Chinese Notes
Chinese Notes

周文 Zhōuwén

Zhōuwén proper noun Zhou Script / Great Seal Script
Domain: Art 艺术 , Subdomain: Calligraphy 书法 , Concept: Script 文字
Notes: A script similar to Western Zhou bronze script (Norman 1988, p. 64)

Contained in

周文王

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷六十五 列傳第五十三: 達奚武 若干惠 怡峰 劉亮 王德 赫連達 韓果 蔡祐 常善 辛威 厙狄昌 梁椿 梁臺 田弘 Volume 65 Biographies 53: Da Xiwu, Ruo Ganhui, Yi Feng, Liu Liang, Wang De, He Lianda, Han Guo, Cai You, Chang Shan, Xin Wei, She Dichang, Liang Chun, Liang Tai, Tian Hong 62
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷六十九 列傳第五十七: 申徽 陸通 厙狄峙 楊荐 王慶 趙剛 趙昶 王悅 趙文表 元定 楊摽 Volume 69 Biographies 57: Shen Hui, Lu Tong, She Dishi, Yang Jian, Wang Qing, Zhao Gang, Zhao Chang, Wang Yue, Zhao Wenbiao, Yuan Ding, Yang Biao 52
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷五十九 列傳第四十七: 寇洛 趙貴 李賢 梁禦 Volume 59 Biographies 47: Kou Luo, Zhao Gui, Li Xian, Liang Yu 43
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷六十一 列傳第四十九: 王盟 獨孤信 竇熾 賀蘭祥 叱列伏龜 閻慶 史寧 權景宣 Volume 61 Biographies 49: Wang Meng, Du Guxin, Dou Chi, He Lanxiang, Chilie Fugui, Yan Qing, Shi Ning, Quan Jingxuan 41
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷六十六 列傳第五十四: 王傑 王勇 宇文虯 耿豪 高琳 李和 伊婁穆 達奚寔 劉雄 侯植 李延孫 韋祐 陳欣 魏玄 泉仚 李遷哲 楊乾運 扶猛 陽雄 席固 任果 Volume 66 Biographies 54: Wang Jie, Wang Yong, Yu Wenqiu, Geng Hao, Gao Lin, Li He, Yi Loumu, Da Xishi, Liu Xiong, Hou Zhi, Li Yansun, Wei You, Chen Xin, Wei Xuan, Quan Xian, Li Qianzhe, Yang Ganyun, Fu Meng, Yang Xiong, Xi Gu, Ren Guo 39
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷七十  列傳第五十八: 韓襃 趙肅 張軌 李彥 郭彥 梁昕 皇甫璠 辛慶之 王子直 杜杲 呂思禮 徐招 檀翥 孟信 宗懍 劉璠 柳遐 Volume 70 Biographies 58: Han Bao, Zhao Su, Zhang Gui, Li Yan, Guo Yan, Liang Xin, Huang Fufan, Xing Qingzhi, Wang Zizhi, Du Gao, Lu Sili, Xu Zhao, Tan Zhu, Meng Xin, Zong Lin, Liu Fan, Liu Xia 34
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷六十三 列傳第五十一: 周惠達 馮景 蘇綽 Volume 63 Biographies 51: Zhou Huida, Feng Jing, Su Chao 30
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷六十二 列傳第五十:  王羆 王思政 尉遲迥 王軌 Volume 62 Biographies 50: Wang Pi, Wang Sizheng, Wei Chijiong, Wang Gui 28
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷六十四 列傳第五十二: 韋孝寬 韋瑱 柳虯 Volume 64 Biographies 52: Wei Xiaokuan, Wei Zhen, Liu Qiu 25
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷四十九 列傳第三十七: 朱瑞 叱列延慶 斛斯椿 賈顯度 樊子鵠 侯深 賀拔允 侯莫陳悅 念賢 梁覽 雷紹 毛遐 乙弗朗 Volume 49 Biographies 37: Zhu rui, Chilie Yanqing, Hu Sichun, Jia Xiandu, Fan Zihu, Hou Shen, He Bayun, Houmo Chenyue, Nian Xian, Liang Lan, Lei Shao, Mao Xia, Yi Fulang 20

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
周文育 周文育 遣晉陵太守周文育率軍援長城 Book of Liang 《梁書》 卷六 本紀第六 敬帝 Volume 6: Emperor Jing 106
周文帝 周文帝 周文帝率衆至陝城 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷四  帝紀第四  文宣帝 Volume 4 Annals 4: Emperor Wenxuan 44
遣周文 遣周文 遣周文育 Book of Liang 《梁書》 卷六 本紀第六 敬帝 Volume 6: Emperor Jing 14
随周文 隨周文 隨周文育討杜龕 Book of Chen 《陳書》 卷九 列傳第三: 侯瑱 歐陽頠 吳明徹 裴子烈 Volume 9: Hou Tian; Ouyang Wei; Wu Mingche; Pei Zilie 9
命周文 命周文 高祖命周文育將兵擊走之 Book of Chen 《陳書》 卷一 本紀第一: 高祖上 Volume 1: Emperor Wu 1 8
昔周文 昔周文 昔周文三分天下有其二 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷二 魏書二 文帝紀 Volume 2: Book of Wei 2 - Annals of Emperor Wen 8
督周文 督周文 西討都督周文育 Book of Chen 《陳書》 卷二 本紀第二: 高祖下 Volume 2: Emperor Wu 2 8
破周文 破周文 從高祖破周文帝於邙山 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷十九 列傳第十一  賀拔允 蔡儁 韓賢 尉長命 王懷 劉貴 任延敬 莫多婁貸文 高市貴 厙狄迴洛 厙狄盛 薛孤延 張保洛 侯莫陳相 Volume 19 Biographies 11: He Bayun; Cai Jun; Han Xian; Wei Zhangming; Wang Huai; Liu Gui; Ren Yanjing; Moduoluo Daiwen; Gao Shigui; Shidi Huiluo; She Dicheng; Xue Guyan; Zhang Baoluo; Houmo Chenxiang 7
及周文 及周文 及周文育 Book of Chen 《陳書》 卷三 本紀第三: 世祖 Volume 3: Emperor Wen 6
将军周文 將軍周文 詔平西將軍周文育 Book of Liang 《梁書》 卷六 本紀第六 敬帝 Volume 6: Emperor Jing 5