miào

 1. miào adjective wonderful / fantastic
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Middle Chinese: mjiewH (Kroll '妙' 1; NCCED '妙' 2)
 2. miào adjective clever
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (NCCED '妙' 3)
 3. miào adjective subtle / mysterious / profound / abstruse / beyond conception
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: (NCCED '妙' 1; Kroll '妙' 2) As used by Zhi Yi of the Tiantai school and others. Zhi Yi remarked in the Fa Hua Xuan Yi that 'That which is beyond conceptualization is called subtle.'' (Swanson 1989, p. 15)
 4. miào adjective fine / delicate
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (NCCED '妙' 1; Kroll '妙' 2a)
 5. miào adjective young
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll '妙' 3)

Contained in

微妙玄妙大清净妙巧妙妙计奇妙美妙莫名其妙妙应寺白塔妙法莲花经妙法妙法莲华经妙音佛妙觉妙道唯妙唯肖精妙妙音天惟妙惟肖妙音佛母妙奢摩他妙见妙乐世界妙观察智胜妙佳妙高妙妙用六妙法门谈玄說妙佛说妙慧童女经妙慧童女经妙慧妙好妙门绝妙好词妙色王因缘经神机妙算灵丹妙药添品妙法莲华经妙吉祥菩萨所问大乘法螺经佛说妙吉祥菩萨所问大乘法螺经采花违王上佛授决号妙花经妙法圣念处经说妙法决定业障经一切如来大秘密王未曾有最上微妙大曼拏罗经妙臂菩萨所问经大妙金刚大甘露军拏利焰鬘炽盛佛顶经大圣妙吉祥菩萨说除灾教令法轮成就妙法莲华经王瑜伽观智仪轨佛说延寿妙门陀罗尼经

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

Collocations