Chinese Notes
Chinese Notes

风格 (風格) fēnggé

fēnggé noun style
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Culture 文化
Notes: (CC-CEDICT '風格')

Contained in

可扩展风格语言生活风格

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Jin 《晉書》 卷四十七 列傳第十七 傅玄 Volume 47 Biographies 17: Fu Xuan 2
Book of Liang 《梁書》 卷二十一 列傳第十五 王瞻 王志 王峻 王暕 子訓 王泰 王份 孫鍚 僉 張充 柳惲 蔡撙 江蒨 Volume 21: Wang Zhan; Wang Zhi; Wang Jun; Wang Jian; Wang Xun; Wang Tai; Wang Fen; Wang Yang; Zhang Chong; Liu Yun; Cai Zun; Jiang Qian 2
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷二十六 列傳第十六 袁湛 Volume 26 Biographies 16: Yuan Zhan 2
Book of Wei 《魏書》 卷27 穆崇 Volume 27: Mu Chong 2
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷三十六 列傳第二十六 羊欣 羊玄保 沈演之 江夷 江秉之 Volume 36 Biographies 26: Yang Xin, Yang Xuanbao, Shen Yanzhi, Jiangyi, Jiang Bingzhi 2
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷二十九 列傳第十九 蔡廓 Volume 29 Biographies 19: Cai Kuo 1
Book of Song 《宋書》 卷五十八 列傳第十八 王惠 Volume 58 Biographies 18: Wang Hui, Xie Hongwei, Wang Qiu 1
Book of Northern Qi 《北齊書》 卷四六 補列傳第三八 循吏 Volume 46 Biographies 38: Good Officials 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷五十五 列傳第四十三: 孫搴 陳元康 杜弼 子臺卿 房謨 子恭懿 張纂 張亮 趙起 徐遠 張曜 王峻 王紘 敬顯雋 平鑒 唐邕 白建 元文遙 趙彥深 赫連 子悅 馮子琮 子慈明 郎基 子茂 Volume 55 Biographies 43: Sun Qian, Chen Yuankang, Du Bi, Zi Taiqing, Fang Mo, Zi Gongyi, Zhang Zuan, Zhang Liang, Zhao Qi, Xu Yuan, Zhang Yao, Wang Jun, Wang Hong, Jing Xianjun, Ping Jian, Tang Yong, Bai Jian, Yuan Wenyao, Zhao Yanshen, He Lian, Zi Yue, Feng Zicong, Zi Ciming, Lang Ji, Zi Mao 1
Book of Jin 《晉書》 卷七十五 列傳第四十五 王湛 荀崧 范汪 劉惔 張憑 韓伯 Volume 75 Biographies 45: Wang Zhan; Xun Song; Fan Wang; Liu Tan 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
风格峻 風格峻 風格峻整 Book of Jin 《晉書》 卷四十七 列傳第十七 傅玄 Volume 47 Biographies 17: Fu Xuan 7
风格秀 風格秀 僧辯風格秀舉 History of the Southern Dynasties 《南史》 卷六十三 列傳第五十三 王神念 羊侃 羊鴉仁 Volume 63 Biographies 53: Wang Shennian, Yang Kan, Yang Ren 3
风格高峻 風格高峻 混風格高峻 Book of Song 《宋書》 卷五十八 列傳第十八 王惠 Volume 58 Biographies 18: Wang Hui, Xie Hongwei, Wang Qiu 3
少风格 少風格 然少風格 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷二五 列傳第十七  張纂 張亮 張耀 趙起 徐遠 王峻 王紘 Volume 25 Biographies 17: Zhang Zuan; Zhang Liang; Zhang Yao; Zhang Qi; Xu Yuan; Wang Jun; Wang Hong 2
风格异常 風格異常 風格異常 Book of Wei 《魏書》 卷5 高宗紀 Volume 5 Annals: Gaozong (Emperor Wencheng) 2
混风格 混風格 混風格高峻 Book of Song 《宋書》 卷五十八 列傳第十八 王惠 Volume 58 Biographies 18: Wang Hui, Xie Hongwei, Wang Qiu 2