Chinese Notes
Chinese Notes

友人 yǒurén

yǒurén noun a friend
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Friendship 友谊

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷二百七十七 列傳第一百六十五 袁繼咸 金聲 丘祖德 沈猶龍 陳子龍 侯峒曾 楊文驄 陳潛夫 沈廷揚 林汝翥 鄭為虹 Volume 277 Biographies 165: Yuan Jixian, Jin Sheng, Qiu Zude, Shen Youlong, Chen Zilong, Hou Dongceng, Yang Wencong, Chen Qianfu, Shen Tingyang, Lin Ruzhu, Zheng Weihong 4
History of Ming 《明史》 卷一百四十三 列傳第三十一 王艮 廖昇 周是修 程本立 黃觀 王叔英 黃鉞 王良 陳思賢 程通 黃希范 高巍 高賢寧 王璡 周縉 牛景先 Volume 143 Biographies 31: Wang Gen, Liao Sheng, Zhou Shixiu, Cheng Benli, Huang Guan, Wang ShuYing, Huang Yue, Wang Liang, Chen Sixian, Cheng Tong, Huang Xifan, Gao Wei, Gao Xianning, Wang Jin, Zhou Jin, Niu Jingxian 4
Book of Later Han 《後漢書》 卷八十三 逸民列傳 Volume 83: Biographies of Hermits 4
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷五十九 列傳第四十九 江淹 任昉 王僧孺 Volume 59 Biographies 49: Jiang Yan, Ren Fang, Wang Sengru 3
Book of Later Han 《後漢書》 卷二十七 宣張二王杜郭吳承鄭趙列傳 Volume 27: Biographies of Xuan, Zang, two Wangs, Du, Guo, Wu, Cheng, Zheng, Zhao 3
Book of Later Han 《後漢書》 卷四十九 王充王符仲長統列傳 Volume 49: Biographies of Wang Chong, Wang Fu, Zhongchang Tong 2
Book of Later Han 《後漢書》 卷五十三 周黃徐姜申屠列傳 Volume 53: Biographies of Zhou, Huang, Xu, Jiang, Shentu 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百九十中 列傳第一百四十中: 文苑中 Volume 190 Biographies 140: Men of Letters 2 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百八十七上 列傳第一百三十七上: 忠義上 Volume 187 Biographies 137: Loyal and Righteous 1 2
History of Ming 《明史》 卷二百六十六 列傳第一百五十四 馬世奇 吳麟徵 周鳳翔 劉理順 汪偉 吳甘來 王章 陳良謨 陳純德 申佳胤 成德 許直 金鉉 Volume 266 Biographies 154: Ma Shiqi, Wu Linzheng, Zhou Fengxiang, Liu Lishun, Wang Wei, Wu Ganlai, Wang Zhang, Chen Liangmo, Chen Chunde, Shen Jiayin, Cheng De, Xu Zhi, Jin Xuan 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
谓友人 謂友人 謂友人謂者杜愔曰 Book of Later Han 《後漢書》 卷二十四 馬援列傳 Volume 24: Biography of Ma Yuan 12
友人曰 友人曰 嘆謂友人曰 Book of Later Han 《後漢書》 卷二十九 申屠剛鮑永郅惲列傳 Volume 29: Biographies of Shentu Gang; Bao Yong; Zhi Yun 10
友人陈 友人陳 後蟠友人陳郡馮雍坐事系獄 Book of Later Han 《後漢書》 卷五十三 周黃徐姜申屠列傳 Volume 53: Biographies of Zhou, Huang, Xu, Jiang, Shentu 4
友人公孙 友人公孫 及琰友人公孙方 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十二 魏書十二 崔毛徐何邢鮑司馬傳 Volume 12: Book of Wei 12 - Biographies of Cui, Mao, Xu, He, Xing, and Sima 3
友人刘 友人劉 友人劉彥秋夙有聲譽 Book of Jin 《晉書》 卷九十四 列傳第六十四 隱逸 Volume 94 Biographies 64: Hermits and Recluses 3
友人南阳 友人南陽 友人南阳孔嵩 Book of Later Han 《後漢書》 卷八十一 獨行列傳 Volume 81: Biographies of Loners 3
友人舆 友人輿 友人輿送謙舍 Book of Liang 《梁書》 卷五十三 列傳第四十七 良吏 Volume 53: Good Officials 2
过友人 過友人 曾過友人 Book of Wei 《魏書》 卷77 宋翻 辛雄 羊深 楊機 高崇 Volume 77: Song Fan, Xin Xiong, Yang Shen, Yang Ji, Gao Chong 2
友人金城 友人金城 謂友人金城宗舒曰 Book of Wei 《魏書》 卷52 趙逸 胡方回 胡叟 宋繇 張湛 宗欽 段承根 闞駰 劉昞 趙柔 索敞 陰仲達 Volume 56: Zhao Yi, Hu Fanghui, Hu Sou, Song Yao, Zhang Zhan, Zong Qin, Duan Chenggen, Kai Yin, Liu Bing, Zhao Rou, Sou Chang, Yin Zhongda 2
明友人 明友人 於時元明友人王由居潁川 Book of Wei 《魏書》 卷47 盧玄 Volume 47: Lu Xuan 2