Chinese Notes
Chinese Notes

谋杀 (謀殺) móushā

móushā noun murder
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Law 法律

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷二百〇一 志第一百五十四 刑法三 Volume 201 Treatises 154: Punishment and Law 3 9
New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷三十 漢臣傳第十八: 蘇逢吉 史弘肇 楊邠 王章 劉銖 李業 聶文進 後贊 郭允明 Volume 30 Later Han Biographies 10: Su Fengji, Shi Hongzhao, Yang Bin, Wang Zhang, Liu Zhu, Li Ye, Nie Wenjin, Hou Zan, Guo Yunming 4
History of Song 《宋史》 卷三百二十一 列傳第八十 鄭獬 陳襄 錢公輔 孫洙 豐稷 呂誨 劉述 劉琦 錢顗 鄭俠 Volume 321 Biographies 80: Zheng Xie, Chen Xiang, Qian Gongfu, Sun Zhu, Feng Ji, Lu Hui, Liu Shu, Liu Qi, Qian Yi, Zheng Xia 4
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷四十八 吳書三 三嗣主傳 Volume 48: Book of Wu 3 - Biographies of the three heirs 3
Book of Han 《漢書》 卷四十四 淮南衡山濟北王傳 Volume 44: The kings of Huainan, Hengshan and Jibei 3
New Book of Tang 《新唐書》 卷二百零六 列傳第一百三十一 外戚 Volume 206 Biographies 131: Families of Imperial Consorts 3
History of Song 《宋史》 卷三百 列傳第五十九 楊偕 王沿 杜杞 楊畋 周湛 徐的 姚仲孫 陳太素 馬尋 杜曾 李虛己 張傅 俞獻卿 陳從易 楊大雅 Volume 300 Biographies 59: Yang Xie, Wang Yan, Du Qi, Yang Tian, Zhou Zhan, Xu De, Yao Zhongsun, Chen Taisu, Ma Xun, Du Ceng, Li Xuji, Zhang Fu, Yu Xianqing, Chen Congyi, Yang Daya 3
Book of Later Han 《後漢書》 卷六十一 左周黃列傳 Volume 61: Biographies of Zuo, Zhou, Huang 3
Book of Wei 《魏書》 卷111 刑罰志七 Volume 111 Treatise 7: Criminal Punishment 3
History of Jin 《金史》 卷七十六 列傳第十四: 太宗諸子 宗磐(本名蒲魯虎) 宗固(本名胡魯) 宗本(本名阿魯,附:蕭玉) 杲本名斜也 子:宗義(本名孛吉) 阿虎里 宗幹本名斡本 子:充(本名神土懣 子:永元(本名元奴)) 兗(本名梧桐) 襄(本名永慶) 袞(本名蒲甲) Volume 76 Biographies 14: Tai Zong sons - Zong Pan (formerly named Puluhu), Zong Gu (formerly named Hulu), Zong Ben (formerly named Alu, relative: Xiaoyu), Gao formerly named Xieye, son: Zongyi (formerly named Beiji), A Huli, Zong Gan formerly named Woben, son: Chong (formerly named Shentumen, son: yongyuan (formerly named Yuannu), Yan (formerly named Wutong), Xiang (formerly named Yongqing), Gun (formerly named pujia) 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
等谋杀 等謀殺 又與從弟調等謀殺一家三人 Book of Han 《漢書》 卷五十三 景十三王傳 Volume 53: The thirteen sons of Emperor Jing 8
谋杀峻 謀殺峻 吳侯英謀殺峻 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷四十八 吳書三 三嗣主傳 Volume 48: Book of Wu 3 - Biographies of the three heirs 4
谋杀刺史 謀殺刺史 坐謀殺刺史王肅以壽春叛 Book of Wei 《魏書》 卷59 劉昶 蕭寶夤 蕭正表 Volume 59: Liu Chang, Xiao Baoyin, Xiao Zhengbiao 3
谋杀叉 謀殺叉 謀殺叉 Book of Wei 《魏書》 卷13 皇后列傳 Volume 13: Bigraphies of Empresses 3
英谋杀 英謀殺 吳侯英謀殺峻 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷四十八 吳書三 三嗣主傳 Volume 48: Book of Wu 3 - Biographies of the three heirs 2
欲谋杀 欲謀殺 建具知太子之欲謀殺漢中尉 Book of Han 《漢書》 卷四十四 淮南衡山濟北王傳 Volume 44: The kings of Huainan, Hengshan and Jibei 2
谋杀光 謀殺光 左將軍上官桀與蓋主謀殺光 Book of Han 《漢書》 卷七十八 蕭望之傳 Volume 78: Xiao Wangzhi 2
民谋杀 民謀殺 秦州城民謀殺刺史駱超 Book of Wei 《魏書》 卷75 尒朱兆 尒朱彦伯 尒朱度律 尒朱天光 Volume 75: Erzhu Zhao, Erzhu Yanbo, Erzhu Dulu, Erzhu Tianguang 2
谋杀社 謀殺社 蠕蠕社崙從弟悅伐大那等謀殺社崙而立大那 Book of Wei 《魏書》 卷2 太祖紀 Volume 2 Annals: Taizu (Emperor Daowu) 2
庄帝谋杀 莊帝謀殺 莊帝謀殺尒朱榮 Book of Wei 《魏書》 卷19上 景穆十二王上 Volume 19a: Emperor Jingmu Twelve Princes 1 2