Chinese Notes
Chinese Notes

姑苏 (姑蘇) Gūsū

Gūsū proper noun Gusu
Domain: Places 地方 , Subdomain: Jiangsu 江苏 , Concept: District 区
Notes: A district in the Suzhou area, Jiangsu

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Wenxuan 《文選》 卷五 Scroll 5 5
Book of Later Han 《後漢書》 卷四十二 光武十王列傳 Volume 42: Biographies of Ten Princes of Guangwu 4
Wenxuan 《文選》 卷四十二 Scroll 42 3
Selections of Tang Poetry A Tune of Crows Roosting Before the Eve 2
Guoyu 《國語》 越語下 Discourses of Yue II 2
Xunzi 《荀子》 宥坐篇第二十八 Chapter 28: The Right Hand Vessel 2
Guoyu 《國語》 越語上 Discourses of Yue I 2
Guoyu 《國語》 吳語 Discourses of Wu 2
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷二十一 魏書二十一 王衛二劉傅傳 Volume 21: Book of Wei 21 - Biographies of Wang, Wei, and the two Lius 2
History of Song 《宋史》 卷三百六十九 列傳第一百二十八 張俊 張宗顏 劉光世 王淵 解元 曲端 Volume 369 Biographies 128: Zhang Jun, Zhang Zongyan, Liu Guangshi, Wang Yuan, Jie Yuan, Qu Duan 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
姑苏山 姑蘇山 姑蘇山 Book of Sui 《隋書》 卷31 志第26 地理下 Volume 31 Treatises 26: Geography 3 4
遊姑苏 遊姑蘇 見麋鹿遊姑蘇之臺 Wenxuan 《文選》 卷五 Scroll 5 3
游姑苏 游姑蘇 臣今見麋鹿游姑蘇之臺也 Records of the Grand Historian 《史記》 《淮南衡山列傳》 Biographies of Huainan and Hengshan 3
在姑苏 在姑蘇 陸氏在姑蘇 New Book of Tang 《新唐書》 卷一百九十六  列傳第一百二十一 隱逸 Volume 196 Biographies 121: Recluses 2
以上姑苏 以上姑蘇 以上姑蘇 Guoyu 《國語》 越語上 Discourses of Yue I 2
姑苏等 姑蘇等 姑蘇等谷襲秦州 History of Jin 《金史》 卷九十三 列傳第三十一: 顯宗諸子琮(本名承慶) 瑰(本名桓篤) 從彝(本名阿憐) 從憲(本名吾里不) 玠(本名謀良虎) 章宗諸子洪裕 洪靖(本名阿虎懶) 洪熙(本名訛魯不) 洪衍(本名撒改) 洪輝(本名訛論) 忒鄰 衞紹王子從恪 宣宗三子莊獻太子守忠 玄齡 荊王守純(本名盤都) 獨吉思忠 承裕 僕散揆 抹撚史扢搭 宗浩 Volume 93 Biographies 31: Xianzong sons Cong (former name Chengqing), Gui (former name Huandu), Cong Yi (former name Alian), Cong Xian (former name Wulibu), Jie (former name Mou Lianghu), Zhangzongzhuzihongyu, Hong Jing (former name Ahulan), Hong Xi (former name Elubu), Hong Yan (former name Sagai), Hong Hui (former name Elun), Te Lin, Weishaowangzicongke, Xuanzongsanzizhuangxiantaizishouzhong, Xuan Ling, Jingwangshouchun (former name Pandou), Dujisizhong, Cheng Yu, Pu Sankui, Monianshiguda, Zong Hao 2