Chinese Notes
Chinese Notes

深知 shēnzhī

shēnzhī verb to know well / to be fully aware of
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '深知')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Yuan 《元史》 卷一百二十四 列傳第十一: 塔本 哈剌亦哈赤北魯 塔塔統阿 岳璘帖穆爾 李楨 速哥 忙哥撒兒 孟速思 Volume 124 Biographies 11: Taben, Halayihachibeilu, Tatatonga, Yuelintiemuer, Lizhen, Suge, Manggesaer, Mengsusi 2
History of Yuan 《元史》 卷六十五 志第十七上: 河渠二 Volume 65 Treatises 18: Rivers and Canals 2 2
History of Ming 《明史》 卷一百六十一 列傳第四十九 周新 李昌祺 陳士啟 應履平 林碩 況鍾 陳本深 彭勖 夏時 黃潤玉 楊瓚 劉實 陳選 夏寅 陳壯 張昺 宋端儀 Volume 161 Biographies 49: Zhou Xin, Li Changqi, Chen Shiqi, Ying Luping, Lin Shuo, Kuang Zhong, Chen Benshen, Peng Xu, Xia Shi, Huang Runyu, Yang Zan, Liu Shi, Chen Xuan, Xia Yin, Chen Zhuang, Zhang Bing, Song Duanyi 2
Book of Later Han 《後漢書》 卷二十三 竇融列傳 Volume 23: Biography of Dou Rong 2
Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》 《子罕第九》 Commentary on Zi Han IX 2
Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》 《萬章章句上》 Commentary on Wan Zhang I 1
History of Yuan 《元史》 卷一百八十一 列傳第六十八: 元明善 虞集 揭傒斯 黃溍 Volume 181 Biographies 68: Yuan Mingshan, Yu Ji, Jie Xisi, Huang Jin 1
Book of Wei 《魏書》 卷21上 獻文六王上 Volume 21a: Emperor Xianwen's Six Princes 1 1
Han Feizi 《韓非子》 內儲說下六微第三十一 Chapter 31: A Collection of Sayings II 1
History of Yuan 《元史》 卷二百〇五  列傳第九十二: 姦臣 Volume 205 Biographies 92: Treacherous Ministers 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
深知不可 深知不可 深知不可 Book of Wei 《魏書》 卷21上 獻文六王上 Volume 21a: Emperor Xianwen's Six Princes 1 4
上深知 上深知 上深知其至誠 Book of Han 《漢書》 卷八十一 匡張孔馬傳 Volume 81: Kuang, Zhang, Kong and Ma 3
未深知 未深知 而未深知術數者 Book of Han 《漢書》 卷四十九 爰盎晁錯傳 Volume 49: Yuan Ang and Chao Cuo 3
不能深知 不能深知 遠近觀聽者不能深知其故 Book of Jin 《晉書》 卷五十六 列傳第二十六 江統 孫楚 Volume 56 Biographies 26: Jiang Tong; Sun Chu 3
深知政 深知政 然是者徒深知政也 Records of the Grand Historian 《史記》 《刺客列傳》 Biographies of Assassins 2
深知水利 深知水利 深知水利之人 History of Yuan 《元史》 卷六十五 志第十七上: 河渠二 Volume 65 Treatises 18: Rivers and Canals 2 2
深知夫子 深知夫子 其亦深知夫子之意矣 Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》 《述而第七》 Commentary on Shu Er VII 2
深知孔子 深知孔子 此顏子所以為深知孔子而善學之者也 Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》 《子罕第九》 Commentary on Zi Han IX 2
深知逆顺 深知逆順 深知逆順 Book of Sui 《隋書》 卷50 列傳第15 宇文慶 李禮成 元孝矩 郭榮 龐晃 李安 Volume 50 Biographies 15: Yu Wenqing, Li Licheng, Yuan Xiaoju, Guo Rong, Pang Huang, Li An 2
宜深知 宜深知 皇帝宜深知 History of Song 《宋史》 卷三百五十五 列傳第一百十四 賈易 董敦逸 上官均 來之邵 葉濤 楊畏 崔台符 楊汲 呂嘉問 李南公 董必 虞策 郭知章 Volume 355 Biographies 114: Jia Yi, Dong Dunyi, Shang Guanjun, Lai ZhiShao, Ye Tao, Yang Wei, Cui Taifu, Yang Ji, Lu Jiawen, Li Nangong, Dong Bi, Yu Ce, Guo Zhizhang 2