Chinese Notes
Chinese Notes

闲话 (閑話) xiánhuà

  1. xiánhuà noun a chat / a digression / gossip
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Social Interaction 交际
  2. xiánhuà noun digression / gossip / complaint / scandal
    Domain: Modern Chinese 现代汉语
    Notes: Measure word: 段 (CC-CEDICT '閒話')

Contained in

闲话家常讲闲话

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷二百〇六 志第一百五十九 藝文五 Volume 206 Treatises 159: Arts and Literature 5 3
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷六十一 唐書37: 列傳13 安金全 安元信 安重霸 劉訓 張敬詢 劉彥琮 袁建豐 西方鄴 張遵誨 孫璋 Volume 61 Book of Later Tang 37: Biographies 13 - An Jingquan, An Yuanxin, An Zhongba, Liu Xun, Zhang Jingxun, Liu Yancong, Yuan Jianfeng, Xi Fangye, Zhang Zunhui, Sun Zhang 2
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷六十八 唐書44: 列傳20 薛廷珪 崔沂 劉岳 封舜卿 竇夢徵 李保殷 歸藹 孔邈 張文寶 陳乂 劉贊 Volume 68 Book of Later Tang 44: Biographies 20 - Xue Tinggui, Cui Yi, Liu Yue, Liu Ye, Feng Shunqing, Dou Mengzheng, Li Baoyin, Gui Ai, Kong, Miao, Zhang Wenbao, Chen Yi, Liu Zan 2
The Scholars 《儒林外史》 第二回 Chapter 2 2
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷六十六 唐書42: 列傳18 安重誨 朱弘昭 朱洪實 康義誠 藥彥稠 宋令詢 Volume 66 Book of Later Tang 42: Biographies 8 - An Zhonghui, Zhu Hongzhao, Zhu Hongshi, Kang Yicheng, Yao Yanchou, Song Lingxun 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十三 列傳第一百二十三: 鄭覃 陳夷行 李紳 吳汝納 李回 李珏 李固言 Volume 173 Biographies 123: Zheng Tan, Chen Yixing, Li Shen, Wu Runa, Li Hui, Li Jue, Li Guyan 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷九十一 晉書17: 列傳六 房知溫 王建立 康福 安彥威 李周 張從訓 李繼忠 李頃 周光輔 符彥饒 羅周敬 鄭琮 Volume 91 Book of Later Jin 17: Biographies 6 - Fang Zhiwen, Wang Jianli, Kang Fu, An Yanwei, Li Zhou, Zhang Congxun, Li Jizhong, Li Qing, Zhou Guangfu, Fu Yanrao, Luo Zhoujing, Zheng Cong 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷九十四 晉書20: 列傳九 萇從簡 潘環 方太 何建 張廷蘊 郭延魯 郭金海 劉處讓 李瓊 高漢筠 孫彥韜 王傅拯 祕瓊 李彥珣 Volume 94 Book of Later Jin 20: Biographies 9 - Chang Congjian, Pan Huan, Fang Tai, He Jian, Zhang Tingyun, Guo Yanlu, Guo Jinhai, Liu Churang, Li Qiong, Gao Hanyun, Sun Yantao, Wang Fuzheng, Mi Qiong, Li Yanxun 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷七十五 晉書1: 高祖本紀一 Volume 75 Book of Later Jin 1: Gaozu Annals 1 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷七十三 唐書49: 列傳25 毛璋 聶嶼 溫韜 段凝 孔謙 李鄴 Volume 73 Book of Later Tang 49: Biographies 25 - Mao Zhang, Nie Yu, Wen Tao, Duan Ning, Kong Qian, Li Ye 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
玉堂闲话 玉堂閑話 玉堂閑話 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷二十一 梁書21: 列傳11 龐師古 霍存 符道詔 徐懷玉 郭言 李唐賓 王虔裕 劉康乂 王彥章 賀德倫 Volume 21 Book of Later Liang 21: Biographies 11 - Pang Shigu, Huo Cun, Fu Daozhao, Xu Huaiyu, Guo Yan, Li Tangbin, Wang Qianyu, Liu Kangyi, Wang Yanzhang, He delun 11
说闲话 說閑話 只拉著我說閒話 The Scholars 《儒林外史》 第四回 Chapter 4 3
一会闲话 一會閑話 當下又談了一會閒話 The Scholars 《儒林外史》 第八回 Chapter 8 2
野人闲话 野人閑話 續野人閑話 History of Song 《宋史》 卷二百〇六 志第一百五十九 藝文五 Volume 206 Treatises 159: Arts and Literature 5 2
闲话休 閑話休 閑話休題 The Scholars 《儒林外史》 第二回 Chapter 2 2