸子隆 錢道戢 駱文牙 孫瑒 徐世譜 周敷 荀朗 周炅 魯悉達 蕭摩訶 任忠 樊毅 Volume 67 Biographies 57: Hu Ying, Xu Du, Du Leng, Zhou Tiewu, Cheng Lingxi, Shen Ke, Lu Zilong, Qian Daoji, Luo Wenya, Sun Yang, Xu Shipu, Zhou Fu, Xun Lang, Zhou Jiong, Lu Xida, Xiao Mohe, Ren Zhong, Fan Yi 5
History of Ming 《明史》 卷四十 志第十六 地理一 Volume 40 Treatises 16: Geography 1 5
History of Ming 《明史》 卷二百二十三 列傳第一百十一 盛應期 朱衡 潘季馴 萬恭 吳桂芳 王宗沐 劉東星 徐貞明 Volume 223 Biographies 111: Cheng Yingqi, Zhu Heng, Pan Jixun, Wan Gong, Wu GuiFang, Wang Zongmu, Liu Dongxing, Xu Zhenming 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
居上流 居上流 默居上流之勢 Book of Jin 《晉書》 卷六十六 列傳第三十六 劉弘 陶侃 Volume 66 Biographies 36: Liu Hong; Tao Kan 14
据有上流 據有上流 晦據有上流 Book of Song 《宋書》 卷四十三 列傳第三 徐羨之 傅亮 檀道濟 Volume 43 Biographies 3: Xu Xianzhi, Fu Liang, Tan Daoji 10
兵上流 兵上流 不欲使擁兵上流 Book of Song 《宋書》 卷五十七 列傳第十七 蔡廓 Volume 57 Biographies 17: Cai Kuo 8
堰上流 堰上流 寶夤於堰上流 Book of Wei 《魏書》 卷59 劉昶 蕭寶夤 蕭正表 Volume 59: Liu Chang, Xiao Baoyin, Xiao Zhengbiao 6
上流涕 上流涕 噲等見上流涕曰 Records of the Grand Historian 《史記》 《樊酈滕灌列傳》 Biographies of Fan, Li, Teng and Guan 6
上流诸军 上流諸軍 我上流諸軍 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷四十八 吳書三 三嗣主傳 Volume 48: Book of Wu 3 - Biographies of the three heirs 5
时上流 時上流 時上流反叛 Book of Song 《宋書》 卷八十四 列傳第四十四 鄧琬 袁顗 孔覬 Volume 84 Biographies 44: Deng Wan, Yuan Yi, Kong Ji 4
专制上流 專制上流 專制上流 Book of Jin 《晉書》 卷十二 志第二 天文中 Volume 12 Treatises 2: Astronomy Part Two 3
在上流 在上流 而硃然等在上流 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十四 魏書十四 程郭董劉蔣劉傳 Volume 14: Book of Wei 14 - Biographies of Cheng, Dong, Guo, Liu, Jiang, and Liu 3
财上流 財上流 則貨財上流 Guanzi 《管子》 權修第三 Chapter 3: Cultivating Authority 3