Chinese Notes
Chinese Notes

右臂 yòu bì

yòu bì phrase right arm
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: TM: 右 right + 臂 arm; from 《新五代史·卷五》 New History of the Five Dynasties, volume 6 (Ouyang and Davis 2004, p. 52)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Stratagems of the Warring States 《戰國策》 卷十九 趙二 Chapter 19: Zhao II 4
Book of Later Han 《後漢書》 卷五十八 虞傅蓋臧列傳 Volume 58: Biographies of Yu, Fu, Gai, Zang 4
Book of Later Han 《後漢書》 卷四十七 班梁列傳 Volume 47: Biographies of Ban, Liang 4
Book of Northern Qi 《北齊書》 卷二四 列傳第十六  孫搴 陳元康 杜弼 Volume 24 Biographies 16: Sun Qian (Eastern Wei); Chen Yuankang; Du Bi 2
History of Ming 《明史》 卷一百三十四 列傳第二十二 何文輝 葉旺 馬雲 繆大亨 蔡遷 王銘 甯正 金興旺 花茂 丁玉 郭雲 Volume 134 Biographies 22: He Wenhui, Ye Wang, Ma Yun, Miao Daheng, Cai Qian, Wang Ming, Ning Zheng, Jin Xingwang, Hua Mao, Ding Yu, Guo Yun 2
Records of the Grand Historian 《史記》 《楚世家》 House of Chu 2
Records of the Grand Historian 《史記》 《張儀列傳》 Biography of Zhang Yi 2
History of Ming 《明史》 卷九十三 志第六十九 刑法一 Volume 93 Treatises 69: Punishment and Law 1 2
History of Yuan 《元史》 卷一百六十六 列傳第五十三: 王綧 隋世昌 羅璧 劉恩 石高山 鞏彥暉 蔡珍 張泰亨 賀祉 孟德子義 鄭義 張榮實 石抹狗狗 楚鼎 樊楫 張均 信苴日 王昔剌 趙宏偉 Volume 166 Biographies 53: Wang Zhun, Sui Shichang, Luo Bi, Liu En, Shi Gaoshan, Gong Yanhui, Cai Zhen, Zhang Taiheng, He Zhi, Meng Deziyi, Zheng Yi, Zhang Rongshi, Shi Mogougou, Chu Ding, Fan Ji, Zhang Jun, Xin Juri, Wang Xila, Zhao Hongwei 2
New Book of Tang 《新唐書》 卷二百零 列傳第一百二十五 儒學下 Volume 200 Biographies 125: Confucian Scholars 3 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
匈奴右臂 匈奴右臂 聽則是斷匈奴右臂也 Records of the Grand Historian 《史記》 《大宛列傳》 Treatise on the Dayuan 12
中右臂 中右臂 飛矢中右臂 History of Yuan 《元史》 卷一百二十七 列傳第十四: 伯顏 Volume 127 Biographies 14: Bayan 5
刺右臂 刺右臂 初刺右臂 History of Liao 《遼史》 卷六十二 志第三十一: 刑法下 Volume 62 Treatises 32: Punishment and Law 2 4
伤右臂 傷右臂 傷右臂 History of Song 《宋史》 卷二百六十二 列傳第二十一 李穀 昝居潤 竇貞固 李濤 王易簡 趙上交 張錫 張鑄 邊歸讜 劉溫叟 劉濤 邊光範 劉載 程羽 Volume 262 Biographies 21: Li Gu, Zan Jurun, Dou Zhengu, Li Tao, Wang Yijian, Zhao Shangjiao, Zhang Xi, Zhang Zhu, Bian Guidang, Liu Wensou, Liu Tao, Bian Guangfan, Liu Zai, Cheng Yu 4