Chinese Notes
Chinese Notes

始兴 (始興) shǐxīng

shǐxīng proper noun Shixing
Domain: Places 地方 , Subdomain: China 中国 , Concept: County 县
Notes: County In Shaoguan 韶關|韶关 , Guangdong (CC-CEDICT '始興')

Contained in

始兴寺

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
始兴王 始興王 立第二皇子濬為始興王 Book of Song 《宋書》 卷五 本紀第五 文帝 Volume 5 Annals 5: Emperor Wen 115
刺史始兴 刺史始興 以湘州刺史始興王濬為南豫州刺史 Book of Song 《宋書》 卷五 本紀第五 文帝 Volume 5 Annals 5: Emperor Wen 31
始兴郡 始興郡 桂陽南部爲始興郡 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷四十八 吳書三 三嗣主傳 Volume 48: Book of Wu 3 - Biographies of the three heirs 22
始兴太守 始興太守 始兴太守羊衜与太常滕胤书曰 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷六十 吳書十五 賀全呂周鍾離傳 Volume 60: Book of Wu 15 - Biographies of He, Quan, Lü, Zhou, and Zhongli 22
始兴内史 始興內史 以始興內史陸徽為廣州刺史 Book of Song 《宋書》 卷五 本紀第五 文帝 Volume 5 Annals 5: Emperor Wen 18
将军始兴 將軍始興 征北將軍始興王濬解南兗州 Book of Song 《宋書》 卷五 本紀第五 文帝 Volume 5 Annals 5: Emperor Wen 10
封始兴 封始興 進封始興郡公 Book of Jin 《晉書》 卷六十五 列傳第三十五 王導 Volume 65 Biographies 35: Wang Dao 9
始兴公 始興公 始興公王導薨 Book of Jin 《晉書》 卷七 帝紀第七 顯宗成帝 康帝 Volume 7 Annals 7: Emperor Cheng; Emperor Kang 5
迁始兴 遷始興 遷始興王濬征北長史 Book of Song 《宋書》 卷五十九 列傳第十九 殷淳 張暢 何偃 江智淵 Volume 59 Biographies 19: Yin Chun, Zhang Chang, He Yan, Jiang Zhiyuan 4
遣始兴 遣始興 廣州刺史郭訥遣始興太守嚴佐率眾攻弢 Book of Jin 《晉書》 卷一百〇 列傳第七十 王彌 張昌 陳敏 王如 杜曾 杜弢 王機 祖約 蘇峻 孫恩 盧循 譙縱 Volume 100 Biographies 70: Wang Mi; Zhang Chang; Chen Min; Wang Ru; Du Ceng; Du Tao; Wang Ji; Zu Yue; Su Jun; Sun En; Lu Xun; Qiao Zong 3