Chinese Notes
Chinese Notes

监军 (監軍) jiànjūn

 1. jiànjūn noun a military overseer
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '監軍' 2; Ouyang and Davis 2004, p. 2)
 2. jiànjūn noun to supervise troops
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '監軍' 1)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百八十四 列傳第一百三十四: 宦官 Volume 184 Biographies 134: Imperial Officials 12
History of Ming 《明史》 卷二百四十九 列傳第一百三十七 朱燮元 李橒 王三善 蔡復一 Volume 249 Biographies 137: Zhu Xieyuan, Li Yun, Wang Sanshan, Cai Fuyi 11
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十九下 本紀第十九下: 僖宗 Volume 19 Annals 19: Xizong 10
History of Jin 《金史》 卷六 本紀第六: 世宗上 Volume 6 Annals 6: Shizong 1 10
History of Jin 《金史》 卷十四 本紀第十四: 宣宗上 Volume 14 Annals 14: Xuanzong 1 10
New Book of Tang 《新唐書》 卷二百零八 列傳第一百三十三 宦者下 Volume 208 Biographies 133: Imperial Officials 2 9
History of Jin 《金史》 卷一百十一 列傳第四十九: 古里甲石倫 內族:完顏訛可 撒合輦 強伸 烏林答胡土 內族:完顏思烈 紇石烈牙吾塔 Volume 111 Biographies 49: Gulijiashilun, Nei same clan: Wanyaneke, Sa Henian, Qiang Shen, Wulindahutu, same clan: Wanyansilie, Geshilieyawuta 9
New Book of Tang 《新唐書》 卷二百一十四 列傳第一百三十九 藩鎮宣武彰義澤潞 Volume 214 Biographies 139: Buffer Regions - Xuanwu's Zhangyize Road 8
History of Jin 《金史》 卷十六 本紀第十六: 宣宗下 Volume 16 Annals 16: Xuanzong 3 8
History of Jin 《金史》 卷十五 本紀第十五: 宣宗中 Volume 15 Annals 15: Xuanzong 2 8

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
巴东监军 巴東監軍 巴東監軍 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷二十八 魏書二十八 王毌丘諸葛鄧鍾傳 Volume 28: Book of Wei 28 - Biographies of Wang, Guanqiu, Zhuge, Deng and Zhong 13
监军使者 監軍使者 與監軍使者竇固 Book of Later Han 《後漢書》 卷二十二 朱景王杜馬劉傅堅馬列傳 Volume 22: Biographies of Zhu, Jing, Wang, Du, Ma, Liu, Fu, Jian, Ma 11
监军侍 監軍侍 監軍侍御史安頡出戰 Book of Wei 《魏書》 卷4上 世祖紀上 Volume 4a Annals: Shizu 1 (Emperor Taiwu) 7
中监军 中監軍 中監軍 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷三十六 蜀書六 關張馬黃趙傳 Volume 36: Book of Shu 6 - Biographies of Guan, Zhang, Ma, Huang, and Zhao 7
监军孙 監軍孫 文育監軍孫白象頗知其事 Book of Chen 《陳書》 卷八 列傳第二: 杜僧明 周文育 侯安都 Volume 8: Du Sengming; Zhou Wenyu; Hou Andu 5
领监军 領監軍 領監軍 Book of Song 《宋書》 卷二 本紀第二 武帝中 Volume 2 Annals 2: Emperor Wu 2 5
监军王 監軍王 使監軍王基督前鋒諸軍據南頓以待之 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷二十八 魏書二十八 王毌丘諸葛鄧鍾傳 Volume 28: Book of Wei 28 - Biographies of Wang, Guanqiu, Zhuge, Deng and Zhong 5
使监军 使監軍 司威陳崇使監軍上書言 Book of Han 《漢書》 卷九十九上 王莽傳 Volume 99a: Wang Mang 1 5
监军柳 監軍柳 巴東監軍柳純爲敦所害 Book of Jin 《晉書》 卷六 帝紀第六 中宗元帝 肅宗明帝 Volume 6 Annals 6: Emperor Yuan; Emperor Ming 4
监军石 監軍石 又使監軍石苞 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷二十八 魏書二十八 王毌丘諸葛鄧鍾傳 Volume 28: Book of Wei 28 - Biographies of Wang, Guanqiu, Zhuge, Deng and Zhong 3