Chinese Notes
Chinese Notes

上疏 shàngshū

shàngshū noun (of a court official) to present a memorial to the emperor
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '上疏')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Later Han 《後漢書》 卷六十一 左周黃列傳 Volume 61: Biographies of Zuo, Zhou, Huang 15
Book of Jin 《晉書》 卷九十八 列傳第六十八 王敦 桓溫 Volume 98 Biographies 68: Wang Dun; Huan Wen 14
Book of Jin 《晉書》 卷七十七 列傳第四十七 陸曄 何充 褚翜 蔡謨 諸葛恢 殷浩 Volume 77 Biographies 47: Lu Ye; He Chong; Chu Se; Cai Mo; Zhuge Hui; Yin Hao 14
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷二十五 魏書二十五 辛毗楊阜高堂隆傳 Volume 25: Book of Wei 25 - Biographies of Xin Pi, Yang Fu, and Gaotang Long 14
Book of Jin 《晉書》 卷七十九 列傳第四十九 謝尚 謝安 Volume 79 Biographies 49: Xie Shang; Xie An 13
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十三 魏書十三 鍾繇華歆王朗傳 Volume 13: Book of Wei 13 - Biographies of Zhong Yao, Hua Xin, and Wang Lang 12
Wenxuan 《文選》 卷三十七 Scroll 37 12
History of Song 《宋史》 卷四百十八 列傳第一百七十七 吳潛 程元鳳 江萬里 王爚 章鑑 陳宜中 文天祥 Volume 418 Biographies 177: Wu Qian, Cheng Yuanfeng, Jiang Wanli, Wang Yue, Zhang Jian, Chen Yizhong, Wen Tianxiang 11
History of Song 《宋史》 卷四百十四 列傳第一百七十三 史弥远 鄭清之 史嵩之 董槐 葉夢鼎 馬廷鸞 Volume 414 Biographies 173: Shi Miyuan, Zheng Qingzhi, Shi Songzhi, Dong Huai, Ye Mengding, Ma Tingluan 11
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷五十八 吳書十三 陸遜傳 Volume 58: Book of Wu 13 - Biography of Lu Xun 11

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
上疏曰 上疏曰 大司馬去病上疏曰 Records of the Grand Historian 《史記》 《三王世家》 House of the Three Kings 72
上疏谏 上疏諫 相如上疏諫之 Records of the Grand Historian 《史記》 《司馬相如列傳》 Biography of Sima Xiangru 27
上疏言 上疏言 臣青翟等前奏大司馬臣去病上疏言 Records of the Grand Historian 《史記》 《三王世家》 House of the Three Kings 17
数上疏 數上疏 賈生數上疏 Records of the Grand Historian 《史記》 《屈原賈生列傳》 Biographies of Qu Yuan and Master Jia 13
上疏乞 上疏乞 上疏乞骸骨 Book of Han 《漢書》 卷七十一 雋疏于薛平彭傳 Volume 71: Jun, Shu, Yu, Xue, Ping and Peng 10
上疏荐 上疏薦 後南陽太守杜詩上疏薦湛曰 Book of Later Han 《後漢書》 卷二十六 伏侯宋蔡馮趙牟韋列傳 Volume 26: Biographies of Fu, Hou, Song, Cai, Feng, Zhao, Mou, Wei 7
敞上疏 敞上疏 京兆尹張敞上疏諫曰 Book of Han 《漢書》 卷二十五下 郊祀志 Volume 25b: Treatise on Sacrifices 2 5
上疏谢 上疏謝 上疏謝上 Book of Han 《漢書》 卷九十八 元后傳 Volume 98: Wang Zhengjun 5
上疏求 上疏求 上疏求諸子及 Book of Han 《漢書》 卷八十 宣元六王傳 Volume 80: The six sons of Emperors Xuan and Yuan 4
忠上疏 忠上疏 尚書陳忠上疏薦愷曰 Book of Later Han 《後漢書》 卷三十九 劉趙淳于江劉周趙列傳 Volume 39: Biographies of Liu, Zhao, Chunyu, Jiang, Liu, Zhou, Zhao 4