Chinese Notes
Chinese Notes

语言 (語言) yǔyán

 1. yǔyán noun a language
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言
  Notes: As a countable noun, such as 自然语言 'natural language' (ABC 'yǔyán' 语言; Crystal 2008, 'language'; NCCED '语言')
 2. yǔyán noun language / speech
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Language 语言
  Notes: As an uncountable noun, for example 语言模型 'language model' (ABC 'yǔyán' 语言; Crystal 2008, 'language'; NCCED '语言')

Contained in

编程语言汇编语言语言学动态超文本置标语言可扩展置标语言可扩展标示语言延伸性标记语言可扩展类型语言可扩展样式语言可扩展风格语言超文本置标语言超文本标记语言爪哇语言爪哇语言虛擬機标准广义置标语言虚拟现实造型语言虚拟现实建模语言网络服务描述语言语言学家生成语言学自然语言计算语言学历史语言学演化语言学生物语言学数理语言学社会语言学神经语言学心理语言学人类语言语料库语言学人工语言计算机语言认知语言学语言类型学应用语言学机器语言查询语言语言模型文学语言肢体语言受控语言规范语言约限语言自然语言检索官方语言多种语言语言能力语言政策语言障碍欧洲语言

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Han 《漢書》 卷八十四 翟方進傳 Volume 84: Zhai Fangjin 2
Book of Later Han 《後漢書》 卷八十四 列女傳 Volume 84: Biographies of Exemplary Women 2
History of Song 《宋史》 卷三百五十五 列傳第一百十四 賈易 董敦逸 上官均 來之邵 葉濤 楊畏 崔台符 楊汲 呂嘉問 李南公 董必 虞策 郭知章 Volume 355 Biographies 114: Jia Yi, Dong Dunyi, Shang Guanjun, Lai ZhiShao, Ye Tao, Yang Wei, Cui Taifu, Yang Ji, Lu Jiawen, Li Nangong, Dong Bi, Yu Ce, Guo Zhizhang 2
History of Song 《宋史》 卷三百四十五 列傳第一百〇四 劉安世 鄒浩 田晝 王回 曾誕 陳瓘 任伯雨 Volume 345 Biographies 104: Liu Anshi, Zou Hao, Tian Zhou, Wang Hui, Ceng Dan, Chen Guan, Ren Boyu 2
History of Jin 《金史》 卷十一 本紀第十一: 章宗三 Volume 11 Annals 11: Zhangzong 3 2
History of Yuan 《元史》 卷一百三十四 列傳第二十一: 撒吉思 月合乃 昔班 鐵連 愛薛 闊闊 禿忽魯 唐仁祖 朵兒赤 和尚 劉容 迦魯納答思 闊里吉思 小雲石脫忽憐 斡羅思 朵羅台弟闊闊出 子脫歡 也先不花 Volume 134 Biographies 21: Sajisi, Yuehenai, Xiban, Tielian, Aixue, Kuokuo, Tuhulu, Tang Renzu, Duo'erchi, Heshang, Liu Rong, Jialunadasi, Kuolijisi, Xiaoyunshituohulian, Woluosi, Duoluotaidikuokuochu, Zituohuan, Yexianbuhua 2
History of Song 《宋史》 卷四百七十二 列傳第二百三十一 姦臣二 蔡京弟:卞 子:攸 翛 族子:崈 趙良嗣 張覺 郭藥師 Volume 472 Biographies 231: Treacherous Officials 2 - Cai Jing and younger brother: Bian, sons: You, Shu, descendant: Chong, Zhao Liangsi, Zhang Jue, Guo Yaoshi 2
History of Song 《宋史》 卷四百三十四 列傳第一百九十三 儒林四 劉子翬 呂祖謙 蔡元定子:沉 陸九齡兄:九韶 陸九淵 薛季宣 陳傅良 葉適 戴溪 蔡幼學 楊泰之 Volume 434 Biographies 193: Confucian Scholars 4 - Liu Zihui, Lu Zuqian, Cai Yuandingzi:chen, Lu Jiulingxiong:jiushao, Lu Jiuyuan, Xue Jixuan, Chen Fuliang, Ye Shi, Dai Xi, Cai Youxue, Yang Taizhi 2
History of Ming 《明史》 卷一百八十四 列傳第七十二 周洪謨 楊守陳 張元禎 傅瀚 張昇 吳寬 傅珪 劉春 吳儼 顧清 劉瑞 Volume 184 Biographies 72: Zhou Hongmo, Yang Shouchen, Zhang Yuanzhen, Fu Han, Zhang Sheng, Wu Kuan, Fu Gui, Liu Chun, Wu Yan, Gu Qing, Liu Rui 2
History of Song 《宋史》 卷二百九十二 列傳第五十一 李諮 程戡 夏侯嶠 盛度 丁度 張觀 鄭戩 明鎬 王堯臣 孫抃 田況 Volume 292 Biographies 51: Li Zi, Cheng Kan, Xia Houjiao, Cheng Du, Ding Du, Zhang Guan, Zheng Jian, Ming Gao, Wang Yaochen, Sun Bian, Tian Kuang 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
语言类 語言類 春晚语言类节目 Media articles 春晚 Spring Festival Gala a (2016-01-25) 9
春晚语言 春晚語言 春晚语言类节目 Media articles 春晚 Spring Festival Gala a (2016-01-25) 5
语言文字 語言文字 不可以語言文字之間曖昧不明之過 History of Song 《宋史》 卷三百十四 列傳第七十三 Fan Zhongyan and son: Chunyou, Chun Li, Chun Cui, Fan Chunren and son: Zhengping Volume 314 Biographies 73: 3
人语言 人語言 猶對人語言 New Book of Tang 《新唐書》 卷一百六十八 列傳第九十三 韋執誼 王叔文附:王伾 陸質 劉禹錫 柳宗元 程异 Volume 168 Biographies 93: Wang Zhiyi, Wang Shuwen and relative: Wang Pi, Lu Zhi, Liu Yuxi, Liu Zongyuan, Cheng Yi 2
致语言 致語言 傅致語言 History of Song 《宋史》 卷三百二十九 列傳第八十八 常秩 鄧綰 李定 舒亶 蹇周輔 徐鐸 王廣淵 王陶 王子韶 何正臣 陳繹 Volume 329 Biographies 88: Chang Zhi, Deng Wan, Li Ding, Shu Dan, Jian Zhoufu, Xu Duo, Wang Guangyuan, Wang Tao, Wang Zishao, He Zhengchen, Chen Yi 2
传达语言 傳達語言 定宮中親戚非公事傳達語言 History of Jin 《金史》 卷十一 本紀第十一: 章宗三 Volume 11 Annals 11: Zhangzong 3 2
语言小 語言小 其語言小訛 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百三十八 外國列傳二: 吐蕃 回鶻 高麗 渤海靺鞨 黑水靺鞨 新羅 党項 昆明部落 于闐 占城 牂牁蠻 Volume 138: Foreign States Biographies 2 - Tubo, Huihu, Goryeo, Bohai Tungusic tribes, Heishui Tungusic tribes, Silla, Tangut, Kunming Tribes, Yutian, Champa, Zangkeman 2
语言待 語言待 語言待百濟而後通焉 Book of Liang 《梁書》 卷五十四 列傳第四十八 諸夷 Volume 54: Various Barbarians 2
文字语言 文字語言 至於文字語言 History of Jin 《金史》 卷七 本紀第七: 世宗中 Volume 7 Annals 7: Shizong 2 2
如此语言 如此語言 作如此語言 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷九 補列傳第一 後宮 Volume 9 Biographies 1: Empresses and Consorts 2