Chinese Notes
Chinese Notes

深知 shēnzhī

shēnzhī verb to know well / to be fully aware of
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '深知')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Yuan 《元史》 卷六十五 志第十七上: 河渠二 Volume 65 Treatises 18: Rivers and Canals 2 2
Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》 《子罕第九》 Commentary on Zi Han IX 2
History of Yuan 《元史》 卷一百二十四 列傳第十一: 塔本 哈剌亦哈赤北魯 塔塔統阿 岳璘帖穆爾 李楨 速哥 忙哥撒兒 孟速思 Volume 124 Biographies 11: Taben, Halayihachibeilu, Tatatonga, Yuelintiemuer, Lizhen, Suge, Manggesaer, Mengsusi 2
History of Ming 《明史》 卷一百六十一 列傳第四十九 周新 李昌祺 陳士啟 應履平 林碩 況鍾 陳本深 彭勖 夏時 黃潤玉 楊瓚 劉實 陳選 夏寅 陳壯 張昺 宋端儀 Volume 161 Biographies 49: Zhou Xin, Li Changqi, Chen Shiqi, Ying Luping, Lin Shuo, Kuang Zhong, Chen Benshen, Peng Xu, Xia Shi, Huang Runyu, Yang Zan, Liu Shi, Chen Xuan, Xia Yin, Chen Zhuang, Zhang Bing, Song Duanyi 2
Book of Later Han 《後漢書》 卷二十三 竇融列傳 Volume 23: Biography of Dou Rong 2
History of Song 《宋史》 卷三百四十六 列傳第一百〇五 陳次升 陳師錫 彭汝礪弟:汝霖 汝方 呂陶 張庭堅 龔𡙇 孫諤 陳軒 江公望 陳祐 常安民 Volume 346 Biographies 105: Chen Cisheng, Chen Shixi, Peng Ruli and younger brother:rulin, Ru Fang, Lu Tao, Zhang Tingjian, Gong Que, Sun E, Chen Xuan, Jiang Gongwang, Chen You, Chang Anmin 1
History of Ming 《明史》 卷二百八十七 列傳第一百七十五 文苑三 Volume 287 Biographies 175: Literature 3 1
Book of Wei 《魏書》 卷77 宋翻 辛雄 羊深 楊機 高崇 Volume 77: Song Fan, Xin Xiong, Yang Shen, Yang Ji, Gao Chong 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷三十四 列傳第二十二: 游雅 高閭 趙逸 胡叟 胡方回 張湛 段承根 闞駰 劉延明 趙柔 索敞 宋繇 江式 Volume 34 Biographies 22: You Ya, Gao Lu, Zhao Yi, Hu Sou, Hu Fanggui, Zhang Zhan, Duan Chenggen, Kang Yin, Liu Yanming, Zhao Rou, Sou Chang, Song Yao, Jiang Shi 1
History of Song 《宋史》 卷四百 列傳第一百五十九 王信 汪大猷 袁燮 吳柔勝 游仲鴻 李祥 王介 宋德之 楊大全 Volume 400 Biographies 159: Wang Xin, Wang Dayou, Yuan Xie, Wu Rousheng, You Zhonghong, Li Xiang, Wang Jie, Song Dezhi, Yang Daquan 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
深知不可 深知不可 深知不可 Book of Wei 《魏書》 卷21上 獻文六王上 Volume 21a: Emperor Xianwen's Six Princes 1 4
未深知 未深知 而未深知術數者 Book of Han 《漢書》 卷四十九 爰盎晁錯傳 Volume 49: Yuan Ang and Chao Cuo 3
上深知 上深知 上深知其至誠 Book of Han 《漢書》 卷八十一 匡張孔馬傳 Volume 81: Kuang, Zhang, Kong and Ma 3
不能深知 不能深知 遠近觀聽者不能深知其故 Book of Jin 《晉書》 卷五十六 列傳第二十六 江統 孫楚 Volume 56 Biographies 26: Jiang Tong; Sun Chu 3
宜深知 宜深知 皇帝宜深知 History of Song 《宋史》 卷三百五十五 列傳第一百十四 賈易 董敦逸 上官均 來之邵 葉濤 楊畏 崔台符 楊汲 呂嘉問 李南公 董必 虞策 郭知章 Volume 355 Biographies 114: Jia Yi, Dong Dunyi, Shang Guanjun, Lai ZhiShao, Ye Tao, Yang Wei, Cui Taifu, Yang Ji, Lu Jiawen, Li Nangong, Dong Bi, Yu Ce, Guo Zhizhang 2
天子深知 天子深知 天子深知鄆人之勞 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百六十二 列傳第一百十二: 潘孟陽 李翛 王遂 曹華 韋綬 鄭權 盧士玫 韓全義 高霞寓 高瑀 崔戎 陸亙 張正甫 Volume 162 Biographies 112: Pan Mengyang, Li Shu, Wang Sui, Cao Hua, Wei Shou, Zheng Quan, Lu Shimei, Han Quanyi, Gao Xiayi, Gao Yu, Cui Rong, Lu Gen, Zhang Zhengfu 2
深知吉安 深知吉安 陳本深知吉安 History of Ming 《明史》 卷一百六十一 列傳第四十九 周新 李昌祺 陳士啟 應履平 林碩 況鍾 陳本深 彭勖 夏時 黃潤玉 楊瓚 劉實 陳選 夏寅 陳壯 張昺 宋端儀 Volume 161 Biographies 49: Zhou Xin, Li Changqi, Chen Shiqi, Ying Luping, Lin Shuo, Kuang Zhong, Chen Benshen, Peng Xu, Xia Shi, Huang Runyu, Yang Zan, Liu Shi, Chen Xuan, Xia Yin, Chen Zhuang, Zhang Bing, Song Duanyi 2
主深知 主深知 明主深知其情 Book of Wei 《魏書》 卷77 宋翻 辛雄 羊深 楊機 高崇 Volume 77: Song Fan, Xin Xiong, Yang Shen, Yang Ji, Gao Chong 2
深知政 深知政 然是者徒深知政也 Records of the Grand Historian 《史記》 《刺客列傳》 Biographies of Assassins 2
深知钦 深知欽 故鳳深知欽能 Book of Han 《漢書》 卷六十 杜周傳 Volume 60: Du Zhou 2