Chinese Notes
Chinese Notes

学问 (學問) xuéwèn

xuéwèn noun learning / knowledge
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Education 教育
Notes: (CC-CEDICT '學問')

Contained in

做学问

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Garden of Stories 《說苑》 卷三 建本 Chapter 3: Building a Foundation 6
The Scholars 《儒林外史》 第四十九回 Chapter 49 5
The Scholars 《儒林外史》 第四十六回 Chapter 46 3
History of Yuan 《元史》 卷一百八十一 列傳第六十八: 元明善 虞集 揭傒斯 黃溍 Volume 181 Biographies 68: Yuan Mingshan, Yu Ji, Jie Xisi, Huang Jin 3
Book of Han 《漢書》 卷八十五 谷永杜鄴傳 Volume 85: Gu Yong and Du Ye 2
History of Song 《宋史》 卷三百九十三 列傳第一百五十二 彭龜年 黃裳 羅點 黃度 周南 林大中 陳騤 黃黼 詹體仁 Volume 393 Biographies 152: Peng Guinian, Huang Chang, Luo Dian, Huang Du, Zhou Nan, Lin Dazhong, Chen Kui, Huang Fu, Zhan Tiren 2
Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》 《滕文公章句上》 Commentary on Teng Wen Gong I 2
History of Song 《宋史》 卷四百四十四 列傳第二百〇三 文苑六 黃庭堅 晁補之從弟:詠之 秦觀 張耒 陳師道 李廌 劉恕 王無咎 蔡肇 李格非 呂南公 郭祥正 米芾 劉詵 倪濤 李公麟 周邦彥 朱長文 劉弇 Volume 444 Biographies 203: Literature 6 - Huang Tingjian, Chao Buzhicongdi:yongzhi, Qin Guan, Zhang Lei, Chen Shidao, Li Zhi, Liu Shu, Wang Wujiu, Cai Zhao, Li Gefei, Lu Nangong, Guo Xiangzheng, Mi Fei, Liu Shen, Ni Tao, Li Gonglin, Zhou Bangyan, Zhu Zhangwen, Liu Yan 2
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷二十八 唐臣傳第十六: 豆盧革 盧程 任圜 趙鳳 李襲吉 張憲 蕭希甫 劉贊 何瓚 Volume 28 Later Tang Biographies 8: Dou Luge, Lu Cheng, Ren Huan, Zhao Feng, Li Xiji, Zhang Xian, Xiao Xifu, Liu Zan, He Zan 2
History of Song 《宋史》 卷四百五十五 列傳第二百十四 忠義十 陳東 歐陽澈 馬伸何兌 呂祖儉 呂祖泰 楊宏中 華岳 鄧若水 僧眞寶 莫謙之 徐道明 Volume 455 Biographies 214: Loyalty and Righteousness 10 - Chen Dong, Ouyang Che, Ma Shenhedui, Lu Zujian, Lu Zutai, Yang Hongzhong, Hua Yue, Deng Ruoshui, Seng Zhenbao, Mo Qianzhi, Xu Daoming 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
知学问 知學問 不知學問之大也 Xunzi 《荀子》 勸學篇第一 Chapter 1: An Exhortation to Study 4
学问优 學問優 帝以隆學問優深 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷二十五 魏書二十五 辛毗楊阜高堂隆傳 Volume 25: Book of Wei 25 - Biographies of Xin Pi, Yang Fu, and Gaotang Long 4
节学问 節學問 更折节学问 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷二十三 魏書二十三 和常楊杜趙裴傳 Volume 23: Book of Wei 23 - Biographies of He, Chang, Yang, Du, Zhao, and Pei 4
不好学问 不好學問 不好學問大道 Book of Han 《漢書》 卷四十四 淮南衡山濟北王傳 Volume 44: The kings of Huainan, Hengshan and Jibei 2
事学问 事學問 知其嘗事學問 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百十四 周書5: 世宗本紀一 Volume 114 Book of Later Zhou 16: Shizong Annals 1 2
学问通 學問通 因奏稹學問通博 History of Song 《宋史》 卷三百〇一 列傳第六十 邊肅 梅詢 馬元方 薛田 寇瑊 楊日嚴 李行簡 章頻 陳琰 李宥 張秉 張擇行 鄭向 郭稹 趙賀 高覿 袁抗 徐起 張旨 齊廓 鄭驤 Volume 301 Biographies 60: Bian Su, Mei Xun, Ma Yuanfang, Xue Tian, Kou Jian, Yang Riyan, Li Xingjian, Zhang Pin, Chen Yan, Li You, Zhang Bing, Zhang Zhaixing, Zheng Xiang, Guo Zhen, Zhao He, Gao Di, Yuan Kang, Xu Qi, Zhang Zhi, Qi Kuo, Zheng Xiang 2
少学问 少學問 而少學問者 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十 魏書十一 袁張涼國田王邴管傳 Volume 10: Book of Wei 10 - Biographies of Xun Yu, Xun You, and Jia Xu 2
留心学问 留心學問 諸勳貴子孫中最留心學問 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷十五 補列傳第七  竇泰 尉景 婁昭 兄子叡 厙狄干 子士文 韓軌 潘樂 Volume 15 Biographies 7: Dou Tai; Wei Jing; Lou Zhao; Lou Rui; Han Gui; Pan Le 2
学问该 學問該 學問該治 History of Song 《宋史》 卷二百四十四 列傳第三 宗室一 Volume 244 Biographies 3: Imperial Clan 1 2
学问讲 學問講 學問講辯 Huainanzi 《淮南子》 卷十九 脩務訓 Chapter 19: Cultivation of Effort 2