Chinese Notes
Chinese Notes

击刺 (擊刺) jīcì

jīcì verb to stab / to hack
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '擊刺')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷一百二十八 志第八十一 樂三 Volume 128 Treatises 81: Music 3 12
History of Song 《宋史》 卷一百二十七 志第八十 樂二 Volume 127 Treatises 80: Music 2 4
History of Song 《宋史》 卷一百九十五 志第一百四十八 兵九 Volume 195 Treatises 148: Military 9 3
History of Song 《宋史》 卷一百九十 志第一百四十三 兵四 Volume 190 Treatises 143: Military 4 2
History of Song 《宋史》 卷二百八十九 列傳第四十八 高瓊 范廷召 葛霸 Volume 289 Biographies 48: Gao Qiong, Fan Tingzhao, Ge Ba 2
Book of Jin 《晉書》 卷一百〇五 載記第五 石勒下 Volume 105 Records 5: Shi Le Part Two 2
History of Song 《宋史》 卷三百二十四 列傳第八十三 石普 張孜 許懷德 李允則 張亢 劉文質 趙滋 Volume 324 Biographies 83: Shi Pu, Zhang Zi, Xu Huaide, Li Yunze, Zhang Kang, Liu Wenzhi, Zhao Zi 1
History of Song 《宋史》 卷四百〇一 列傳第一百六十 辛棄疾 何異 劉宰 劉爚 柴中行 李孟傳 Volume 401 Biographies 160: Xin Qiji, He Yi, Liu Zai, Liu Yue, Chai Zhongxing, Li Mengchuan 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷六十四 列傳第十四: 高祖二十二子 Volume 64 Biographies 14: Gaozu's Twenty Two Sons 1
History of Song 《宋史》 卷八十一 志第三十四 律曆十四 Volume 81 Treatises 34: Measures and Calendar 14 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
左右击刺 左右擊刺 左右擊刺 Book of Liang 《梁書》 卷三十九 列傳第三十三 元法僧 元樹 元願達 王神念 楊華 羊侃 子鶤 羊鴉仁 Volume 39: Yuan Faseng; Yuan Shu; Yuan Yuanda; Wang Shenian; Yang Hua; Yang Kan; Yang Yun; Yang Yaren 5
击刺骑射 擊刺騎射 擊刺騎射 Book of Jin 《晉書》 卷一百一十二 載記第十二 苻洪 苻健 苻生 Volume 112 Records 12: Fu Hong; Fu Jian; Fu Sheng; Fu Xiong; Wang Duo 4
习击刺 習擊刺 十五習擊刺 Book of Jin 《晉書》 卷一百〇二 載記第二 劉聰 Volume 102 Records 2: Liu Cong 4
善击刺 善擊刺 曲成侯以善擊刺學用劍 Records of the Grand Historian 《史記》 《日者列傳》 Biographies of Soothsayers 3
击刺战 擊刺戰 教國子擊刺戰射之法 Book of Jin 《晉書》 卷一百〇五 載記第五 石勒下 Volume 105 Records 5: Shi Le Part Two 2
矢击刺 矢擊刺 弓矢擊刺之法而教習訓練之 History of Song 《宋史》 卷一百六十七 志第一百二十 職官七 Volume 167 Treatises 120: Offical Posts 7 2
骑击刺 騎擊刺 放令洵單騎擊刺 Book of Liang 《梁書》 卷二十八 列傳第二十二 裴邃 兄子之高 之平 之橫 夏侯亶 弟夔 魚弘附 韋放 Volume 28: Pei Sui; Pei Zhigao; Pei Zhiping; Pei Zhiheng; Xiahou Dan; Xiahou Kui; Yu Hongfu; Wei Fang 2
进退击刺 進退擊刺 春秋教肄士卒坐作進退擊刺之技 History of Song 《宋史》 卷四百十四 列傳第一百七十三 史弥远 鄭清之 史嵩之 董槐 葉夢鼎 馬廷鸞 Volume 414 Biographies 173: Shi Miyuan, Zheng Qingzhi, Shi Songzhi, Dong Huai, Ye Mengding, Ma Tingluan 2