Chinese Notes
Chinese Notes

biāo

  1. biāo noun stripes / streaks / veins
    Domain: Modern Chinese 现代汉语
  2. biāo noun a tiger cub
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Nature 大自然 , Concept: Animal 动物
  3. biāo adjective clear / apparent
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Observation 观察

Contained in

林彪班彪彪炳彪子鲍彪

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Wei 《魏書》 卷62 李彪 高道悦 Volume 62: Li Biao, Gao Daoyue 83
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷四十  列傳第二十八: 韓麒麟 程駿 李彪 高道悅 甄琛 張纂 高聰 Volume 40 Biographies 28: Han Qilin, Cheng Jun, Li Biao, Gao Daoyue, Zhen Chen, Zhangzuan, Gao Cong 74
Wenxuan 《文選》 卷八 Scroll 8 42
Book of Jin 《晉書》 卷七十六 列傳第四十六 王舒 王廙 虞潭 顧眾 張闓 Volume 76 Biographies 46: Wang Shu; Wang Yi; Yu Tan; Gu Zhong; Zhang Kai 38
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷六十四 列傳第五十四 江子一 胡僧祐 徐文盛 陰子春 杜崱 王琳 張彪 Volume 64 Biographies 54: Jiang Ziyi, Hu Sengyou, Xu Wencheng, Yin Zichun, Du Zewang, Lin Zhangbiao 38
Book of Later Han 《後漢書》 卷五十四 楊震列傳 Volume 54: Biography of Yang Zhen 29
History of Ming 《明史》 卷一百七十三 列傳第六十一 楊洪 石亨 郭登 朱謙 孫鏜 范廣 Volume 173 Biographies 61: Yang Hong, Shi Heng, Guo Deng, Zhu Qian, Sun Tang, Fan Guang 25
History of Jin 《金史》 卷八十一 列傳第十九: 鶻謀琶 迪姑迭 阿徒罕 夾谷謝奴 阿勒根沒都魯 黃摑敵古本 蒲察胡盞 夾穀吾里補 王伯龍 高彪 溫蒂罕蒲里特 伯德特離補 耶律懷義 蕭王家奴 田顥 趙隇 Volume 81 Biographies 19: Hu Moupa, Di Gudie, A Tuhan, Jia Guxienu, Aleigenmeidoulu, Huangguaidiguben, Puchahuzhan, Jiaguwulibu, Wang Bolong, Gao Biao, Wendihanpulite, Bodetelibu, Yeluhuaiyi, Xiaowangjianu, Tian Hao, Zhao Wei 25
History of Ming 《明史》 卷二百七十五 列傳第一百六十三 張慎言 徐石麒 解學龍 高倬 左懋第 祁彪佳 Volume 275 Biographies 163: Zhang Shenyan, Xu Shiqi, Jie Xuelong, Gao Zhuo, Zuo Maodi, Qi Biaojia 18
Wenxuan 《文選》 卷七 Scroll 7 18

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
杨彪 楊彪 太中大夫楊彪為司空 Book of Later Han 《後漢書》 卷九 孝獻帝紀 Volume 9: Annals of Emperor Xiaoxian 41
彪曰 彪曰 司馬彪曰 Xunzi 《荀子》 修身篇第二 Chapter 2: Cultivation 20
司马彪 司馬彪 司馬彪曰 Xunzi 《荀子》 修身篇第二 Chapter 2: Cultivation 15
邓彪 鄧彪 故太尉鄧彪 Book of Later Han 《後漢書》 卷四 孝和孝殤帝紀 Volume 4: Annals of Emperor Xiaohe; Emperor Xiaoshang 12
彪等 彪等 恐害彪等 Book of Later Han 《後漢書》 卷五十四 楊震列傳 Volume 54: Biography of Yang Zhen 6
韋彪 韋彪 韋彪 Book of Later Han 《後漢書》 卷二十六 伏侯宋蔡馮趙牟韋列傳 Volume 26: Biographies of Fu, Hou, Song, Cai, Feng, Zhao, Mou, Wei 5
彪卒 彪卒 晉侯彪卒 The Commentary of Zuo on the Spring and Autumn Annals 《春秋左氏傳》 昭公 Lord Zhao 5
子彪 子彪 子彪 Book of Later Han 《後漢書》 卷二十三 竇融列傳 Volume 23: Biography of Dou Rong 5
彪字 彪字 彪字叔皮 Book of Han 《漢書》 卷一百上 敍傳 Volume 100a: Afterword and Family History 1 5
贾彪 賈彪 賈彪 Book of Later Han 《後漢書》 卷六十三 李杜列傳 Volume 63: Biographies of Li, Du 4