Chinese Notes
Chinese Notes

扇子 shànzi

shànzi noun fan / panel of door or screen / wing of screen
Domain: Furniture 家具