Chinese Notes
Chinese Notes

遇害 yùhài

yùhài verb to be murdered
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '遇害')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷五十四 列傳第四十四 梁簡文帝諸子 元帝諸子 Volume 54 Biographies 44: Sons of Emperor Jianwen of Liang, Sons of Emperor Yuan of Liang 15
Book of Jin 《晉書》 卷五 帝紀第五 孝懷帝 孝愍帝 Volume 5 Annals 5: Emperor Huai; Emperor Min 12
Book of Liang 《梁書》 卷四十四 列傳第三十八 太宗十一王 世祖二子 Volume 44: Eleven Princes of Taizong; Two Princes of Shizu 10
History of Song 《宋史》 卷四百五十三 列傳第二百十二 忠義八 高永年 鞠嗣復宋旅 丁仲脩 項德 孫昭遠 曾孝序 趙伯振 王士言祝公明 薛慶 孫暉李靚 楊照 丁元 宋昌祚 李政 姜綬 劉宣 屈堅王琦 韋永壽 鄭覃 姚興 張玘 陳亨祖 王拱 劉泰 孫逢李熙靖 趙俊 劉化源 胡唐老 王儔朱嗣孟 劉晏 鄭振 孟彥卿 高談 連萬夫謝皋 王大壽 薛良顯 唐敏求 王師道 Volume 453 Biographies 212: Loyalty and Righteousness 8 - Gao Yongnian, Ju Sifusonglu, Ding Zhongxiu, Xiang De, Sun Zhaoyuan, Ceng Xiaoxu, Zhao Bozhen, Wangshi Yanzhu Gongming, Xue Qing, Sun Huilijing, Yang Zhao, Ding Yuan, Song Changzuo, Li Zheng, Jiang Shou, Liu Xuan, Qu Jianwangqi, Wei Yongshou, Zheng Tan, Yao Xing, Zhang Qi, Chen Hengzu, Wang Gong, Liu Tai, Sun Fenglixijing, Zhao Jun, Liu Huayuan, Hu Tanglao, Wangchou Zhu Simeng, Liu Yan, Zheng Zhen, Meng Yanqing, Gao Tan, Lianwan Fu Xiegao, Wang Dashou, Xue Liangxian, Tang Minqiu, Wang Shidao 8
History of Song 《宋史》 卷四百五十二 列傳第二百十一 忠義七 高敏張吉 景思忠弟:思立 王奇 蔣興祖 郭滸 吳革 李翼阮駿 趙士嶐士醫 士眞 士遒 士跂 叔皎 叔憑 訓之 聿之 陳淬 黃友 郝仲連 劉惟輔 牛皓 魏彥明 劉士英 翟興弟:進 朱蹕朱良 方允武 龔楫李亘 凌唐佐 楊粹中 強霓康傑 李伸 郭僎郭贊 王迸 吳從龍 司馬夢求 林空齋 黃介 孫益 王仙 吳楚材 李成大 陶居仁 Volume 452 Biographies 211: Loyalty and Righteousness 7 - Gao Minzhangji, Jing Sizhong younger brother: Sili, Wang Qi, Jiang Xingzu, Guo Hu, Wu Ge, Liyi Ruanjun, Zhao Shilong Shiyi, Shi Zhen, Shi Qiu, Shi Qi, Shu Jiao, Shu Ping, Xun Zhi, Yu Zhi, Chen Cui, Huang You, Hao Zhonglian, Liu Weifu, Niu Hao, Wei Yanming, Liu ShiYing, Di Xingdi:jin, Zhu Bizhuliang, Fang Yunwu, Gong Jiligen, Ling Tangzuo, Yang Cuizhong, Qiang NiKangjie, Li Shen, Guo Zhuanguozan, Wang Beng, Wu Conglong, Si Mamengqiu, Lin Kongzhai, Huang Jie, Sun Yi, Wang Xian, Wu Chucai, Li Chengda, Tao Juren 8
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷一百  列傳第八十八: 序傳 Volume 100 Biographies 88: Preface to Biographies 8
History of Yuan 《元史》 卷一百九十五 列傳第八十二: 忠義三 Volume 195 Biographies 82: Loyal and Righteous Acts 3 7
History of Ming 《明史》 卷二百九十二 列傳第一百八十 忠義四 Volume 292 Biographies 180: Loyal Officials 4 6
Book of Wei 《魏書》 卷21上 獻文六王上 Volume 21a: Emperor Xianwen's Six Princes 1 6
Book of Wei 《魏書》 卷39 李寶 Volume 39: Li Bao 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
河阴遇害 河陰遇害 河陰遇害 Book of Wei 《魏書》 卷10 孝莊紀 Volume 10 Annals: Xiaozhuang (Emperor Xiaozhuang) 52
遇害河阴 遇害河陰 遇害河陰 Book of Wei 《魏書》 卷19下 景穆十二王下 Volume 19c: Emperor Jingmu Twelve Princes 3 19
遂遇害 遂遇害 遂遇害於軍中 Book of Jin 《晉書》 卷五十四 列傳第二十四 陸機 陸雲 Volume 54 Biographies 24: Lu Ji 12
同遇害 同遇害 與雲同遇害 Book of Jin 《晉書》 卷五十四 列傳第二十四 陸機 陸雲 Volume 54 Biographies 24: Lu Ji 7
年遇害 年遇害 二年遇害 History of the Southern Dynasties 《南史》 卷五十四 列傳第四十四 梁簡文帝諸子 元帝諸子 Volume 54 Biographies 44: Sons of Emperor Jianwen of Liang, Sons of Emperor Yuan of Liang 7
寻遇害 尋遇害 尋遇害 Book of Jin 《晉書》 卷五十八 列傳第二十八 周處 周訪 Volume 58 Biographies 28: Zhou Chu; Zhou Fang 5
王遇害 王遇害 宣武王遇害 Book of Liang 《梁書》 卷二十四 列傳第十八 蕭景 弟昌 昂 昱 Volume 24: Xiao Jing; Xiao Chang; Xiao Ang; Xiao Yu 3
张华遇害 張華遇害 而張華遇害 Book of Jin 《晉書》 卷二十八 志第十八 五行中 Volume 28 Treatises 18: Five Elements Part Two 3
襄遇害 襄遇害 及文襄遇害 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷三九 補列傳第三一 崔季舒 祖珽 Volume 39 Biographies 31: Cui Jishu; Zu Ting 2
父遇害 父遇害 隆之以父遇害 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷二一 列傳第十三  高乾 封隆之 Volume 21 Biographies 13: Gao Gan (Northern Qi); Feng Longzhi 2