Chinese Notes
Chinese Notes

祠部 cí bù

cí bù phrase Board of Sacrifice
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: TM: 祠 sacrifice + 部 ministry; from 《周書·卷五十》 Book of Zhou, volume 50 (Linghu and Miller 1959, p. 6)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷七十一 列傳第六十一 儒林 Volume 71 Biographies 61: Confucian Scholars 11
Book of Chen 《陳書》 卷三十三 列傳第二十七: 儒林 Volume 33: Confucian Scholars 9
Book of Southern Qi 《南齊書》 卷九 志第一 禮上 Volume 9 Treatises 1: Rituals 1 8
History of Song 《宋史》 卷一百六十三 志第一百十六 職官三 Volume 163 Treatises 116: Offical Posts 3 7
Book of Song 《宋書》 卷三十九 志第二十九 百官上 Volume 39 Treatises 29: Officials 1 7
New Book of Tang 《新唐書》 卷七十三上   表第十三上 宰相世系三上 Volume 73a Tables 17: Chancellors Genealogy 3a 6
Book of Sui 《隋書》 卷27 志第22 百官中 Volume 27 Treatises 22: Government Offices 2 6
Book of Jin 《晉書》 卷二十四 志第十四 職官 Volume 24 Treatises 14: Government Service 6
Book of Song 《宋書》 卷六十 列傳第二十 范泰 王准之 王韶之 荀伯子 Volume 60 Biographies 20: Fan Tai, Wang Zhunzhi, Xun Bozi 6
Book of Liang 《梁書》 卷四十八 列傳第四十二 儒林 Volume 48: Confucian Scholars 6

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
祠部郎中 祠部郎中 祠部郎中徐邈議 Book of Jin 《晉書》 卷十九 志第九 禮上 Volume 19 Treatises 9: Rites Part One 113
尚书祠部 尚書祠部 尚書祠部奏從博士張靖議 Book of Jin 《晉書》 卷二十 志第十 禮中 Volume 20 Treatises 10: Rites Part Two 104
祠部郎 祠部郎 擢爲祠部郎 Book of Jin 《晉書》 卷三 帝紀第三 世祖武帝 Volume 3 Annals 3: Emperor Wu 103
祠部员外 祠部員外 以祠部員外郎陸贄為考功郎中 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十二 本紀第十二: 德宗上 Volume 12 Annals 12: Dezong 1 97
祠部尚书 祠部尚書 祠部尚書常與右僕射通職 Book of Jin 《晉書》 卷二十四 志第十四 職官 Volume 24 Treatises 14: Government Service 77
迁祠部 遷祠部 遷祠部尚書 Book of Song 《宋書》 卷五十四 列傳第十四 孔季恭 羊玄保 沈曇慶 Volume 54 Biographies 14: Kong Jigong, Yang Xuanbao, Shen Tanqing 31
转祠部 轉祠部 邈轉祠部郎 Book of Jin 《晉書》 卷九十一 列傳第六十一 儒林 Volume 91 Biographies 61: Confucian Scholars 16
拜祠部 拜祠部 就拜祠部尚書 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷十八 列傳第十   孫騰 高隆之 司馬子如 Volume 18 Biographies 10: Sun Teng; Gao Longzhi; Sima Ziru 10
改祠部 改祠部 改祠部郎中 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百三十五 列傳第八十五: 盧杞 白志貞 裴延齡 韋渠牟 李齊運 李實 韋執誼 王叔文 程異 皇甫抃 Volume 135 Biographies 85: Lu Qi, Bai Zhizhen, Pei Yanling, Wei Qumou, Li Qiyun, Li Shi, Wei Zhiyi, Wang Shuwen, Cheng Yi, Huang Fubian 10
历祠部 歷祠部 歷祠部通直郎 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷五十三 列傳第三十四 良政 Volume 53 Biographies 34: Virtuous Officials 8