Chinese Notes
Chinese Notes

志气 (志氣) zhìqì

zhìqì noun ambition / resolve / aspiration / morale
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Thought 思想

Contained in

有志气

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》 《季氏第十六》 Commentary on Ji Shi XVI 4
History of Yuan 《元史》 卷三 本紀第三: 憲宗 Volume 3 Annals 3: Xianzong 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷四十三 列傳第三十一: 郭祚 張彝 邢巒 李崇 Volume 43 Biographies 31: Gao Zuo, Zhang Yi, Xing Luan, Li Chong 2
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷九 魏書十 荀彧荀攸賈詡傳 Volume 9: Book of Wei 9 - Biographies of the Xiahous and Caos 1
History of Yuan 《元史》 卷一百四十八 列傳第三十五: 董俊 嚴實 Volume 148 Biographies 35: Dong Jun, Yan Shi 1
Commentaries on the Four Books by Zhu Xi 朱熹《四書章句集注》 《告子章句上》 Commentary on Gaozi I 1
Book of Southern Qi 《南齊書》 卷二十四 列傳第五 柳世隆 張瑰 Volume 24 Biographies 5: Liu Shilong, Zhang Gui 1
Book of Song 《宋書》 卷九十八 列傳第五十八 氐胡 Volume 98 Biographies 58: Zhi Hu 1
History of Song 《宋史》 卷四百七十四 列傳第二百三十三 姦臣四 万俟禼 韓侂胄 丁大全 賈似道 Volume 474 Biographies 233: Treacherous Officials 4 - Wan Sixie, Han Tuozhou, Ding Daquan, Jia Sidao 1
History of Song 《宋史》 卷四百四十三 列傳第二百〇二 文苑五 梅堯臣 江休復 蘇洵 章望之 王逢 孫唐卿黃庠 楊寘 唐庚兄:伯虎 文同 楊傑 賀鑄 劉涇 鮑由 黃伯思 Volume 443 Biographies 202: Literature 5 - Mei Yaochen, Jiang Xiufu, Su Xun, Zhang Wangzhi, Wang Feng, Suntang Qinghuangxiang, Yang Zhi, Tang Geng and elder brother: Bohu, Wen Tong, Yang Jie, He Zhu, Liu Jing, Bao You, Huang Bosi 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
志气骄 志氣驕 遂志氣驕盈 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷十八 列傳第十   孫騰 高隆之 司馬子如 Volume 18 Biographies 10: Sun Teng; Gao Longzhi; Sima Ziru 5
志气宏 志氣宏 志氣宏放 Book of Jin 《晉書》 卷四十九 列傳第十九 阮籍 嵇康 向秀 劉伶 謝鯤 胡毋輔之 畢卓 王尼 羊曼 光逸 Volume 49 Biographies 19: Ruan Ji; Ji Kang; Xiang Xiu; Liu Ling; Xie Kun; Huwu Fuzhi; Bi Zhuo; Wang Ni; Yang Man; Guang Yi 4
志气弥 志氣彌 而志氣彌亮 Book of Wei 《魏書》 卷64 郭祚 張彝 Volume 64: Guo Zuo, Zhang Yi 4
志气未 志氣未 志氣未衰 Book of Song 《宋書》 卷五十三 列傳第十三 張茂度 庾登之 謝方明 江夷 Volume 53 Biographies 13: Zhang Maodu, Yu Dengzhi, Xie Fangming, Jiang Yi 3
以为志气 以為志氣 以為志氣謇烈不逮李彪 Book of Wei 《魏書》 卷63 王肅 宋弁 Volume 63: Wang Su, Song Bian 2
志气微 志氣微 志氣微改 Book of Wei 《魏書》 卷69 崔休 裴延俊 袁翻 Volume 69: Cui Xiu, Pei Yanjun, Yuan Fan 2
容貌志气 容貌志氣 賈君之容貌志氣如此 Book of Later Han 《後漢書》 卷十七 馮岑賈列傳 Volume 17: Biographies of Feng, Cen, Jia 2
志气雄 志氣雄 志氣雄遠 Book of Sui 《隋書》 卷70 列傳第35 楊玄感 李子雄 趙元淑 斛斯政 劉元進 李密 裴仁基 Volume 70 Biographies 35: Yang Xuangan, Li Zixiong, Zhao Yuanshu, Hu Shizheng, Liu Yuanjin, Li Mi, Pei Renji 2
志气嚣 志氣囂 志氣囂然 Book of Wei 《魏書》 卷81 綦儁 山偉 劉仁之 宇文忠之 Volume 81: Qi Jun, Shan Wei, Liu Renzhi, Yuwen Zhongzhi 2
志气謇 志氣謇 以為志氣謇烈不逮李彪 Book of Wei 《魏書》 卷63 王肅 宋弁 Volume 63: Wang Su, Song Bian 2