Chinese Notes
Chinese Notes

名义 (名義) míngyì

 1. míngyì verb to do something under some other name
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
 2. míngyì adjective in name only / titular
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
 3. míngyì noun a name
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言

Contained in

翻译名义文集翻译名义集一切秘密最上名义大教王仪轨佛说最胜妙吉祥根本智最上秘密一切名义三摩地分最胜妙吉祥根本智最上秘密一切名义三摩地分文殊所说最胜名义经佛说文殊菩萨最胜真实名义经文殊菩萨最胜真实名义经诸教决定名义论法门名义集名义上

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷二百〇二 志第一百五十五 藝文一 Volume 202 Treatises 155: Arts and Literature 1 5
Book of Sui 《隋書》 卷71 列傳第36 誠節 Volume 71 Biographies 36: Sincere Men 4
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷八十五 列傳第七十三: 節義 Volume 85 Biographies 73: Exemplars of the Loyal and Righteous 4
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷二十二 魏書二十二 桓二陳徐衛盧傳 Volume 22: Book of Wei 22 - Biographies of Huan, the two Chens, Xu, Wei, and Lu 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷二十四 列傳第十二: 崔逞 王憲 封懿 Volume 24 Biographies 12: Cui Cheng, Wang Xian, Feng Yi 2
Book of Jin 《晉書》 卷六十 列傳第三十 解系 孫旂 孟觀 牽秀 繆播 皇甫重 張輔 李含 張方 閻鼎 索靖 賈疋 Volume 60 Biographies 30: Xie Xi; Sun Qi; Meng Guan; Qian Xiu; Miao Bo; Zhang Fu; Li Han; Zhang Fang; Yan Ding; Suo Jing; Jia Pi 2
History of Ming 《明史》 卷二百六十五 列傳第一百五十三 范景文 倪元璐 李邦華 王家彥 孟兆祥 施邦曜 淩義渠 Volume 265 Biographies 153: Fan Jingwen, Ni Yuanlu, Li Banghua, Wang Jiayan, Meng Zhaoxiang, Shi Bangyao, Ling Yiqu 2
Book of Wei 《魏書》 卷43 嚴棱 毛修之 唐和 劉休賓 房法夀 Volume 43: Yan Leng, Mao Xiuzhi, Tang He, Liu Xiubin, Fang Fashou 2
History of Ming 《明史》 卷三 本紀第三 太祖三 Volume 3 Annals 3: Taizu 3 2
Book of Han 《漢書》 卷三十二 張耳陳餘傳 Volume 32: Zhang Er and Chen Yu 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
立名义 立名義 此固趙國立名義不侵為然諾者也 Records of the Grand Historian 《史記》 《張耳陳餘列傳》 Biographies of Zhang Er and Chen Yu 3
重名义 重名義 重名義 Book of Sui 《隋書》 卷71 列傳第36 誠節 Volume 71 Biographies 36: Sincere Men 3
好名义 好名義 而好名義不進仕者 Han Feizi 《韓非子》 詭使第四十五 Chapter 45: Absurd Encouragements 3
五礼名义 五禮名義 五禮名義 New Book of Tang 《新唐書》 卷五十七  志第四十七 藝文一 Volume 57 Treatises 53: The Arts 1 2
名义责 名義責 僧愔以名義責瑱 History of the Southern Dynasties 《南史》 卷六十三 列傳第五十三 王神念 羊侃 羊鴉仁 Volume 63 Biographies 53: Wang Shennian, Yang Kan, Yang Ren 2
名义恭 名義恭 名義恭子為伯禽 Book of Song 《宋書》 卷七十五 列傳第三十五 王僧達 顏竣 Volume 75 Biographies 35: Wang Sengda, Yan Jun 2
衣服名义 衣服名義 二儀實錄衣服名義圖 New Book of Tang 《新唐書》 卷五十八  志第四十八 藝文二 Volume 58 Treatises 54: The Arts 2 2
名义举 名義舉 王師何名義舉 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷二三 列傳第十五 魏蘭根 崔悛 Volume 23 Biographies 15: Wei Langen; Cui Quan 2
名义州 名義州 後第名義州 New Book of Tang 《新唐書》 卷四十三上  志第三十三上 地理七上 Volume 43a Treatises 37: Gepgraphy 7a 2
名义宣 名義宣 名義宣 Book of Song 《宋書》 卷七十四 列傳第三十四 臧質 魯爽 沈攸之 Volume 74 Biographies 34: Zang Zhi, Lu Shuang, Shen Youzhi 2