Chinese Notes
Chinese Notes

官方 guānfāng

guānfāng noun an official party / the government
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Government 政府

Contained in

官方语言

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷四十七 吳書二 吳主傳 Volume 47: Book of Wu 2 - Biography of the Lord of Wu 2
Book of Jin 《晉書》 卷一百二十六 載記第二十六 禿髮烏孤 禿髮利鹿孤 禿髮傉檀 Volume 126 Records 26: Tufa Wugu; Tufa Lilugu; Tufa Rutan 2
Book of Wei 《魏書》 卷77 宋翻 辛雄 羊深 楊機 高崇 Volume 77: Song Fan, Xin Xiong, Yang Shen, Yang Ji, Gao Chong 2
History of Ming 《明史》 卷二百七十六 列傳第一百六十四 朱大典 張國維 張肯堂 曾櫻 朱繼祚 余煌 王瑞栴 路振飛 何楷 熊汝霖 錢肅樂 沈宸荃 Volume 276 Biographies 164: Zhu Dadian, Zhang Guowei, Zhang Kentang, Ceng Ying, Zhu Jizuo, Yu Huang, Wang Ruizhan, Lu Zhenfei, He Kai, Xiong Rulin, Qian Sule, Shen Chenquan 2
Book of Song 《宋書》 卷七十二 列傳第三十二 文九王 Volume 72 Biographies 32: Wen Jiuwang 1
Book of Han 《漢書》 卷七十八 蕭望之傳 Volume 78: Xiao Wangzhi 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷二百零 列傳第一百二十五 儒學下 Volume 200 Biographies 125: Confucian Scholars 3 1
History of Ming 《明史》 卷二百九十五 列傳第一百八十三 忠義七 Volume 295 Biographies 183: Loyal Officials 7 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷五十  列傳第三十八: 辛雄 楊機 高道穆 綦雋 山偉 宇文忠之 費穆 孟威 Volume 50 Biographies 38: Xin Xiong, Yang Ji, Gao Daomu, Qi Jun, Shan Wei, Yuwen Zhongzhi, Fei Mu, Meng Wei 1
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷三十八 唐書14: 明宗本紀四 Volume 38 Book of Later Tang 14: Mingzong Annals 4 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
官方任 官方任 官方任賢 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷四十七 吳書二 吳主傳 Volume 47: Book of Wu 2 - Biography of the Lord of Wu 5
兵官方 兵官方 大同總兵官方政 History of Ming 《明史》 卷十 本紀第十 英宗前紀 Volume 10 Annals 10: Yingzong Former Records 5
官方授 官方授 官方授材 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷一 魏書一 武帝紀 Volume 1: Book of Wei 1 - Annals of Emperor Wu 5
中官方 中官方 康佐以中官方強 New Book of Tang 《新唐書》 卷二百零 列傳第一百二十五 儒學下 Volume 200 Biographies 125: Confucian Scholars 3 3
闻官方 聞官方 臣又聞官方授能 Book of Wei 《魏書》 卷66 李崇 崔亮 Volume 66: Li Chong, Cui Liang 3
审官方 審官方 善政者必審官方控帶之宜 Book of Jin 《晉書》 卷三十六 列傳第六 衞瓘 張華 Volume 36 Biographies 6: Wei Guan; Zhang Hua 3
官方庸 官方庸 皆官方庸能 Book of Jin 《晉書》 卷五十四 列傳第二十四 陸機 陸雲 Volume 54 Biographies 24: Lu Ji 2
谕官方 諭官方 伏見宣諭官方庭實有請 History of Song 《宋史》 卷一百二十三 志第七十六 禮二十六 Volume 123 Treatises 76: Rites 26 2
献官方 獻官方 獻官方退 History of Yuan 《元史》 卷七十二 志第二十三:  祭祀一 Volume 72 Treatises 25: Offerings 1 2
官方瑛 官方瑛 拱辰言于總兵官方瑛遣將擒之 History of Ming 《明史》 卷一百五十七 列傳第四十五 金純 張本 郭敦 郭璡 鄭辰 柴車 劉中敷 張鳳 周瑄 楊鼎 黃鎬 胡拱辰 陳俊 林鶚 潘榮 夏時正 Volume 157 Biographies 45: Jin Chun, Zhang Ben, Guo Dun, Guo Jin, Zheng Chen, Chai Che, Liu Zhongfu, Zhang Feng, Zhou Xuan, Yang Ding, Huang Gao, Hu Gongchen, Chen Jun, Lin E, Pan Rong, Xia Shizheng 2