shū

shū adjective different / special / unusual
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (Unihan '殊')

Contained in

Also contained in

文殊师利佛土严净经大乘方广曼殊室利菩萨华严本教阎曼德迦忿怒王真言大威德仪轨品文殊师利菩萨及诸仙所说吉凶时日善恶宿曜经文殊菩萨曼殊师利文殊师利耶曼德迦呪法摩诃曼殊沙华文殊师利普超三昧经曼殊沙华文殊师利所说摩诃般若波罗蜜经文殊师利佛土严净经晏殊文殊师利法宝藏陀罗尼经佛说文殊师利般涅槃经大方广曼殊室利经大圣文殊师利菩萨佛刹功德庄严经殊域周咨录满殊尸利曼殊室利菩萨呪藏中一字呪王经佛说文殊师利法宝藏陀罗尼经大方广曼殊室利童真菩萨华严本教赞阎曼德迦忿怒王真言阿毘遮噜迦仪轨品曼殊文殊所说最胜名义经文殊支利普超三昧经金刚顶经瑜伽文殊师利菩萨法孺童文殊菩萨曼殊室利菩萨呪藏中一字呪王经金刚顶经曼殊室利菩萨五字心陀罗尼品文殊师利所说不思议佛境界经文殊师利净律经大方广菩萨藏经中文殊师利根本一字陀罗尼经文殊师利巡行经文殊师利授记会文殊师利问菩萨署经文殊师利巡行经文殊问经字母品第十四曼殊沙华佛说大方广曼殊室利经佛说大乘善见变化文殊师利问法经文殊师利千钵文殊一百八名赞

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

Collocations