Chinese Notes
Chinese Notes

箱子 xiāngzi

xiāngzi noun suitcase / chest / box / case / trunk
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Container 容器

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Wei 《魏書》 卷46 竇瑾 許彦 李欣 Volume 46: Dou Jin, Xu Yan, Li Xin 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷二十七 列傳第十五: 屈遵 張蒲 谷渾 公孫表 張濟 李先 賈彝 竇瑾 李訢 韓延之 袁式 毛脩之 唐和 寇讚 酈範 韓秀 堯暄 柳崇 Volume 27 Biographies 15: Qun Zun, Zhang Pu, Gu Hun, Gong Sunbiao, Zhang Ji, Li Xian, Jai Yi, Dou Jin, Li Xin, Han Yanzhi, Yuan Shi, Mao Xiuzhi, Tang He, Kou Zan, Li Fan, Han Xiu, Yao Xuan, Liu Cheng 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
子箱子 子箱子 浩舉其弟子箱子與盧度世 Book of Wei 《魏書》 卷46 竇瑾 許彦 李欣 Volume 46: Dou Jin, Xu Yan, Li Xin 2
箱子等 箱子等 箱子等罷之 Book of Wei 《魏書》 卷46 竇瑾 許彦 李欣 Volume 46: Dou Jin, Xu Yan, Li Xin 2