Chinese Notes
Chinese Notes

门生 (門生) ménshēng

ménshēng noun disciple / student (of a famous master)
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Education 教育
Notes: (CC-CEDICT '門生')

Contained in

得意门生

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Scholars 《儒林外史》 第三十六回 Chapter 36 22
The Scholars 《儒林外史》 第四十八回 Chapter 48 7
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷五十七 雜傳第四十五: 李崧 李鏻 賈緯 段希堯 張允 王松 裴皞 王仁裕 裴羽 王延 馬重績 趙延義 Volume 57 Miscellaneous Biographies 37: Li Song, Li Lin, Jia Wei, Duan Xiyao, Zhang Yun, Wang Song, Pei Hao, Wang Renyu, Pei Yu, Wang Yan, Ma Zhongji, Zhao Yanyi 5
Book of Jin 《晉書》 卷八十 列傳第五十 王羲之 Volume 80 Biographies 50: Wang Xizhi 4
Book of Song 《宋書》 卷八十四 列傳第四十四 鄧琬 袁顗 孔覬 Volume 84 Biographies 44: Deng Wan, Yuan Yi, Kong Ji 4
The Scholars 《儒林外史》 第一回 Chapter 1 4
Book of Later Han 《後漢書》 卷六十三 李杜列傳 Volume 63: Biographies of Li, Du 3
Book of Song 《宋書》 卷二十七 志第十七 符瑞上 Volume 27 Treatises 17: Auspicious Signs 1 3
History of Ming 《明史》 卷二百五十一 列傳第一百三十九 李標 劉鴻訓 錢龍錫 成基命 何如寵 徐光啟 文震孟 蔣德璟 方岳貢 Volume 251 Biographies 139: Li Biao, Liu Hongxun, Qian Longxi, Cheng Jiming, He Ruchong, Xu Guangqi, Wen Zhenmeng, Jiang Dejing, Fang Yuegong 3
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷二十一 魏書二十一 王衛二劉傅傳 Volume 21: Book of Wei 21 - Biographies of Wang, Wei, and the two Lius 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
使门生 使門生 憲嘗使門生賫書詣壽 Book of Later Han 《後漢書》 卷二十九 申屠剛鮑永郅惲列傳 Volume 29: Biographies of Shentu Gang; Bao Yong; Zhi Yun 4
门生千 門生千 门生千人 Book of Later Han 《後漢書》 卷七十九上 儒林列傳 Volume 79a: Biographies of Confucian Scholars 1 4
教授门生 教授門生 教授門生 Book of Later Han 《後漢書》 卷三十上 蘇竟楊厚列傳 Volume 30a: Biographies of Su Jing; Yang Hou 4
遣门生 遣門生 公卿將相大夫遣門生旦暮問疾 Book of Later Han 《後漢書》 卷六十八 郭符許列傳 Volume 68: Biographies of Guo, Fu, Xu 4
苏门生 蘇門生 蘇門生蕭然曾不經聽 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷二十一 魏書二十一 王衛二劉傅傳 Volume 21: Book of Wei 21 - Biographies of Wang, Wei, and the two Lius 3
门生曰 門生曰 付門生曰 Book of Jin 《晉書》 卷六十七 列傳第三十七 溫嶠 郗鑒 Volume 67 Biographies 37: Wen Jiao; Xi Jian 3
同门生 同門生 恂同門生茂陵董崇說恂曰 Book of Later Han 《後漢書》 卷十六 鄧寇列傳 Volume 16: Biographies of Deng, Kou 3
门生王 門生王 甫使門生王翹辜榷 Book of Later Han 《後漢書》 卷五十四 楊震列傳 Volume 54: Biography of Yang Zhen 3
门生百余 門生百餘 常教授門生百餘人 Book of Later Han 《後漢書》 卷七十九下 儒林列傳 Volume 79b: Biographies of Confucian Scholars 2 2
门生数百 門生數百 會百官驃騎將軍東平王蒼以下及榮門生數百人 Book of Later Han 《後漢書》 卷三十七 桓榮丁鴻列傳 Volume 37: Biographies of Huan Rong, Ding Hong 2