Chinese Notes
Chinese Notes

寻常 (尋常) xúncháng

xúncháng adjective usual / common / ordinary
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Comparison 比较

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷四十五 志第二十五: 輿服 Volume 45 Treatises 25: Carriages and Clothes 4
Huainanzi 《淮南子》 卷十七 說林訓 Chapter 17: A Forest of Persuasion 3
Records of the Grand Historian 《史記》 《李斯列傳》 Biography of Li Si 3
Huainanzi 《淮南子》 卷十三 氾論訓 Chapter 13: Overflowing Discussions 3
Wenxuan 《文選》 卷六十 Scroll 60 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百三十九 列傳第八十九: 陸贄 Volume 139 Biographies 89: Lu Zhi 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷八十八 列傳第三十八: 韋思謙 陸元方 蘇瑰 Volume 88 Biographies 38: Wei Siqian, Lu Yuanfang, Su Gui 2
Han Feizi 《韓非子》 五蠹第四十九 Chapter 49: Five Vermin 2
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百五十七  列傳第八十二 陸贄 Volume 157 Biographies 82: Lu Zhi 1
Book of Jin 《晉書》 卷六十一 列傳第三十一 周浚 成公簡 苟晞 華軼 劉喬 Volume 61 Biographies 31: Zhou Jun; Cheng Gongjian; Gou Xi; Hua Die; Liu Qiao 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
寻常公事 尋常公事 臣以尋常公事 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十七下 本紀第十七下: 文宗下 Volume 17 Annals 17: Wenzong 2 4
贪寻常 貪尋常 故貪尋常之高而忽萬仞之嵩 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷三十八 蜀書八 許麋孫簡伊秦傳 Volume 38: Book of Shu 8 - Biographies of Xu, Mi, Sun, Jian, Yi, and Qin 3
寻常供奉 尋常供奉 尋常供奉則公服 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷四十五 志第二十五: 輿服 Volume 45 Treatises 25: Carriages and Clothes 2
命寻常 命尋常 決命尋常之內 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百三十九 列傳第八十九: 陸贄 Volume 139 Biographies 89: Lu Zhi 2
寻常事 尋常事 所行皆尋常事耳 History of Jin 《金史》 卷六  本紀第六: 世宗上 Volume 6 Annals 6: Shizong 1 2
出于寻常 出於尋常 出於尋常萬萬也 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百六十 列傳第一百一十: 韓愈 張籍 孟郊 唐衢 李翱 宇文籍 劉禹錫 柳宗元 韓辭 Volume 160 Biographies 110: Han Yu, Zhang Ji, Meng Jiao, Tan Qu, Liao Ao, Yu Wenji, Liu Yuxi, Liu Zongyuan, Han Ci 2
夫寻常 夫尋常 夫尋常之溝 Zhuangzi 《莊子》 《雜篇‧庚桑楚》 Miscellaneous Chapters - Geng-sang Chu 2
其间寻常 其間尋常 其間尋常 Book of Sui 《隋書》 卷58 列傳第23 明克讓 魏澹 陸爽 杜臺卿 辛德源 柳䛒 許善心 李文博 Volume 58 Biographies 23: Ming Kerang, Wei Dan, Lu Shuang, Du Taiqing,Xin Deyuan, Liu Bian, Xu ShanXin, Li Wenbo 2
不比寻常 不比尋常 不比尋常 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百四十八 列傳第九十八: 裴垍 李吉甫 李籓 權德輿 Volume 148 Biographies 98: Pei Ji, Li Jifu, Li Fan, Quan Deyu 2
寻常之内 尋常之內 決命尋常之內 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百三十九 列傳第八十九: 陸贄 Volume 139 Biographies 89: Lu Zhi 2