Chinese Notes
Chinese Notes

shū

shū adjective unique
Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

特殊文殊菩萨文殊文殊师利所说不思议佛境界经文殊院文殊师利法王子文殊说般若经文殊师利曼殊室利殊异曼殊师利殊胜晏殊宴殊文殊师利所说摩诃般若波罗蜜经文殊师利所说般若波罗蜜经文殊师利发愿经文殊师利普门会文殊师利授记会文殊说般若会文殊师利佛土严净经大圣文殊师利菩萨佛刹功德庄严经文殊师利菩萨宝积三昧文殊师利菩萨问法身经文殊师利问菩萨署经文殊悔过经佛说文殊悔过经文殊师利净律经佛说文殊师利净律经文殊师利现宝藏经文殊师利般涅槃经佛说文殊师利般涅槃经文殊师利问菩提经文殊师利问经文殊问经字母品第十四文殊师利巡行经佛说文殊师利巡行经文殊师利行经佛说文殊师利行经大乘善见变化文殊师利问法经佛说大乘善见变化文殊师利问法经文殊支利普超三昧经曼殊室利呪藏中校量数珠功德经佛说大方广曼殊室利经大方广曼殊室利经金刚顶经瑜伽文殊师利菩萨法金刚顶超胜三界经说文殊五字真言胜相金刚顶经曼殊室利菩萨五字心陀罗尼品金刚顶经瑜伽文殊师利菩萨供养仪轨曼殊室利童子菩萨五字瑜伽法大乘瑜伽金刚性海曼殊室利千臂千钵大教王经

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷三百十一 列傳第七十 晏殊 龐籍孫:恭孫 王隨 章得象 呂夷簡子:公綽 公弼 公孺 張士遜 Volume 311 Biographies 70: Yan Shu, Pang Ji and grandson: Gongsun, Wang Sui, Zhang Dexiang, Lu Yijian and son: Gongchao, Gong Bi, Gong Ru, Zhang Shixun 23
Book of Song 《宋書》 卷六十七 列傳第二十七 謝靈運 Volume 67 Biographies 27: Xie Lingyun 17
Wenxuan 《文選》 卷五十五 Scroll 55 14
Book of Jin 《晉書》 卷一百一十二 載記第十二 苻洪 苻健 苻生 Volume 112 Records 12: Fu Hong; Fu Jian; Fu Sheng; Fu Xiong; Wang Duo 13
Book of Song 《宋書》 卷十六 志第六 禮三 Volume 16 Treatises 6: Rituals 3 13
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷四 魏書四 三少帝紀 Volume 4: Book of Wei 4 - Annals of the three young emperors 12
Book of Wei 《魏書》 卷108之四 禮志四之四 Volume 108d Treatise 4: Rituals 4 12
Wenxuan 《文選》 卷六 Scroll 6 12
Book of Jin 《晉書》 卷九十二 列傳第六十二 文苑 Volume 92 Biographies 62: Writers 11
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷二十五 志第五: 禮儀五 Volume 25 Treatises 5: Rites 5 10

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
殊俗 殊俗 家殊俗 The Book of Songs 《詩經》 序 Preface 12
殊事 殊事 禮者殊事合敬者也 The Book of Rites 《禮記》 《樂記》 Record of Music 7
殊类 殊類 殊類異故 Mozi 《墨子》 卷十一 小取 Book 11 - Minor Illustrations 6
殊方 殊方 人之名位不得不殊方 Guanzi 《管子》 宙合第十一 Chapter 11: Zhou He 5
殊路 殊路 殊路而同歸 Records of the Grand Historian 《史記》 《書‧禮書》 Treatises - Rites 5
人殊 人殊 其性與人殊 Mencius 《孟子》 告子上 Gaozi I 3
殊无意 殊無意 殊無意往 Records of the Grand Historian 《史記》 《魏其武安侯列傳》 Biographies of the Marquis of Weiqi and the Marquis of Wu'an 3
殊涂 殊塗 謂殊塗同歸也 Xunzi 《荀子》 榮辱篇第四 Chapter 4: Honor and Disgrace 3
殊失礼 殊失禮 殊失禮義 Garden of Stories 《說苑》 卷十二 奉使 Chapter 12: Receiving and Implementing Orders 3
万殊 萬殊 斟酌萬殊 Huainanzi 《淮南子》 卷八 本經訓 Chapter 8: Base Warp 3