Chinese Notes
Chinese Notes

英国 (英國) Yīngguó

Yīngguó proper noun England
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Europe 欧洲 , Concept: Country 国家
Notes: (1) Short form is 英, (2) Full form is 大英联合王国, (3) British Empire is 大英帝国 (SDC 86; XHZD, p. 700)

Contained in

英国英语英国海外领土英国人英国属土英国属地英国首相

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷四 本紀第四: 高宗上 Volume 4 Annals 4: Gaozong 1 7
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷三 本紀第三: 太宗下 Volume 3 Annals 3: Taizong 2 5
History of Ming 《明史》 卷一百四十八 列傳第三十六 楊士奇 楊榮 楊溥 Volume 148 Biographies 36: Yang Shiqi, Yang Rong, Yang Pu 4
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷五 本紀第五: 高宗下 Volume 5 Annals 5: Gaozong 2 3
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百九十九下 列傳第一百四十九下: 北狄 Volume 199 Biographies 149: Northern Peoples 3
History of Ming 《明史》 卷一百四十五 列傳第三十三 姚廣孝 張玉 朱能 丘福 譚淵 王真 陳亨 Volume 145 Biographies 33: Yao Guangxiao, Zhang Yu, Zhu Neng, Qiu Fu, Tan Yuan, Wang Zhen, Chen Heng 3
History of Ming 《明史》 卷三百 列傳第一百八十八 外戚 Volume 300 Biographies 188: Families of Imperial Consorts 2
History of Ming 《明史》 卷三百〇七 列傳第一百九十五 佞倖 紀綱 門達 李孜省 繼曉 江彬 錢寧 陸炳 邵元節 陶仲文 顧可學 Volume 307 Biographies 195: Flatter and Imitation - Ji Gang, Men Da, Li Zisheng, Ji Xiao, Jiang Bin, Qian Ning, Lu Bing, Shao Yuanjie, Tao Zhongwen, Gu Kexue 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百九十九上 列傳第一百四十九上: 東夷 Volume 199 Biographies 149: Eastern Peoples 2
History of Ming 《明史》 卷三百〇四 列傳第一百九十二 宦官一 鄭和 金英 王振 曹吉祥 懷恩 汪直 梁芳 何鼎 李廣 蔣琮 劉瑾 張永 谷大用 Volume 304 Biographies 192: Officials 1 - Zheng He, Jin Ying, Wang Zhen, Cao Jixiang, Huai En, Wang Zhi, Liang Fang, He Ding, Li Guang, Jiang Cong, Liu Jin, Zhang Yong, Gu Dayong 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
英国公 英國公 忻為英國公 Book of Zhou 《周書》 卷8 帝紀第8 靜帝 Volume 8 Annals 8: Emperor Jing 123
封英国 封英國 進封英國公 Book of Zhou 《周書》 卷19 列傳第11 達奚武 子震 侯莫陳順 豆盧寧 宇文貴 楊忠 王雄 Volume 19 Biographies 11: Da Xiwu; Zi Zhen; Houmo Chenshun; Dou Luning; Yu Wengui; Yang Zhong; Wang Xiong 19
司空英国 司空英國 則司空英國公李勣 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷二十六 志第六: 禮儀六 Volume 26 Treatises 6: Rites 6 4
召英国 召英國 召英國公張惟賢 History of Ming 《明史》 卷二十一 本紀第二十一 神宗二 光宗 Volume 21 Annals 21: Shenzong 2 3
遣英国 遣英國 太宗遣英國公李勣援之 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百九十九下 列傳第一百四十九下: 北狄 Volume 199 Biographies 149: Northern Peoples 3
大臣英国 大臣英國 文武大臣英國公張懋等合疏言 History of Ming 《明史》 卷一百八十 列傳第六十八 張寧 王徽 毛弘 丘弘 李森 魏元 强珍 王瑞 李俊 汪奎 湯鼐 姜綰 姜洪 曹璘 彭程 龐泮 呂獻 葉紳 胡獻 張弘至 屈伸 王獻臣 Volume 180 Biographies 68: Zhang Ning, Wang Hui, Mao Hong, Qiu Hong, Li Sen, Wei Yuan, Qiang Zhen, Wang Rui, Li Jun, Wang Kui, Tang Nai, Jiang Wan, Jiang Hong, Cao Lin, Peng Cheng, Pang Pan, Lu Xian, Ye Shen, Hu Xian, Zhang Hongzhi, Qu Shen, Wang Xianchen 2
劾英国 劾英國 又劾英國公張懋 History of Ming 《明史》 卷一百八十八 列傳第七十六 劉荡 呂翀 鄄洍 趙佑 戴銑 陸崑 蔣欽 周璽 湯禮敬 許天錫 徐文溥 張士隆 張文明 范輅 張欽 周廣 石天柱 Volume 188 Biographies 76: Liu Dang, Lu Chong, Juan Si, Zhao You, Dai Xian, Lu Kun, Jiang Qin, Zhou Xi, Tang Lijing, Xu Tianxi, Xu Wenpu, Zhang Shilong, Zhang Wenming, Fan Lu, Zhang Qin, Zhou Guang, Shi Tianzhu 2
会英国 會英國 乃回軍會英國公李勣於鴨綠水 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百〇九 列傳第五十九: 馮盎 阿史那社爾 契苾何力 黑齒常之 李多祚 李嗣業 白孝德 Volume 109 Biographies 59: Feng Gang, Ashinashe'er, Qibi Heli, Heichi Changzhi, Li Duozuo, Li Siye, Bai Xiaode 2
生英国 生英國 太祖少子秦王德芳生英國公惟憲 History of Song 《宋史》 卷三十三 本紀第三十三 孝宗一 Volume 33 Annals 33: Xiaozong 1 2
及英国 及英國 廷臣惟士奇及英國公張輔服如之 History of Ming 《明史》 卷一百四十八 列傳第三十六 楊士奇 楊榮 楊溥 Volume 148 Biographies 36: Yang Shiqi, Yang Rong, Yang Pu 2