Chinese Notes
Chinese Notes

给事 (給事) gěishì

gěishì proper noun official (imperial) position
Domain: History 历史 , Subdomain: China 中国 , Concept: Person 人
Notes: (CC-CEDICT '給事')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷一百八十 列傳第六十八 張寧 王徽 毛弘 丘弘 李森 魏元 强珍 王瑞 李俊 汪奎 湯鼐 姜綰 姜洪 曹璘 彭程 龐泮 呂獻 葉紳 胡獻 張弘至 屈伸 王獻臣 Volume 180 Biographies 68: Zhang Ning, Wang Hui, Mao Hong, Qiu Hong, Li Sen, Wei Yuan, Qiang Zhen, Wang Rui, Li Jun, Wang Kui, Tang Nai, Jiang Wan, Jiang Hong, Cao Lin, Peng Cheng, Pang Pan, Lu Xian, Ye Shen, Hu Xian, Zhang Hongzhi, Qu Shen, Wang Xianchen 53
History of Ming 《明史》 卷二百五十八 列傳第一百四十六 許譽卿 華允誠 魏呈潤 毛羽健 吳執御 章正宸 黃紹杰 傅朝佑 姜埰 熊開元 詹爾選 湯開遠 成勇 陳龍正 Volume 258 Biographies 146: Xu Yuqing, Hua Yuncheng, Wei Chengrun, Mao Yujian, Wu Zhiyu, Zhang Zhengchen, Huang Shaojie, Fu Chaoyou, Jiang 埰, Xiong Kaiyuan, Zhan Erxuan, Tang Kaiyuan, Cheng Yong, Chen Longzheng 48
History of Ming 《明史》 卷二百〇六 列傳第九十四 馬錄 程啟充 張逵 鄭一鵬 唐樞 杜鸞 葉應驄 解一貴 陸粲 邵經邦 劉世揚 魏良弼 Volume 206 Biographies 94: Ma Lu, Cheng Qichong, Zhang Kui, Zheng Yipeng, Tang Shu, Du Luan, Ye Yingcong, Jie Yigui, Lu Can, Shao Jingbang, Liu Shiyang, Wei Liangbi 45
History of Ming 《明史》 卷二百三十三 列傳第一百二十一 姜應麟 陳登雲 羅大紘 李獻可 孟養浩 朱維京 王如堅 王學曾 張貞觀 樊玉衡 謝廷讚 楊天民 何選 Volume 233 Biographies 121: Jiang Yinglin, Chen Dengyun, Luo Dahong, Li Xianke, Meng Yanghao, Zhu Weijing, Wang Rujian, Wang Xueceng, Zhang Zhenguan, Fan Yuheng, Xie Tingzan, Yang Tianmin, He Xuan 38
History of Ming 《明史》 卷三百〇八 列傳第一百九十六 奸臣 胡惟庸 陳瑛 嚴嵩 周延儒 溫體仁 馬士英 Volume 308 Biographies 196: Treacherous Officials - Hu Weiyong, Chen Ying, Yan Song, Zhou Yanru, Wen Tiren, Ma ShiYing 38
History of Ming 《明史》 卷三百〇五 列傳第一百九十三 宦官二 李芳 馮保 張鯨 陳增 梁永 陳矩 王安 魏忠賢 王體乾 崔文昇 張彝憲 高起潛 王承恩 方正化 Volume 305 Biographies 193: Officials 2 - Li Fang, Feng Bao, Zhang Jing, Chen Zeng, Liang Yong, Chen Ju, Wang An, Wei Zhongxian, Wang Tigan, Cui Wensheng, Zhang Yixian, Gao Qiqian, Wang Chengen, Fang Zhenghua 35
History of Ming 《明史》 卷三百〇六 列傳第一百九十四 閹黨 焦芳 張綵 顧秉謙 崔呈秀 劉志選 曹欽程 王紹徽 霍維華 閻鳴泰 賈繼春 田爾耕 Volume 306 Biographies 194: Eunuchs - Jiao Fang, Zhang Cai, Gu Bingqian, Cui Chengxiu, Liu Zhixuan, Cao Qincheng, Wang Shaohui, Huo Weihua, Yan Mingtai, Jia Jichun, Tian Ergeng 34
History of Ming 《明史》 卷一百八十八 列傳第七十六 劉荡 呂翀 鄄洍 趙佑 戴銑 陸崑 蔣欽 周璽 湯禮敬 許天錫 徐文溥 張士隆 張文明 范輅 張欽 周廣 石天柱 Volume 188 Biographies 76: Liu Dang, Lu Chong, Juan Si, Zhao You, Dai Xian, Lu Kun, Jiang Qin, Zhou Xi, Tang Lijing, Xu Tianxi, Xu Wenpu, Zhang Shilong, Zhang Wenming, Fan Lu, Zhang Qin, Zhou Guang, Shi Tianzhu 33
History of Ming 《明史》 卷二百三十四 列傳第一百二十二 盧洪春 李懋檜 李沂 雒于仁 馬經綸 劉綱 戴士衡 曹學程 翁憲祥 徐大相 Volume 234 Biographies 122: Lu Hongchun, Li Maohui, Li Yi, Luo Yuren, Ma Jinglun, Liu Gang, Dai Shiheng, Cao Xuecheng, Weng Xianxiang, Xu Daxiang 33
History of Ming 《明史》 卷二百〇八 列傳第九十六 張芹 汪應軫 蕭鳴鳳 齊之鸞 袁宗儒 許相卿 顧濟 章僑 余珊 韋商臣 黎貫 彭汝實 鄭自璧 戚賢 劉繪 錢薇 洪垣 周思兼 顏鯨 Volume 208 Biographies 96: Zhang Qin, Wang Yingzhen, Xiao Mingfeng, Qi Zhiluan, Yuan Zongru, Xu Xiangqing, Gu Ji, Zhang Qiao, Yu Shan, Wei Shangchen, Li Guan, Peng Rushi, Zheng Zibi, Qi Xian, Liu Hui, Qian Wei, Hong Yuan, Zhou Sijian, Yan Jing 32

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
给事中 給事中 則得給事中 Records of the Grand Historian 《史記》 《呂不韋列傳》 Biography of Master Lü Buwei 138
给事黄门 給事黃門 中黃門有給事黃門 Book of Han 《漢書》 卷十九 百官公卿表 Volume 19: Table of nobility ranks and government offices 57
大夫给事 大夫給事 遷散騎諫大夫給事中 Book of Han 《漢書》 卷三十六 楚元王傳 Volume 36: Prince Yuan of Chu --- Liu Xiang and Liu Xin 15
加给事 加給事 各加給事中 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十四 魏書十四 程郭董劉蔣劉傳 Volume 14: Book of Wei 14 - Biographies of Cheng, Dong, Guo, Liu, Jiang, and Liu 11
迁给事 遷給事 俄遷給事中 Book of Jin 《晉書》 卷三十四 列傳第四 羊祜 杜預 Volume 34 Biographies 4: Yang Hu; Du Yu 9
给事大将军 給事大將軍 以故御史大夫杜周子給事大將軍幕府 Records of the Grand Historian 《史記》 《建元以來侯者年表》 Yearly Table of the Officials who became Marquises since the Jianyuan Period 7
历给事 歷給事 歷給事中 Book of Jin 《晉書》 卷三 帝紀第三 世祖武帝 Volume 3 Annals 3: Emperor Wu 6
拜给事 拜給事 拜給事黃門侍郎 Book of Jin 《晉書》 卷三十七 列傳第七 宗室 Volume 37 Biographies 7: Imperial Clan 6
给事县 給事縣 少時給事縣為亭長 Book of Han 《漢書》 卷八十三 薛宣朱博傳 Volume 83: Xue Xuan and Zhu Bo 5
时给事 時給事 以故御史大夫張湯子武帝時給事尚書 Records of the Grand Historian 《史記》 《建元以來侯者年表》 Yearly Table of the Officials who became Marquises since the Jianyuan Period 4