Glossary and Vocabulary for Old Book of Tang 舊唐書, 卷一百八十 列傳第一百三十: 朱克融 李載義 楊志誠 張仲武 張允伸 張公素 李可舉 李全忠 Volume 180 Biographies 130: Zhu Kerong, Li Zaiyi, Yang Zhicheng, Zhang Zhongwu, Zhang Yunshen, Zhang Gongsu, Li Keju, Li Quanzhong

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 82 zhī to go 賊泚之從孫也
2 82 zhī to arrive; to go 賊泚之從孫也
3 82 zhī is 賊泚之從孫也
4 82 zhī to use 賊泚之從孫也
5 82 zhī Zhi 賊泚之從孫也
6 50 to use; to grasp 洄自以老且病
7 50 to rely on 洄自以老且病
8 50 to regard 洄自以老且病
9 50 to be able to 洄自以老且病
10 50 to order; to command 洄自以老且病
11 50 used after a verb 洄自以老且病
12 50 a reason; a cause 洄自以老且病
13 50 Israel 洄自以老且病
14 50 Yi 洄自以老且病
15 47 Qi 慮其有變
16 40 wéi to act as; to serve 克融少為幽州軍校
17 40 wéi to change into; to become 克融少為幽州軍校
18 40 wéi to be; is 克融少為幽州軍校
19 40 wéi to do 克融少為幽州軍校
20 40 wèi to support; to help 克融少為幽州軍校
21 40 wéi to govern 克融少為幽州軍校
22 27 使 shǐ to make; to cause 執中使以聞
23 27 使 shǐ to make use of for labor 執中使以聞
24 27 使 shǐ to indulge 執中使以聞
25 27 使 shǐ an emissary; an envoy; ambassador; commissioner 執中使以聞
26 27 使 shǐ to be sent on a diplomatic mission 執中使以聞
27 27 使 shǐ to dispatch 執中使以聞
28 27 使 shǐ to use 執中使以聞
29 27 使 shǐ to be able to 執中使以聞
30 26 nián year 寶歷二年
31 26 nián New Year festival 寶歷二年
32 26 nián age 寶歷二年
33 26 nián life span; life expectancy 寶歷二年
34 26 nián an era; a period 寶歷二年
35 26 nián a date 寶歷二年
36 26 nián time; years 寶歷二年
37 26 nián harvest 寶歷二年
38 26 nián annual; every year 寶歷二年
39 25 kuāng to correct; to rectify 子匡威自襲父位
40 25 kuāng to help; to save 子匡威自襲父位
41 25 kuāng to approximate 子匡威自襲父位
42 25 kuāng eye socket 子匡威自襲父位
43 25 kuāng to envelop 子匡威自襲父位
44 25 kuāng crooked 子匡威自襲父位
45 25 kuāng to expect 子匡威自襲父位
46 25 kuāng Kuang 子匡威自襲父位
47 23 jūn army; military 籍軍中素有異志者
48 23 jūn soldiers; troops 籍軍中素有異志者
49 23 jūn an organized collective 籍軍中素有異志者
50 23 jūn to garrison; to stay an an encampment 籍軍中素有異志者
51 23 jūn a garrison 籍軍中素有異志者
52 23 jūn a front 籍軍中素有異志者
53 23 jūn penal miltary service 籍軍中素有異志者
54 23 jūn to organize troops 籍軍中素有異志者
55 22 wēi prestige; majesty 仲武由是威加北狄
56 22 wēi to threaten; to compell 仲武由是威加北狄
57 22 wēi a climbing vine; clematis 仲武由是威加北狄
58 22 wēi to inspire awe 仲武由是威加北狄
59 22 wēi power; might 仲武由是威加北狄
60 22 wēi Wei 仲武由是威加北狄
61 22 zhōng middle 籍軍中素有異志者
62 22 zhōng medium; medium sized 籍軍中素有異志者
63 22 zhōng China 籍軍中素有異志者
64 22 zhòng to hit the mark 籍軍中素有異志者
65 22 zhōng midday 籍軍中素有異志者
66 22 zhōng inside 籍軍中素有異志者
67 22 zhōng during 籍軍中素有異志者
68 22 zhōng Zhong 籍軍中素有異志者
69 22 zhōng intermediary 籍軍中素有異志者
70 22 zhōng half 籍軍中素有異志者
71 22 zhòng to reach; to attain 籍軍中素有異志者
72 22 zhòng to suffer; to infect 籍軍中素有異志者
73 22 zhòng to obtain 籍軍中素有異志者
74 22 zhòng to pass an exam 籍軍中素有異志者
75 20 shì matter; thing; item 事節度使劉總
76 20 shì to serve 事節度使劉總
77 20 shì a government post 事節度使劉總
78 20 shì duty; post; work 事節度使劉總
79 20 shì occupation 事節度使劉總
80 20 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 事節度使劉總
81 20 shì an accident 事節度使劉總
82 20 shì to attend 事節度使劉總
83 20 shì an allusion 事節度使劉總
84 20 shì a condition; a state; a situation 事節度使劉總
85 20 shì to engage in 事節度使劉總
86 20 shì to enslave 事節度使劉總
87 20 shì to pursue 事節度使劉總
88 20 shì to administer 事節度使劉總
89 20 shì to appoint 事節度使劉總
90 20 zhì Kangxi radical 133 至是眾欲立之
91 20 zhì to arrive 至是眾欲立之
92 20 jiàng a general; a high ranking officer 總將歸朝
93 20 jiāng to progress; to transmit; to convey; to send 總將歸朝
94 20 jiàng to command; to lead 總將歸朝
95 20 qiāng to request 總將歸朝
96 20 jiāng to bring; to take; to use; to hold 總將歸朝
97 20 jiāng to support; to wait upon; to take care of 總將歸朝
98 20 jiāng to checkmate 總將歸朝
99 20 jiāng to goad; to incite; to provoke 總將歸朝
100 20 jiāng to do; to handle 總將歸朝
101 20 jiàng backbone 總將歸朝
102 20 jiàng king 總將歸朝
103 20 jiāng to rest 總將歸朝
104 20 jiàng a senior member of an organization 總將歸朝
105 20 jiāng large; great 總將歸朝
106 19 to go; to 時洄廢疾於家
107 19 to rely on; to depend on 時洄廢疾於家
108 19 Yu 時洄廢疾於家
109 19 a crow 時洄廢疾於家
110 19 meaning; sense 尋為大將李載義所殺
111 19 justice; right action; righteousness 尋為大將李載義所殺
112 19 artificial; man-made; fake 尋為大將李載義所殺
113 19 chivalry; generosity 尋為大將李載義所殺
114 19 just; righteous 尋為大將李載義所殺
115 19 adopted 尋為大將李載義所殺
116 19 a relationship 尋為大將李載義所殺
117 19 volunteer 尋為大將李載義所殺
118 19 something suitable 尋為大將李載義所殺
119 19 a martyr 尋為大將李載義所殺
120 19 a law 尋為大將李載義所殺
121 19 Yi 尋為大將李載義所殺
122 18 wáng Wang 吳興郡王
123 18 wáng a king 吳興郡王
124 18 wáng Kangxi radical 96 吳興郡王
125 18 wàng to be king; to rule 吳興郡王
126 18 wáng a prince; a duke 吳興郡王
127 18 wáng grand; great 吳興郡王
128 18 wáng to treat with the ceremony due to a king 吳興郡王
129 18 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 吳興郡王
130 18 wáng the head of a group or gang 吳興郡王
131 18 wáng the biggest or best of a group 吳興郡王
132 18 zài to carry; to convey; to load; to hold 尋為大將李載義所殺
133 18 zài to record in writing 尋為大將李載義所殺
134 18 zǎi to ride 尋為大將李載義所殺
135 18 zài to receive 尋為大將李載義所殺
136 18 zài to fill 尋為大將李載義所殺
137 18 節度 jiédù a solar term 充幽州盧龍等軍節度副大使
138 18 節度 jiédù a law 充幽州盧龍等軍節度副大使
139 18 節度 jiédù Military Commissioner 充幽州盧龍等軍節度副大使
140 18 節度 jiédù economy; revenue 充幽州盧龍等軍節度副大使
141 17 zhāng Zhang 囚其帥張弘靖
142 17 zhāng to open; to draw [a bow] 囚其帥張弘靖
143 17 zhāng idea; thought 囚其帥張弘靖
144 17 zhāng to fix strings 囚其帥張弘靖
145 17 zhāng to unfold; to unroll; to stretch 囚其帥張弘靖
146 17 zhāng to boast; to exaggerate 囚其帥張弘靖
147 17 zhāng to expand; to magnify 囚其帥張弘靖
148 17 zhāng to display; to exhibit; to publish 囚其帥張弘靖
149 17 zhāng to catch animals with a net 囚其帥張弘靖
150 17 zhāng to spy on; to look 囚其帥張弘靖
151 17 zhāng large 囚其帥張弘靖
152 17 zhàng swollen 囚其帥張弘靖
153 17 zhāng Zhang [constellation] 囚其帥張弘靖
154 17 zhāng to open a new business 囚其帥張弘靖
155 17 zhāng to fear 囚其帥張弘靖
156 17 yuē to speak; to say 載義因召李暢與語曰
157 17 yuē Kangxi radical 73 載義因召李暢與語曰
158 17 yuē to be called 載義因召李暢與語曰
159 17 幽州 yōuzhōu Youzhou; Fanyang 克融少為幽州軍校
160 17 zhì a sign; a mark; a flag; a banner 為其部下楊誌誠所逐
161 17 zhì to write down; to record 為其部下楊誌誠所逐
162 17 zhì Zhi 為其部下楊誌誠所逐
163 17 zhì a written record; a treatise 為其部下楊誌誠所逐
164 17 zhì to remember 為其部下楊誌誠所逐
165 17 zhì annals; a treatise; a gazetteer 為其部下楊誌誠所逐
166 17 zhì a birthmark; a mole 為其部下楊誌誠所逐
167 17 zhì determination; will 為其部下楊誌誠所逐
168 17 zhì a magazine 為其部下楊誌誠所逐
169 17 zhì to measure; to weigh 為其部下楊誌誠所逐
170 17 zhì aspiration 為其部下楊誌誠所逐
171 17 zhòng middle brother 張仲武
172 17 zhòng Zhong 張仲武
173 17 zhòng a go between; a mediator 張仲武
174 17 rén person; people; a human being 請將兵馬並丁匠五千人
175 17 rén Kangxi radical 9 請將兵馬並丁匠五千人
176 17 rén a kind of person 請將兵馬並丁匠五千人
177 17 rén everybody 請將兵馬並丁匠五千人
178 17 rén adult 請將兵馬並丁匠五千人
179 17 rén somebody; others 請將兵馬並丁匠五千人
180 17 rén an upright person 請將兵馬並丁匠五千人
181 16 zhōng loyalty; devotion 則立史元忠
182 16 zhōng Zhong 則立史元忠
183 16 zhōng to act wholeheartedly 則立史元忠
184 16 jiā to add 朝廷尋加檢校左散騎常侍
185 16 jiā to increase 朝廷尋加檢校左散騎常侍
186 16 jiā to inflict [punishment] 朝廷尋加檢校左散騎常侍
187 16 jiā to append 朝廷尋加檢校左散騎常侍
188 16 jiā Jia 朝廷尋加檢校左散騎常侍
189 16 jiā to wear 朝廷尋加檢校左散騎常侍
190 16 jiā to be appointed [to a position]; to grant 朝廷尋加檢校左散騎常侍
191 16 jiā to pass 朝廷尋加檢校左散騎常侍
192 16 jiā to place above 朝廷尋加檢校左散騎常侍
193 16 jiā to implement; to apply 朝廷尋加檢校左散騎常侍
194 16 jiā to line up the disk and base of a divining board 朝廷尋加檢校左散騎常侍
195 16 jiā to say falsely 朝廷尋加檢校左散騎常侍
196 16 jiā addition 朝廷尋加檢校左散騎常侍
197 16 jiā Canada 朝廷尋加檢校左散騎常侍
198 16 Li 尋為大將李載義所殺
199 16 plum 尋為大將李載義所殺
200 16 envoy; judge 尋為大將李載義所殺
201 16 ér Kangxi radical 126 見而偉之
202 16 ér as if; to seem like 見而偉之
203 16 néng can; able 見而偉之
204 16 ér whiskers on the cheeks; sideburns 見而偉之
205 16 ér to arrive; up to 見而偉之
206 16 suǒ a few; various; some 克融怒所賜疏弱
207 16 suǒ a place; a location 克融怒所賜疏弱
208 16 suǒ indicates a passive voice 克融怒所賜疏弱
209 16 suǒ an ordinal number 克融怒所賜疏弱
210 16 suǒ meaning 克融怒所賜疏弱
211 16 suǒ garrison 克融怒所賜疏弱
212 15 檢校 jiǎnxiào to check; to verify; to proof-read 朝廷尋加檢校左散騎常侍
213 15 檢校 jiǎnxiào Inspector 朝廷尋加檢校左散騎常侍
214 15 chéng honesty; sincerity 為其部下楊誌誠所逐
215 14 martial; military 張仲武
216 14 a battle; (military) force 張仲武
217 14 martial arts 張仲武
218 14 a footstep; a footprint; half a step 張仲武
219 14 a fighter; a warrior; a soldier 張仲武
220 14 half a step 張仲武
221 14 Wu; Sacrificial odes of Zhou 張仲武
222 14 Wu 張仲武
223 14 warlike; fierce; valiant; violent 張仲武
224 14 to continue; to succeed 張仲武
225 14 shàng top; a high position 上特優容
226 14 shang top; the position on or above something 上特優容
227 14 shàng to go up; to go forward 上特優容
228 14 shàng shang 上特優容
229 14 shàng previous; last 上特優容
230 14 shàng high; higher 上特優容
231 14 shàng advanced 上特優容
232 14 shàng a monarch; a sovereign 上特優容
233 14 shàng time 上特優容
234 14 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 上特優容
235 14 shàng far 上特優容
236 14 shàng big; as big as 上特優容
237 14 shàng abundant; plentiful 上特優容
238 14 shàng to report 上特優容
239 14 shàng to offer 上特優容
240 14 shàng to go on stage 上特優容
241 14 shàng to take office; to assume a post 上特優容
242 14 shàng to install; to erect 上特優容
243 14 shàng to suffer; to sustain 上特優容
244 14 shàng to burn 上特優容
245 14 shàng to remember 上特優容
246 14 shàng to add 上特優容
247 14 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 上特優容
248 14 shàng to meet 上特優容
249 14 shàng falling then rising (4th) tone 上特優容
250 14 shang used after a verb indicating a result 上特優容
251 14 shàng a musical note 上特優容
252 14 can; may; permissible 將軍勿以法令可輕而不戒勵之
253 14 to approve; to permit 將軍勿以法令可輕而不戒勵之
254 14 to be worth 將軍勿以法令可輕而不戒勵之
255 14 to suit; to fit 將軍勿以法令可輕而不戒勵之
256 14 khan 將軍勿以法令可輕而不戒勵之
257 14 to recover 將軍勿以法令可輕而不戒勵之
258 14 to act as 將軍勿以法令可輕而不戒勵之
259 14 to be worth; to deserve 將軍勿以法令可輕而不戒勵之
260 14 used to add emphasis 將軍勿以法令可輕而不戒勵之
261 14 beautiful 將軍勿以法令可輕而不戒勵之
262 14 Ke 將軍勿以法令可輕而不戒勵之
263 14 bīng soldier; troops 杜元穎不知兵
264 14 bīng weapons 杜元穎不知兵
265 14 bīng military; warfare 杜元穎不知兵
266 13 jiān to merge; to combine 兼監察御史
267 13 jiān to double 兼監察御史
268 13 jiān to repeat; to accumulate 兼監察御史
269 13 jiān equal to 兼監察御史
270 13 jiān not selective; impartial 兼監察御史
271 13 shā to kill; to murder; to slaughter 殺之
272 13 shā to hurt 殺之
273 13 shā to pare off; to reduce; to clip 殺之
274 12 朝廷 cháo tíng imperial court 朝廷尋加檢校左散騎常侍
275 12 朝廷 cháo tíng imperial government 朝廷尋加檢校左散騎常侍
276 12 朝廷 cháo tíng the emperor 朝廷尋加檢校左散騎常侍
277 12 shí time; a point or period of time 時克融亦在籍中
278 12 shí a season; a quarter of a year 時克融亦在籍中
279 12 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時克融亦在籍中
280 12 shí fashionable 時克融亦在籍中
281 12 shí fate; destiny; luck 時克融亦在籍中
282 12 shí occasion; opportunity; chance 時克融亦在籍中
283 12 shí tense 時克融亦在籍中
284 12 shí particular; special 時克融亦在籍中
285 12 shí to plant; to cultivate 時克融亦在籍中
286 12 shí an era; a dynasty 時克融亦在籍中
287 12 shí time [abstract] 時克融亦在籍中
288 12 shí seasonal 時克融亦在籍中
289 12 shí to wait upon 時克融亦在籍中
290 12 shí hour 時克融亦在籍中
291 12 shí appropriate; proper; timely 時克融亦在籍中
292 12 shí Shi 時克融亦在籍中
293 12 shí a present; currentlt 時克融亦在籍中
294 12 qiǎn to send; to dispatch 誌誠遣將王文穎謝恩
295 12 qiǎn to banish; to exile 誌誠遣將王文穎謝恩
296 12 qiǎn to release 誌誠遣將王文穎謝恩
297 12 qiǎn to divorce 誌誠遣將王文穎謝恩
298 12 qiǎn to eliminate 誌誠遣將王文穎謝恩
299 12 qiǎn to cause 誌誠遣將王文穎謝恩
300 12 qiǎn to use; to apply 誌誠遣將王文穎謝恩
301 12 qiàn to bring to a grave 誌誠遣將王文穎謝恩
302 12 to prevail; to defeat 硃克融
303 12 to subdue; to restrain; to limit 硃克融
304 12 to cut down; to harm 硃克融
305 12 to exploit; embezzle 硃克融
306 12 severe; harsh 硃克融
307 12 to set a date; to set a time limit 硃克融
308 12 to digest 硃克融
309 12 zhī to know 以功遷衙前都知兵馬使
310 12 zhī to comprehend 以功遷衙前都知兵馬使
311 12 zhī to inform; to tell 以功遷衙前都知兵馬使
312 12 zhī to administer 以功遷衙前都知兵馬使
313 12 zhī to distinguish; to discern 以功遷衙前都知兵馬使
314 12 zhī to be close friends 以功遷衙前都知兵馬使
315 12 zhī to feel; to sense; to perceive 以功遷衙前都知兵馬使
316 12 zhī to receive; to entertain 以功遷衙前都知兵馬使
317 12 zhī knowledge 以功遷衙前都知兵馬使
318 12 zhī consciousness; perception 以功遷衙前都知兵馬使
319 12 zhī a close friend 以功遷衙前都知兵馬使
320 12 zhì wisdom 以功遷衙前都知兵馬使
321 12 zhì Zhi 以功遷衙前都知兵馬使
322 11 to give 與鄉曲之不令者遊
323 11 to accompany 與鄉曲之不令者遊
324 11 to particate in 與鄉曲之不令者遊
325 11 of the same kind 與鄉曲之不令者遊
326 11 to help 與鄉曲之不令者遊
327 11 for 與鄉曲之不令者遊
328 11 plain; white 軍中素伏其謀略
329 11 vegetarian food 軍中素伏其謀略
330 11 element 軍中素伏其謀略
331 11 a letter written on white silk 軍中素伏其謀略
332 11 original; former; native 軍中素伏其謀略
333 11 plain silk; white silk 軍中素伏其謀略
334 11 simple 軍中素伏其謀略
335 11 the actual situation 軍中素伏其謀略
336 11 beige; the color of plain silk 軍中素伏其謀略
337 11 worthy but with no official position 軍中素伏其謀略
338 11 fundamental 軍中素伏其謀略
339 11 a cloud carriage 軍中素伏其謀略
340 11 jasmine 軍中素伏其謀略
341 11 yǔn to grant; to allow; to consent 張允伸
342 10 尚書 shàng Shū Book of Documents; Book of History; Shangshu 尋改檢校工部尚書
343 10 尚書 shàngshū a high official 尋改檢校工部尚書
344 10 gōng public; common; state-owned 遣裨將石公緒等諭意兩部
345 10 gōng official 遣裨將石公緒等諭意兩部
346 10 gōng male 遣裨將石公緒等諭意兩部
347 10 gōng duke; lord 遣裨將石公緒等諭意兩部
348 10 gōng fair; equitable 遣裨將石公緒等諭意兩部
349 10 gōng Mr.; mister 遣裨將石公緒等諭意兩部
350 10 gōng father-in-law 遣裨將石公緒等諭意兩部
351 10 gōng form of address; your honor 遣裨將石公緒等諭意兩部
352 10 gōng accepted; mutual 遣裨將石公緒等諭意兩部
353 10 gōng metric 遣裨將石公緒等諭意兩部
354 10 gōng to release to the public 遣裨將石公緒等諭意兩部
355 10 gōng the common good 遣裨將石公緒等諭意兩部
356 10 gōng to divide equally 遣裨將石公緒等諭意兩部
357 10 gōng Gong 遣裨將石公緒等諭意兩部
358 10 回鶻 Huíhú Huihu 回鶻每遣使入朝
359 10 xún to search; to look for; to seek 朝廷尋加檢校左散騎常侍
360 10 xún to investigate; to study; to research 朝廷尋加檢校左散騎常侍
361 10 xún to pursue 朝廷尋加檢校左散騎常侍
362 10 xún to supress with armed forces 朝廷尋加檢校左散騎常侍
363 10 xún Xun 朝廷尋加檢校左散騎常侍
364 10 xún to continue 朝廷尋加檢校左散騎常侍
365 10 xún to climb 朝廷尋加檢校左散騎常侍
366 10 xún to put something to use; to make use of 朝廷尋加檢校左散騎常侍
367 10 xún to reaffirm; to reiterate 朝廷尋加檢校左散騎常侍
368 10 zhōu a state; a province 載義奔於易州
369 10 zhōu a unit of 2,500 households 載義奔於易州
370 10 zhōu a prefecture 載義奔於易州
371 10 zhōu a country 載義奔於易州
372 10 zhōu an island 載義奔於易州
373 10 zhōu Zhou 載義奔於易州
374 10 zhōu autonomous prefecture 載義奔於易州
375 10 zhōu a country 載義奔於易州
376 10 Kangxi radical 71 且無遠略
377 10 to not have; without 且無遠略
378 10 mo 且無遠略
379 10 to not have 且無遠略
380 10 Wu 且無遠略
381 10 to lift; to hold up; to raise 李可舉
382 10 to move 李可舉
383 10 to originate; to initiate; to start (a fire) 李可舉
384 10 to recommend; to elect 李可舉
385 10 to suggest 李可舉
386 10 to fly 李可舉
387 10 to bear; to give birth 李可舉
388 10 actions; conduct 李可舉
389 10 a successful candidate 李可舉
390 10 to raise an example 李可舉
391 9 guī to go back; to return 總將歸朝
392 9 guī to belong to; to be classified as 總將歸朝
393 9 guī to take refuge in; to rely on; to depend on 總將歸朝
394 9 guī used between a repeated verb to indicate contrast 總將歸朝
395 9 guī to revert to; to give back to 總將歸朝
396 9 guī (of a woman) to get married 總將歸朝
397 9 guī to assemble; to meet together; to converge 總將歸朝
398 9 guī to appreciate; to admire 總將歸朝
399 9 guī to divide with a single digit divisor 總將歸朝
400 9 guī to pledge allegiance to 總將歸朝
401 9 guī to withdraw 總將歸朝
402 9 guī to settle down 總將歸朝
403 9 guī Gui 總將歸朝
404 9 kuì to give; to sacrifice food 總將歸朝
405 9 kuì ashamed 總將歸朝
406 9 suì to comply with; to follow along 遂奏勒歸鎮
407 9 suì to advance 遂奏勒歸鎮
408 9 suì to follow through; to achieve 遂奏勒歸鎮
409 9 suì to follow smoothly 遂奏勒歸鎮
410 9 suì an area the capital 遂奏勒歸鎮
411 9 suì a dish underneath a chime; a ditch 遂奏勒歸鎮
412 9 suì a flint 遂奏勒歸鎮
413 9 suì to satisfy 遂奏勒歸鎮
414 9 suì to propose; to nominate 遂奏勒歸鎮
415 9 suì to grow 遂奏勒歸鎮
416 9 suì to use up; to stop 遂奏勒歸鎮
417 9 suì sleeve used in archery 遂奏勒歸鎮
418 9 to die 而使兩卒司其門
419 9 a soldier 而使兩卒司其門
420 9 a servant; forced labor 而使兩卒司其門
421 9 to end 而使兩卒司其門
422 9 a deployment of five soldiers 而使兩卒司其門
423 9 三軍 sān jūn the Army, Navy, and Air Force 遣使送方鎮及三軍時服
424 9 三軍 sān jūn the three armies 遣使送方鎮及三軍時服
425 9 三軍 sān jūn the left, middle, and right armies 遣使送方鎮及三軍時服
426 9 róng to blend; to merge; to harmonize 硃克融
427 9 róng to melt; to thaw 硃克融
428 9 róng finance 硃克融
429 9 róng for vaopr to rise 硃克融
430 9 róng to vaporize 硃克融
431 9 róng to waft 硃克融
432 9 róng to permeate 硃克融
433 9 róng bright 硃克融
434 9 róng sustained 硃克融
435 9 róng to circulate 硃克融
436 9 róng Zhu Rong 硃克融
437 9 child; son 子延齡亦遇害
438 9 egg; newborn 子延齡亦遇害
439 9 first earthly branch 子延齡亦遇害
440 9 11 p.m.-1 a.m. 子延齡亦遇害
441 9 Kangxi radical 39 子延齡亦遇害
442 9 pellet; something small and hard 子延齡亦遇害
443 9 master 子延齡亦遇害
444 9 viscount 子延齡亦遇害
445 9 zi you; your honor 子延齡亦遇害
446 9 masters 子延齡亦遇害
447 9 person 子延齡亦遇害
448 9 young 子延齡亦遇害
449 9 seed 子延齡亦遇害
450 9 subordinate; subsidiary 子延齡亦遇害
451 9 a copper coin 子延齡亦遇害
452 9 female dragonfly 子延齡亦遇害
453 9 constituent 子延齡亦遇害
454 9 offspring; descendants 子延齡亦遇害
455 9 dear 子延齡亦遇害
456 9 little one 子延齡亦遇害
457 9 róng to fuse; to melt; to smelt 鎮州王镕誘河東將李存孝
458 9 róng a mold 鎮州王镕誘河東將李存孝
459 9 xià bottom 薦之闕下
460 9 xià to fall; to drop; to go down; to descend 薦之闕下
461 9 xià to announce 薦之闕下
462 9 xià to do 薦之闕下
463 9 xià to withdraw; to leave; to exit 薦之闕下
464 9 xià the lower class; a member of the lower class 薦之闕下
465 9 xià inside 薦之闕下
466 9 xià an aspect 薦之闕下
467 9 xià a certain time 薦之闕下
468 9 xià to capture; to take 薦之闕下
469 9 xià to put in 薦之闕下
470 9 xià to enter 薦之闕下
471 9 xià to eliminate; to remove; to get off 薦之闕下
472 9 xià to finish work or school 薦之闕下
473 9 xià to go 薦之闕下
474 9 xià to scorn; to look down on 薦之闕下
475 9 xià to modestly decline 薦之闕下
476 9 xià to produce 薦之闕下
477 9 xià to stay at; to lodge at 薦之闕下
478 9 xià to decide 薦之闕下
479 9 xià to be less than 薦之闕下
480 9 xià humble; lowly 薦之闕下
481 9 extra; surplus; remainder 余如故
482 9 to remain 余如故
483 9 the time after an event 余如故
484 9 the others; the rest 余如故
485 9 additional; complementary 余如故
486 8 zhèn town 遂奏勒歸鎮
487 8 zhèn to press down; to pressure; to suppress 遂奏勒歸鎮
488 8 zhèn to pacify; to quell 遂奏勒歸鎮
489 8 zhèn market place 遂奏勒歸鎮
490 8 zhèn to cool down 遂奏勒歸鎮
491 8 zhèn to defend 遂奏勒歸鎮
492 8 zhèn most important 遂奏勒歸鎮
493 8 zhèn Saturn 遂奏勒歸鎮
494 8 zhèn to ward off evil 遂奏勒歸鎮
495 8 yuán Yuan Dynasty 杜元穎不知兵
496 8 yuán first 杜元穎不知兵
497 8 yuán origin; head 杜元穎不知兵
498 8 yuán Yuan 杜元穎不知兵
499 8 yuán large 杜元穎不知兵
500 8 yuán good 杜元穎不知兵

Frequencies of all Words

Top 965

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 82 zhī him; her; them; that 賊泚之從孫也
2 82 zhī used between a modifier and a word to form a word group 賊泚之從孫也
3 82 zhī to go 賊泚之從孫也
4 82 zhī this; that 賊泚之從孫也
5 82 zhī genetive marker 賊泚之從孫也
6 82 zhī it 賊泚之從孫也
7 82 zhī in 賊泚之從孫也
8 82 zhī all 賊泚之從孫也
9 82 zhī and 賊泚之從孫也
10 82 zhī however 賊泚之從孫也
11 82 zhī if 賊泚之從孫也
12 82 zhī then 賊泚之從孫也
13 82 zhī to arrive; to go 賊泚之從孫也
14 82 zhī is 賊泚之從孫也
15 82 zhī to use 賊泚之從孫也
16 82 zhī Zhi 賊泚之從孫也
17 50 so as to; in order to 洄自以老且病
18 50 to use; to regard as 洄自以老且病
19 50 to use; to grasp 洄自以老且病
20 50 according to 洄自以老且病
21 50 because of 洄自以老且病
22 50 on a certain date 洄自以老且病
23 50 and; as well as 洄自以老且病
24 50 to rely on 洄自以老且病
25 50 to regard 洄自以老且病
26 50 to be able to 洄自以老且病
27 50 to order; to command 洄自以老且病
28 50 further; moreover 洄自以老且病
29 50 used after a verb 洄自以老且病
30 50 very 洄自以老且病
31 50 already 洄自以老且病
32 50 increasingly 洄自以老且病
33 50 a reason; a cause 洄自以老且病
34 50 Israel 洄自以老且病
35 50 Yi 洄自以老且病
36 47 his; hers; its; theirs 慮其有變
37 47 to add emphasis 慮其有變
38 47 used when asking a question in reply to a question 慮其有變
39 47 used when making a request or giving an order 慮其有變
40 47 he; her; it; them 慮其有變
41 47 probably; likely 慮其有變
42 47 will 慮其有變
43 47 may 慮其有變
44 47 if 慮其有變
45 47 or 慮其有變
46 47 Qi 慮其有變
47 40 wèi for; to 克融少為幽州軍校
48 40 wèi because of 克融少為幽州軍校
49 40 wéi to act as; to serve 克融少為幽州軍校
50 40 wéi to change into; to become 克融少為幽州軍校
51 40 wéi to be; is 克融少為幽州軍校
52 40 wéi to do 克融少為幽州軍校
53 40 wèi for 克融少為幽州軍校
54 40 wèi because of; for; to 克融少為幽州軍校
55 40 wèi to 克融少為幽州軍校
56 40 wéi in a passive construction 克融少為幽州軍校
57 40 wéi forming a rehetorical question 克融少為幽州軍校
58 40 wéi forming an adverb 克融少為幽州軍校
59 40 wéi to add emphasis 克融少為幽州軍校
60 40 wèi to support; to help 克融少為幽州軍校
61 40 wéi to govern 克融少為幽州軍校
62 27 使 shǐ to make; to cause 執中使以聞
63 27 使 shǐ to make use of for labor 執中使以聞
64 27 使 shǐ to indulge 執中使以聞
65 27 使 shǐ an emissary; an envoy; ambassador; commissioner 執中使以聞
66 27 使 shǐ to be sent on a diplomatic mission 執中使以聞
67 27 使 shǐ to dispatch 執中使以聞
68 27 使 shǐ if 執中使以聞
69 27 使 shǐ to use 執中使以聞
70 27 使 shǐ to be able to 執中使以聞
71 26 nián year 寶歷二年
72 26 nián New Year festival 寶歷二年
73 26 nián age 寶歷二年
74 26 nián life span; life expectancy 寶歷二年
75 26 nián an era; a period 寶歷二年
76 26 nián a date 寶歷二年
77 26 nián time; years 寶歷二年
78 26 nián harvest 寶歷二年
79 26 nián annual; every year 寶歷二年
80 25 kuāng to correct; to rectify 子匡威自襲父位
81 25 kuāng to help; to save 子匡威自襲父位
82 25 kuāng to approximate 子匡威自襲父位
83 25 kuāng eye socket 子匡威自襲父位
84 25 kuāng to envelop 子匡威自襲父位
85 25 kuāng crooked 子匡威自襲父位
86 25 kuāng to expect 子匡威自襲父位
87 25 kuāng Kuang 子匡威自襲父位
88 23 jūn army; military 籍軍中素有異志者
89 23 jūn soldiers; troops 籍軍中素有異志者
90 23 jūn an organized collective 籍軍中素有異志者
91 23 jūn to garrison; to stay an an encampment 籍軍中素有異志者
92 23 jūn a garrison 籍軍中素有異志者
93 23 jūn a front 籍軍中素有異志者
94 23 jūn penal miltary service 籍軍中素有異志者
95 23 jūn to organize troops 籍軍中素有異志者
96 22 wēi prestige; majesty 仲武由是威加北狄
97 22 wēi to threaten; to compell 仲武由是威加北狄
98 22 wēi a climbing vine; clematis 仲武由是威加北狄
99 22 wēi to inspire awe 仲武由是威加北狄
100 22 wēi power; might 仲武由是威加北狄
101 22 wēi Wei 仲武由是威加北狄
102 22 zhōng middle 籍軍中素有異志者
103 22 zhōng medium; medium sized 籍軍中素有異志者
104 22 zhōng China 籍軍中素有異志者
105 22 zhòng to hit the mark 籍軍中素有異志者
106 22 zhōng in; amongst 籍軍中素有異志者
107 22 zhōng midday 籍軍中素有異志者
108 22 zhōng inside 籍軍中素有異志者
109 22 zhōng during 籍軍中素有異志者
110 22 zhōng Zhong 籍軍中素有異志者
111 22 zhōng intermediary 籍軍中素有異志者
112 22 zhōng half 籍軍中素有異志者
113 22 zhōng just right; suitably 籍軍中素有異志者
114 22 zhōng while 籍軍中素有異志者
115 22 zhòng to reach; to attain 籍軍中素有異志者
116 22 zhòng to suffer; to infect 籍軍中素有異志者
117 22 zhòng to obtain 籍軍中素有異志者
118 22 zhòng to pass an exam 籍軍中素有異志者
119 20 shì matter; thing; item 事節度使劉總
120 20 shì to serve 事節度使劉總
121 20 shì a government post 事節度使劉總
122 20 shì duty; post; work 事節度使劉總
123 20 shì occupation 事節度使劉總
124 20 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 事節度使劉總
125 20 shì an accident 事節度使劉總
126 20 shì to attend 事節度使劉總
127 20 shì an allusion 事節度使劉總
128 20 shì a condition; a state; a situation 事節度使劉總
129 20 shì to engage in 事節度使劉總
130 20 shì to enslave 事節度使劉總
131 20 shì to pursue 事節度使劉總
132 20 shì to administer 事節度使劉總
133 20 shì to appoint 事節度使劉總
134 20 shì a piece 事節度使劉總
135 20 zhì to; until 至是眾欲立之
136 20 zhì Kangxi radical 133 至是眾欲立之
137 20 zhì extremely; very; most 至是眾欲立之
138 20 zhì to arrive 至是眾欲立之
139 20 jiāng will; shall (future tense) 總將歸朝
140 20 jiāng to get; to use; marker for direct-object 總將歸朝
141 20 jiàng a general; a high ranking officer 總將歸朝
142 20 jiāng to progress; to transmit; to convey; to send 總將歸朝
143 20 jiāng and; or 總將歸朝
144 20 jiàng to command; to lead 總將歸朝
145 20 qiāng to request 總將歸朝
146 20 jiāng approximately 總將歸朝
147 20 jiāng to bring; to take; to use; to hold 總將歸朝
148 20 jiāng to support; to wait upon; to take care of 總將歸朝
149 20 jiāng to checkmate 總將歸朝
150 20 jiāng to goad; to incite; to provoke 總將歸朝
151 20 jiāng to do; to handle 總將歸朝
152 20 jiāng placed between a verb and a complement of direction 總將歸朝
153 20 jiāng furthermore; moreover 總將歸朝
154 20 jiàng backbone 總將歸朝
155 20 jiàng king 總將歸朝
156 20 jiāng might; possibly 總將歸朝
157 20 jiāng just; a short time ago 總將歸朝
158 20 jiāng to rest 總將歸朝
159 20 jiāng to the side 總將歸朝
160 20 jiàng a senior member of an organization 總將歸朝
161 20 jiāng large; great 總將歸朝
162 19 in; at 時洄廢疾於家
163 19 in; at 時洄廢疾於家
164 19 in; at; to; from 時洄廢疾於家
165 19 to go; to 時洄廢疾於家
166 19 to rely on; to depend on 時洄廢疾於家
167 19 to go to; to arrive at 時洄廢疾於家
168 19 from 時洄廢疾於家
169 19 give 時洄廢疾於家
170 19 oppposing 時洄廢疾於家
171 19 and 時洄廢疾於家
172 19 compared to 時洄廢疾於家
173 19 by 時洄廢疾於家
174 19 and; as well as 時洄廢疾於家
175 19 for 時洄廢疾於家
176 19 Yu 時洄廢疾於家
177 19 a crow 時洄廢疾於家
178 19 whew; wow 時洄廢疾於家
179 19 meaning; sense 尋為大將李載義所殺
180 19 justice; right action; righteousness 尋為大將李載義所殺
181 19 artificial; man-made; fake 尋為大將李載義所殺
182 19 chivalry; generosity 尋為大將李載義所殺
183 19 just; righteous 尋為大將李載義所殺
184 19 adopted 尋為大將李載義所殺
185 19 a relationship 尋為大將李載義所殺
186 19 volunteer 尋為大將李載義所殺
187 19 something suitable 尋為大將李載義所殺
188 19 a martyr 尋為大將李載義所殺
189 19 a law 尋為大將李載義所殺
190 19 Yi 尋為大將李載義所殺
191 18 wáng Wang 吳興郡王
192 18 wáng a king 吳興郡王
193 18 wáng Kangxi radical 96 吳興郡王
194 18 wàng to be king; to rule 吳興郡王
195 18 wáng a prince; a duke 吳興郡王
196 18 wáng grand; great 吳興郡王
197 18 wáng to treat with the ceremony due to a king 吳興郡王
198 18 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 吳興郡王
199 18 wáng the head of a group or gang 吳興郡王
200 18 wáng the biggest or best of a group 吳興郡王
201 18 zài to carry; to convey; to load; to hold 尋為大將李載義所殺
202 18 zài to record in writing 尋為大將李載義所殺
203 18 zǎi to ride 尋為大將李載義所殺
204 18 zài to receive 尋為大將李載義所殺
205 18 zài to fill 尋為大將李載義所殺
206 18 zài and; also 尋為大將李載義所殺
207 18 zài period [of time] 尋為大將李載義所殺
208 18 節度 jiédù a solar term 充幽州盧龍等軍節度副大使
209 18 節度 jiédù a law 充幽州盧龍等軍節度副大使
210 18 節度 jiédù Military Commissioner 充幽州盧龍等軍節度副大使
211 18 節度 jiédù economy; revenue 充幽州盧龍等軍節度副大使
212 17 zhāng a sheet; a leaf 囚其帥張弘靖
213 17 zhāng Zhang 囚其帥張弘靖
214 17 zhāng to open; to draw [a bow] 囚其帥張弘靖
215 17 zhāng idea; thought 囚其帥張弘靖
216 17 zhāng to fix strings 囚其帥張弘靖
217 17 zhāng to unfold; to unroll; to stretch 囚其帥張弘靖
218 17 zhāng to boast; to exaggerate 囚其帥張弘靖
219 17 zhāng to expand; to magnify 囚其帥張弘靖
220 17 zhāng to display; to exhibit; to publish 囚其帥張弘靖
221 17 zhāng to catch animals with a net 囚其帥張弘靖
222 17 zhāng to spy on; to look 囚其帥張弘靖
223 17 zhāng large 囚其帥張弘靖
224 17 zhàng swollen 囚其帥張弘靖
225 17 zhāng Zhang [constellation] 囚其帥張弘靖
226 17 zhāng to open a new business 囚其帥張弘靖
227 17 zhāng to fear 囚其帥張弘靖
228 17 yuē to speak; to say 載義因召李暢與語曰
229 17 yuē Kangxi radical 73 載義因召李暢與語曰
230 17 yuē to be called 載義因召李暢與語曰
231 17 yuē particle without meaning 載義因召李暢與語曰
232 17 幽州 yōuzhōu Youzhou; Fanyang 克融少為幽州軍校
233 17 zhì a sign; a mark; a flag; a banner 為其部下楊誌誠所逐
234 17 zhì to write down; to record 為其部下楊誌誠所逐
235 17 zhì Zhi 為其部下楊誌誠所逐
236 17 zhì a written record; a treatise 為其部下楊誌誠所逐
237 17 zhì to remember 為其部下楊誌誠所逐
238 17 zhì annals; a treatise; a gazetteer 為其部下楊誌誠所逐
239 17 zhì a birthmark; a mole 為其部下楊誌誠所逐
240 17 zhì determination; will 為其部下楊誌誠所逐
241 17 zhì a magazine 為其部下楊誌誠所逐
242 17 zhì to measure; to weigh 為其部下楊誌誠所逐
243 17 zhì aspiration 為其部下楊誌誠所逐
244 17 zhòng middle brother 張仲武
245 17 zhòng Zhong 張仲武
246 17 zhòng a go between; a mediator 張仲武
247 17 rén person; people; a human being 請將兵馬並丁匠五千人
248 17 rén Kangxi radical 9 請將兵馬並丁匠五千人
249 17 rén a kind of person 請將兵馬並丁匠五千人
250 17 rén everybody 請將兵馬並丁匠五千人
251 17 rén adult 請將兵馬並丁匠五千人
252 17 rén somebody; others 請將兵馬並丁匠五千人
253 17 rén an upright person 請將兵馬並丁匠五千人
254 16 zhōng loyalty; devotion 則立史元忠
255 16 zhōng Zhong 則立史元忠
256 16 zhōng to act wholeheartedly 則立史元忠
257 16 jiā to add 朝廷尋加檢校左散騎常侍
258 16 jiā to increase 朝廷尋加檢校左散騎常侍
259 16 jiā to inflict [punishment] 朝廷尋加檢校左散騎常侍
260 16 jiā to append 朝廷尋加檢校左散騎常侍
261 16 jiā Jia 朝廷尋加檢校左散騎常侍
262 16 jiā to wear 朝廷尋加檢校左散騎常侍
263 16 jiā to be appointed [to a position]; to grant 朝廷尋加檢校左散騎常侍
264 16 jiā to pass 朝廷尋加檢校左散騎常侍
265 16 jiā to place above 朝廷尋加檢校左散騎常侍
266 16 jiā to implement; to apply 朝廷尋加檢校左散騎常侍
267 16 jiā to line up the disk and base of a divining board 朝廷尋加檢校左散騎常侍
268 16 jiā to say falsely 朝廷尋加檢校左散騎常侍
269 16 jiā addition 朝廷尋加檢校左散騎常侍
270 16 jiā Canada 朝廷尋加檢校左散騎常侍
271 16 Li 尋為大將李載義所殺
272 16 plum 尋為大將李載義所殺
273 16 envoy; judge 尋為大將李載義所殺
274 16 ér and; as well as; but (not); yet (not) 見而偉之
275 16 ér Kangxi radical 126 見而偉之
276 16 ér you 見而偉之
277 16 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 見而偉之
278 16 ér right away; then 見而偉之
279 16 ér but; yet; however; while; nevertheless 見而偉之
280 16 ér if; in case; in the event that 見而偉之
281 16 ér therefore; as a result; thus 見而偉之
282 16 ér how can it be that? 見而偉之
283 16 ér so as to 見而偉之
284 16 ér only then 見而偉之
285 16 ér as if; to seem like 見而偉之
286 16 néng can; able 見而偉之
287 16 ér whiskers on the cheeks; sideburns 見而偉之
288 16 ér me 見而偉之
289 16 ér to arrive; up to 見而偉之
290 16 ér possessive 見而偉之
291 16 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 克融怒所賜疏弱
292 16 suǒ an office; an institute 克融怒所賜疏弱
293 16 suǒ introduces a relative clause 克融怒所賜疏弱
294 16 suǒ it 克融怒所賜疏弱
295 16 suǒ if; supposing 克融怒所賜疏弱
296 16 suǒ a few; various; some 克融怒所賜疏弱
297 16 suǒ a place; a location 克融怒所賜疏弱
298 16 suǒ indicates a passive voice 克融怒所賜疏弱
299 16 suǒ that which 克融怒所賜疏弱
300 16 suǒ an ordinal number 克融怒所賜疏弱
301 16 suǒ meaning 克融怒所賜疏弱
302 16 suǒ garrison 克融怒所賜疏弱
303 15 檢校 jiǎnxiào to check; to verify; to proof-read 朝廷尋加檢校左散騎常侍
304 15 檢校 jiǎnxiào Inspector 朝廷尋加檢校左散騎常侍
305 15 chéng honesty; sincerity 為其部下楊誌誠所逐
306 15 chéng if 為其部下楊誌誠所逐
307 15 chéng truly; indeed 為其部下楊誌誠所逐
308 15 yǒu is; are; to exist 慮其有變
309 15 yǒu to have; to possess 慮其有變
310 15 yǒu indicates an estimate 慮其有變
311 15 yǒu indicates a large quantity 慮其有變
312 15 yǒu indicates an affirmative response 慮其有變
313 15 yǒu a certain; used before a person, time, or place 慮其有變
314 15 yǒu used to compare two things 慮其有變
315 15 yǒu used in a polite formula before certain verbs 慮其有變
316 15 yǒu used before the names of dynasties 慮其有變
317 15 yǒu a certain thing; what exists 慮其有變
318 15 yǒu multiple of ten and ... 慮其有變
319 15 yǒu abundant 慮其有變
320 15 yǒu purposeful 慮其有變
321 15 yǒu You 慮其有變
322 14 martial; military 張仲武
323 14 a battle; (military) force 張仲武
324 14 martial arts 張仲武
325 14 a footstep; a footprint; half a step 張仲武
326 14 a fighter; a warrior; a soldier 張仲武
327 14 half a step 張仲武
328 14 Wu; Sacrificial odes of Zhou 張仲武
329 14 Wu 張仲武
330 14 warlike; fierce; valiant; violent 張仲武
331 14 to continue; to succeed 張仲武
332 14 shàng top; a high position 上特優容
333 14 shang top; the position on or above something 上特優容
334 14 shàng to go up; to go forward 上特優容
335 14 shàng shang 上特優容
336 14 shàng previous; last 上特優容
337 14 shàng high; higher 上特優容
338 14 shàng advanced 上特優容
339 14 shàng a monarch; a sovereign 上特優容
340 14 shàng time 上特優容
341 14 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 上特優容
342 14 shàng far 上特優容
343 14 shàng big; as big as 上特優容
344 14 shàng abundant; plentiful 上特優容
345 14 shàng to report 上特優容
346 14 shàng to offer 上特優容
347 14 shàng to go on stage 上特優容
348 14 shàng to take office; to assume a post 上特優容
349 14 shàng to install; to erect 上特優容
350 14 shàng to suffer; to sustain 上特優容
351 14 shàng to burn 上特優容
352 14 shàng to remember 上特優容
353 14 shang on; in 上特優容
354 14 shàng upward 上特優容
355 14 shàng to add 上特優容
356 14 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 上特優容
357 14 shàng to meet 上特優容
358 14 shàng falling then rising (4th) tone 上特優容
359 14 shang used after a verb indicating a result 上特優容
360 14 shàng a musical note 上特優容
361 14 can; may; permissible 將軍勿以法令可輕而不戒勵之
362 14 but 將軍勿以法令可輕而不戒勵之
363 14 such; so 將軍勿以法令可輕而不戒勵之
364 14 able to; possibly 將軍勿以法令可輕而不戒勵之
365 14 to approve; to permit 將軍勿以法令可輕而不戒勵之
366 14 to be worth 將軍勿以法令可輕而不戒勵之
367 14 to suit; to fit 將軍勿以法令可輕而不戒勵之
368 14 khan 將軍勿以法令可輕而不戒勵之
369 14 to recover 將軍勿以法令可輕而不戒勵之
370 14 to act as 將軍勿以法令可輕而不戒勵之
371 14 to be worth; to deserve 將軍勿以法令可輕而不戒勵之
372 14 approximately; probably 將軍勿以法令可輕而不戒勵之
373 14 expresses doubt 將軍勿以法令可輕而不戒勵之
374 14 really; truely 將軍勿以法令可輕而不戒勵之
375 14 used to add emphasis 將軍勿以法令可輕而不戒勵之
376 14 beautiful 將軍勿以法令可輕而不戒勵之
377 14 Ke 將軍勿以法令可輕而不戒勵之
378 14 used to ask a question 將軍勿以法令可輕而不戒勵之
379 14 also; too 賊泚之從孫也
380 14 a final modal particle indicating certainy or decision 賊泚之從孫也
381 14 either 賊泚之從孫也
382 14 even 賊泚之從孫也
383 14 used to soften the tone 賊泚之從孫也
384 14 used for emphasis 賊泚之從孫也
385 14 used to mark contrast 賊泚之從孫也
386 14 used to mark compromise 賊泚之從孫也
387 14 bīng soldier; troops 杜元穎不知兵
388 14 bīng weapons 杜元穎不知兵
389 14 bīng military; warfare 杜元穎不知兵
390 13 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 籍軍中素有異志者
391 13 zhě that 籍軍中素有異志者
392 13 zhě nominalizing function word 籍軍中素有異志者
393 13 zhě used to mark a definition 籍軍中素有異志者
394 13 zhě used to mark a pause 籍軍中素有異志者
395 13 zhě topic marker; that; it 籍軍中素有異志者
396 13 zhuó according to 籍軍中素有異志者
397 13 jiān simultaneously 兼監察御史
398 13 jiān to merge; to combine 兼監察御史
399 13 jiān to double 兼監察御史
400 13 jiān to repeat; to accumulate 兼監察御史
401 13 jiān all; totally; entirely 兼監察御史
402 13 jiān in addition to; also 兼監察御史
403 13 jiān equal to 兼監察御史
404 13 jiān not selective; impartial 兼監察御史
405 13 jiān even more; exceeding 兼監察御史
406 13 shā to kill; to murder; to slaughter 殺之
407 13 shā to hurt 殺之
408 13 shā to pare off; to reduce; to clip 殺之
409 12 朝廷 cháo tíng imperial court 朝廷尋加檢校左散騎常侍
410 12 朝廷 cháo tíng imperial government 朝廷尋加檢校左散騎常侍
411 12 朝廷 cháo tíng the emperor 朝廷尋加檢校左散騎常侍
412 12 shí time; a point or period of time 時克融亦在籍中
413 12 shí a season; a quarter of a year 時克融亦在籍中
414 12 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時克融亦在籍中
415 12 shí at that time 時克融亦在籍中
416 12 shí fashionable 時克融亦在籍中
417 12 shí fate; destiny; luck 時克融亦在籍中
418 12 shí occasion; opportunity; chance 時克融亦在籍中
419 12 shí tense 時克融亦在籍中
420 12 shí particular; special 時克融亦在籍中
421 12 shí to plant; to cultivate 時克融亦在籍中
422 12 shí hour (measure word) 時克融亦在籍中
423 12 shí an era; a dynasty 時克融亦在籍中
424 12 shí time [abstract] 時克融亦在籍中
425 12 shí seasonal 時克融亦在籍中
426 12 shí frequently; often 時克融亦在籍中
427 12 shí occasionally; sometimes 時克融亦在籍中
428 12 shí on time 時克融亦在籍中
429 12 shí this; that 時克融亦在籍中
430 12 shí to wait upon 時克融亦在籍中
431 12 shí hour 時克融亦在籍中
432 12 shí appropriate; proper; timely 時克融亦在籍中
433 12 shí Shi 時克融亦在籍中
434 12 shí a present; currentlt 時克融亦在籍中
435 12 qiǎn to send; to dispatch 誌誠遣將王文穎謝恩
436 12 qiǎn to banish; to exile 誌誠遣將王文穎謝恩
437 12 qiǎn to release 誌誠遣將王文穎謝恩
438 12 qiǎn to divorce 誌誠遣將王文穎謝恩
439 12 qiǎn to eliminate 誌誠遣將王文穎謝恩
440 12 qiǎn to cause 誌誠遣將王文穎謝恩
441 12 qiǎn to use; to apply 誌誠遣將王文穎謝恩
442 12 qiàn to bring to a grave 誌誠遣將王文穎謝恩
443 12 to prevail; to defeat 硃克融
444 12 to subdue; to restrain; to limit 硃克融
445 12 to cut down; to harm 硃克融
446 12 to exploit; embezzle 硃克融
447 12 severe; harsh 硃克融
448 12 to set a date; to set a time limit 硃克融
449 12 to digest 硃克融
450 12 gram 硃克融
451 12 able 硃克融
452 12 zhī to know 以功遷衙前都知兵馬使
453 12 zhī to comprehend 以功遷衙前都知兵馬使
454 12 zhī to inform; to tell 以功遷衙前都知兵馬使
455 12 zhī to administer 以功遷衙前都知兵馬使
456 12 zhī to distinguish; to discern 以功遷衙前都知兵馬使
457 12 zhī to be close friends 以功遷衙前都知兵馬使
458 12 zhī to feel; to sense; to perceive 以功遷衙前都知兵馬使
459 12 zhī to receive; to entertain 以功遷衙前都知兵馬使
460 12 zhī knowledge 以功遷衙前都知兵馬使
461 12 zhī consciousness; perception 以功遷衙前都知兵馬使
462 12 zhī a close friend 以功遷衙前都知兵馬使
463 12 zhì wisdom 以功遷衙前都知兵馬使
464 12 zhì Zhi 以功遷衙前都知兵馬使
465 11 and 與鄉曲之不令者遊
466 11 to give 與鄉曲之不令者遊
467 11 together with 與鄉曲之不令者遊
468 11 interrogative particle 與鄉曲之不令者遊
469 11 to accompany 與鄉曲之不令者遊
470 11 to particate in 與鄉曲之不令者遊
471 11 of the same kind 與鄉曲之不令者遊
472 11 to help 與鄉曲之不令者遊
473 11 for 與鄉曲之不令者遊
474 11 plain; white 軍中素伏其謀略
475 11 vegetarian food 軍中素伏其謀略
476 11 element 軍中素伏其謀略
477 11 a letter written on white silk 軍中素伏其謀略
478 11 original; former; native 軍中素伏其謀略
479 11 normally; usually; always 軍中素伏其謀略
480 11 plain silk; white silk 軍中素伏其謀略
481 11 simple 軍中素伏其謀略
482 11 the actual situation 軍中素伏其謀略
483 11 in vain; for nothing 軍中素伏其謀略
484 11 beige; the color of plain silk 軍中素伏其謀略
485 11 worthy but with no official position 軍中素伏其謀略
486 11 fundamental 軍中素伏其謀略
487 11 a cloud carriage 軍中素伏其謀略
488 11 jasmine 軍中素伏其謀略
489 11 yǔn to grant; to allow; to consent 張允伸
490 10 尚書 shàng Shū Book of Documents; Book of History; Shangshu 尋改檢校工部尚書
491 10 尚書 shàngshū a high official 尋改檢校工部尚書
492 10 gōng public; common; state-owned 遣裨將石公緒等諭意兩部
493 10 gōng official 遣裨將石公緒等諭意兩部
494 10 gōng male 遣裨將石公緒等諭意兩部
495 10 gōng duke; lord 遣裨將石公緒等諭意兩部
496 10 gōng fair; equitable 遣裨將石公緒等諭意兩部
497 10 gōng Mr.; mister 遣裨將石公緒等諭意兩部
498 10 gōng father-in-law 遣裨將石公緒等諭意兩部
499 10 gōng form of address; your honor 遣裨將石公緒等諭意兩部
500 10 gōng accepted; mutual 遣裨將石公緒等諭意兩部

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
北狄 98 Northern Di
本州 98 Honshū
兵部 98 Ministry of War
博野 98 Boye
沧州 滄州 67 Cangzhou
常山 99 Changshan
蚩尤 67 Chi You
刺史 99 Regional Inspector
大中 100 Da Zhong reign
定州 100 Dingzhou
100
 1. Dong
 2. to supervise; to direct
东都 東都 68 Luoyang
二月 195 February; the Second Month
范阳 范陽 102 Fanyang
光禄大夫 光祿大夫 103 Glorious grand master
广明 廣明 103 Guangming
光启 光啟 103 Guangqi
104
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man; a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
河东 河東 104
 1. Hedong
 2. Hedong
户部尚书 戶部尚書 104 Minister of Revenue (from the Han dynasty onwards)
会昌 會昌 104 Huichang
回鹘 回鶻 72 Huihu
106
 1. a thistle
 2. Ji
 3. Ji
监察御史 監察御史 106 Investigating Censor
节度留后 節度留後 106 Provisional Governor
节度使 節度使 106 military commissioner; jiedushi
景福 106 Jingfu
井陉 井陘 106 Jingxing
敬宗 106 Jingzong
金吾 106
 1. a metal club
 2. Imperial Guard
九译 九譯 74 Records of the Nine Interpreters
郡守 106 Commandery Governor
开成 開成 107 Kaicheng
康居 75 Kangju
李德裕 李德裕 76 Li Deyu
李全 108 Li Quan
岭南 嶺南 108 Lingnan
留后 留後 108 Provisional Governor
柳州 108 Liuzhou
卢龙 盧龍 108 Lulong
牛僧孺 78 Niu Sengru
仆射 僕射 80 Supervisor; Chief Administrator
乾宁 乾寧 113 Qianning
契丹 113 Khitan
人大 82
 1. National Peoples Congress (in China); Great Hall of the People
 2. Renmin University of China
山东 山東 115 Shandong
上都 115 Shangdu; Xanadu; Shangtu; Chandu; Xandu; Kemenfu; Kaipingfu
商州 115 Shangzhou
山南西道 115 Shannanxi Circuit
深州 115 Shenzhou
侍中 115 Shizhong; Palace Attendant
司空 115
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
司马 司馬 115
 1. Minister of War
 2. Sima [star]
 3. Sima [surname]
 4. Aide to Commander; Leader of Cavalry
思明 115 Siming
太保 84 Grand Protector
太傅 84 Grand Tutor; Grand Mentor
太和 116
 1. Taihe reign
 2. Taihe reign
太原 84 Taiyuan
天子 116 the rightful Emperor; the Son of Heaven
突厥 84 Tujie; Göktürks; proto-Turkic ethnic group
文宗 119 Emperor Wenzong of Tang
119
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
武强 武強 119 Wuqiang
武威 119 Wuwei
吴兴 吳興 87 Wuxing
五原 119 Wuyuan
五月 119 May; the Fifth Month
120
 1. what?; where?; why?
 2. a slave; a servant
 3. Kumo Xi; Xi; Tatabi
 4. Kumo Xi; Xi; Tatabi
 5. Xi
咸通 120 Xiantong
兴元 興元 120 Xingyuan
120
 1. xu
 2. slowly; gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
燕国公 燕國公 89 Yan Guogong
杨文 楊文 121 Yang Wen
燕蓟 燕薊 121 Yanji
雁门 雁門 121 Yanmen
阴山 陰山 121 Yin mountains
以太 121 Ether-
有子 121 Master You
幽州 121 Youzhou; Fanyang
羽林 121
 1. Yu Lin; Palace Guards
 2. Yu Lin [star]
御史大夫 121 Imperial Secretary
渔阳 漁陽 121 Yuyang
宰相 122 chancellor; prime minister
长吏 長吏 122 Senior Functionary; Chief Official
长庆 長慶 122 Changqing
122
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
正月 122 first month of the lunar calendar
至强 至強 122 Xeon
中和 122 Zhonghe
中华 中華 122 China
左氏春秋 122 Zuo Shi Spring and Autumn Annals

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 0.

Simplified Traditional Pinyin English