Chinese Notes
Chinese Notes

固守 gùshǒu

gùshǒu verb to strongly defend one's position / to be entrenched / to cling to
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '固守')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Song 《宋書》 卷九十五 列傳第五十五 索虜 Volume 95 Biographies 55: Suo Lu 10
History of Ming 《明史》 卷二百九十二 列傳第一百八十 忠義四 Volume 292 Biographies 180: Loyal Officials 4 7
History of Ming 《明史》 卷二百九十三 列傳第一百八十一 忠義五 Volume 293 Biographies 181: Loyal Officials 5 6
History of Ming 《明史》 卷二百九十 列傳第一百七十八 忠義二 Volume 290 Biographies 178: Loyal Officials 2 6
Wenxuan 《文選》 卷五十七 Scroll 57 4
History of Song 《宋史》 卷四百四十七 列傳第二百〇六 忠義二 霍安國 李涓 李邈劉翊 徐揆 陳遘 趙不試 趙令峸 唐重郭忠孝 程迪 徐徽言 向子韶 楊邦乂 Volume 447 Biographies 206: Loyalty and Righteousness 2 - Huo Anguo, Li Juan, Li Miaoliuyi, Xu Kui, Chen Gou, Zhao Bushi, Zhao Lingcheng, Tang Zhongguozhongxiao, Cheng Di, Xu Huiyan, Xiang Zishao, Yang Bangyi 4
History of Ming 《明史》 卷二百七十七 列傳第一百六十五 袁繼咸 金聲 丘祖德 沈猶龍 陳子龍 侯峒曾 楊文驄 陳潛夫 沈廷揚 林汝翥 鄭為虹 Volume 277 Biographies 165: Yuan Jixian, Jin Sheng, Qiu Zude, Shen Youlong, Chen Zilong, Hou Dongceng, Yang Wencong, Chen Qianfu, Shen Tingyang, Lin Ruzhu, Zheng Weihong 4
Book of Jin 《晉書》 卷一百二十六 載記第二十六 禿髮烏孤 禿髮利鹿孤 禿髮傉檀 Volume 126 Records 26: Tufa Wugu; Tufa Lilugu; Tufa Rutan 4
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷一 魏書一 武帝紀 Volume 1: Book of Wei 1 - Annals of Emperor Wu 4
Book of Jin 《晉書》 卷八十一 列傳第五十一 王遜 蔡豹 羊鑒 劉胤 桓宣 朱伺 毛寶 劉遐 鄧嶽 朱序 Volume 81 Biographies 51: Wang Xun; Cai Bao; Yang Jian; Liu Yin; Huan Xuan; Zhu Si; Mao Bao; Liu Xia; Deng Yue; Zhu Xu 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
宜固守 宜固守 豈宜固守文德而墮武事乎 Book of Later Han 《後漢書》 卷十八 吳蓋陳臧列傳 Volume 18: Biographies of Wu, Gai, Chen, Zang 4
固守长安 固守長安 綝與麹允固守長安小城 Book of Jin 《晉書》 卷六十 列傳第三十 解系 孫旂 孟觀 牽秀 繆播 皇甫重 張輔 李含 張方 閻鼎 索靖 賈疋 Volume 60 Biographies 30: Xie Xi; Sun Qi; Meng Guan; Qian Xiu; Miao Bo; Zhang Fu; Li Han; Zhang Fang; Yan Ding; Suo Jing; Jia Pi 4
君臣固守 君臣固守 君臣固守而窺周室 Records of the Grand Historian 《史記》 《秦始皇本紀》 Annals of Qin Shi Huang 4
兵固守 兵固守 耿恭以單兵固守孤城 Book of Later Han 《後漢書》 卷十九 耿弇列傳 Volume 19: Biography of Geng Yan 3
固守拒 固守拒 太守陳球固守拒之 Book of Later Han 《後漢書》 卷三十八 張法滕馮度楊列傳 Volume 38: Biographies of Zhang, Fa, Teng, Feng, Du, Yang 3
营固守 營固守 今閉營固守 Book of Later Han 《後漢書》 卷二十 銚期王霸祭遵列傳 Volume 20: Biographies of Tiao Qi; Wang Ba; Zhai Zun 3
不能固守 不能固守 阜怒彭不能固守 Book of Later Han 《後漢書》 卷十七 馮岑賈列傳 Volume 17: Biographies of Feng, Cen, Jia 3
等固守 等固守 翜等固守 Book of Jin 《晉書》 卷七十七 列傳第四十七 陸曄 何充 褚翜 蔡謨 諸葛恢 殷浩 Volume 77 Biographies 47: Lu Ye; He Chong; Chu Se; Cai Mo; Zhuge Hui; Yin Hao 2
贼固守 賊固守 禦賊固守 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十四 魏書十四 程郭董劉蔣劉傳 Volume 14: Book of Wei 14 - Biographies of Cheng, Dong, Guo, Liu, Jiang, and Liu 2
固守经年 固守經年 彝固守經年 Book of Jin 《晉書》 卷七十四 列傳第四十四 桓彝 Volume 74 Biographies 44: Huan Yi 2