Chinese Notes
Chinese Notes

礼遇 (禮遇) lǐyù

lǐyù noun courtesy / deferential treatment / polite reception
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '禮遇')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Zhou 《周書》 卷44 列傳第36 泉企 李遷哲 楊乾運 扶猛 陽雄 席固 任果 Volume 44 Biographies 36: Quan Qi; Li Qianzhe; Yang Ganyun; Fu Meng; Yang Xiong; Xi Gu; Ren Guo 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷六十二 列傳第十二: 李綱 鄭善果 楊恭仁 皇甫無逸 李大亮 Volume 62 Biographies 12: Li Gang, Zheng Shanguo, Yang Gongren, Huangfu Wuyi, Li Daliang 2
Book of Wei 《魏書》 卷61 薛安都 畢衆敬 沈文秀 張讜 田益宗 孟表 Volume 61: Xue Andou, Bi Zhongjing, Shen Wenxiu, Zhang Dang, Tian Yizong, Meng Biao 2
History of Song 《宋史》 卷四百六十四 列傳第二百二十三 外戚中 王貽永 李昭亮 李用和子:璋 瑋 珣 李遵勗子:端懿 端愿 端慤 (端愿子:評) 曹佾從弟:偕 子:評 誘 高遵裕從弟:遵惠 從姪:士林 士林子:公紀 公紀子:世則 向傳範從姪:經 綜 經子:宗回 宗良 張敦禮 任澤 Volume 464 Biographies 223: Families of Imperial Consorts 2 - Wang Yiyong, Li Zhaoliang, Li Yonghe's sons: Zhang, Wei , Xun , Li Zunxu's sons: Duan Yi, Duan Yuan, Duan Que, ( Duanyuan's son: Ping), Cao Yicong's younger brother: Xie, sons: Ping, You, Gao Zunyu nephew: Zun Hui, nephew: Shi Lin, Shi Lin's son: Gong Ji, Gong Ji's son: Shi Ze, Xiang Chuanfan nephews: Jing, Zong, Jing's sons: Zong Hui, Zong Liang, Zhang Dunli, Ren Ze 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷四十二 列傳第三十:  王肅 劉芳 常爽 Volume 42 Biographies 30: Wang Su, Liu Fang, Chang Shuang 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷九十  列傳第七十八: 藝術下 Volume 90 Biographies 78: Diviners 2 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷二十四 列傳第十二: 崔逞 王憲 封懿 Volume 24 Biographies 12: Cui Cheng, Wang Xian, Feng Yi 2
Book of Northern Qi 《北齊書》 卷十一 補列傳第三  文襄六王 Volume 11 Biographies 3: Six Princes of Wenxiang 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷五十一 列傳第一: 后妃上 Volume 51 Biographies 1: Empresses and Consorts 1 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷二十三 列傳第十一: 于栗磾 Volume 23 Biographies 11: Yu Lidi 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
加礼遇 加禮遇 厚加禮遇 Book of Jin 《晉書》 卷四十九 列傳第十九 阮籍 嵇康 向秀 劉伶 謝鯤 胡毋輔之 畢卓 王尼 羊曼 光逸 Volume 49 Biographies 19: Ruan Ji; Ji Kang; Xiang Xiu; Liu Ling; Xie Kun; Huwu Fuzhi; Bi Zhuo; Wang Ni; Yang Man; Guang Yi 21
见礼遇 見禮遇 以見禮遇大尊顯故也 Book of Later Han 《後漢書》 第四 禮儀上 合朔 立春 五供 上陵 冠 夕牲 耕 高禖 養老 先蠶 祓禊 Volume 94: Etiquette Part One 15
礼遇益 禮遇益 禮遇益隆 Book of Sui 《隋書》 卷47 列傳第12 韋世康 柳機 Volume 47 Biographies 12: Wei Shikang, Liu Ji 7
深礼遇 深禮遇 深禮遇之 Book of Chen 《陳書》 卷三十四 列傳第二十八: 文學 Volume 34: Men of Letters 7
礼遇日 禮遇日 於是禮遇日隆 Book of Wei 《魏書》 卷55 游明根 劉芳 Volume 55: You Minggen, Liu Fang 5
礼遇隆 禮遇隆 禮遇隆厚 Book of Wei 《魏書》 卷59 劉昶 蕭寶夤 蕭正表 Volume 59: Liu Chang, Xiao Baoyin, Xiao Zhengbiao 5
礼遇殊 禮遇殊 而桢礼遇殊特 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十二 魏書十二 崔毛徐何邢鮑司馬傳 Volume 12: Book of Wei 12 - Biographies of Cui, Mao, Xu, He, Xing, and Sima 5
蒙礼遇 蒙禮遇 孝武帝時甚蒙禮遇 Book of Jin 《晉書》 卷七十八 列傳第四十八 孔愉 丁潭 陶回 Volume 78 Biographies 48: Kong Yu; Ding Tan; Zhang Mao; Tao Hui 5
礼遇优厚 禮遇優厚 二宮禮遇優厚 Book of Chen 《陳書》 卷二十七 列傳第二十一: 江總 姚察 Volume 27: Jiang Zong; Yao Cha 5
礼遇弥 禮遇彌 禮遇彌重 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷十七 列傳第九   斛律金 子光 羨 Volume 17 Biographies 9: Hulü Jin; Hulü Guang; Hulü Xian 4