shū

shū adjective different / special / unusual
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (Unihan '殊')

Contained in

Also contained in

文殊菩萨文殊文殊师利所说不思议佛境界经文殊院文殊师利法王子文殊说般若经文殊师利曼殊室利曼殊师利晏殊宴殊文殊师利所说摩诃般若波罗蜜经文殊师利所说般若波罗蜜经文殊师利发愿经文殊师利普门会文殊师利授记会文殊说般若会文殊师利佛土严净经大圣文殊师利菩萨佛刹功德庄严经文殊师利菩萨宝积三昧文殊师利菩萨问法身经文殊师利问菩萨署经文殊悔过经佛说文殊悔过经文殊师利净律经佛说文殊师利净律经文殊师利现宝藏经文殊师利般涅槃经佛说文殊师利般涅槃经文殊师利问菩提经文殊师利问经文殊问经字母品第十四文殊师利巡行经佛说文殊师利巡行经文殊师利行经佛说文殊师利行经大乘善见变化文殊师利问法经佛说大乘善见变化文殊师利问法经文殊支利普超三昧经曼殊室利呪藏中校量数珠功德经佛说大方广曼殊室利经大方广曼殊室利经金刚顶经瑜伽文殊师利菩萨法金刚顶超胜三界经说文殊五字真言胜相金刚顶经曼殊室利菩萨五字心陀罗尼品金刚顶经瑜伽文殊师利菩萨供养仪轨曼殊室利童子菩萨五字瑜伽法大乘瑜伽金刚性海曼殊室利千臂千钵大教王经

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

Collocations