Chinese Notes
Chinese Notes

亲临 (親臨) qīnlín

qīnlín verb to go in person
Domain: Literary Chinese 文言文

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷二十  列傳第八: 衞操 莫含 劉庫仁 尉古真 穆崇 奚斤 叔孫建 安同 庾業延 王建 羅結 樓伏連 閭大肥 奚牧 和跋 莫題 賀狄干 李栗 奚眷 Volume 20 Biographies 8: Wei Cao, Mo Han, Liu Kuren, Wei Guzhen, Mu Chong, Xi Jin, Shu Sunjian, An Tong, Yu Yeyan, Wang Jian, Luo Jie, Lou Fulian, Lu Dafei, Xi Mu, He Ba, Mo Ti, He Digan, Li Li, Xi Juan 5
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷十六  列傳第四: 道武七王 明元六王 太武五王 Volume 16 Biographies 4: Daowu's Seven Sons, Mingyuan's Six Sons, Taiwu's Five Sons 4
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷十九  列傳第七: 文成五王 獻文六王 孝文六王 Volume 19 Biographies 7: Wen Cheng's Five Sons, Xianwen's Six Sons, Xiaowen's Six Sons 4
History of Yuan 《元史》 卷一百〇三 志第五十一: 刑法二 Volume 103 Treatises 56: Punishment and Law 2 4
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷五十七 列傳第四十五: 周宗室 Volume 57 Biographies 45: The Northern Zhou Imperial Family 3
Book of Wei 《魏書》 卷27 穆崇 Volume 27: Mu Chong 3
Book of Wei 《魏書》 卷21上 獻文六王上 Volume 21a: Emperor Xianwen's Six Princes 1 3
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷七十五 列傳第六十三: 趙煚 趙芬 王韶 元巖 宇文㢸 伊婁謙 李圓通 郭榮 龐晃 李安 楊尚希 張煚 蘇孝慈 元壽 Volume 75 Biographies 63: Zhao Jiong, Zhao Fen, Wang Shao, Yuan Yan, Yu Wenbi, Yi Louqian, Li Yuantong, Guo Rong, Pang Huang, Li An, Yang Shangxi, Zhang Jiong, Su Xiaoci, Yuan Shou 3
History of Jin 《金史》 卷一百二十 列傳第五十八: 世戚 石家奴 裴滿達 忽睹 徒單恭 烏古論蒲魯虎 唐括德溫 烏古論粘沒曷 蒲察阿虎迭 烏林答暉 蒲察鼎壽 徒單思忠 徒單繹 烏林答復 烏古論元忠子:誼 唐括貢 烏林答琳 徒單公弼 徒單銘 徒單四喜 Volume 120 Biographies 58: Shi Qi, Shi Jianu, Pei Manda, Hu Du, Tu Dangong, Wugulunpuluhu, Tangkuo Dewen, Wugulunzhanmeihe, Puchaahudie, Wulin Dahui, Pucha Dingshou, Tudan Sizhong, Tu Danyi, Wulin Dafu, Wugulunyuanzhong son: Yi, Tang Kuogong, Wulin Dalin, Tudan Gongbi, Tu Danming, Tudan Sixi 3
Book of Wei 《魏書》 卷7下 高祖紀下 Volume 7b Annals: Gaozu 2 (Emperor Xiaowen) 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
帝亲临 帝親臨 孝元帝親臨喪 Records of the Grand Historian 《史記》 《張丞相列傳》 Biography of Chancellor Zhang 15
车驾亲临 車駕親臨 車駕親臨 Book of Later Han 《後漢書》 卷十八 吳蓋陳臧列傳 Volume 18: Biographies of Wu, Gai, Chen, Zang 6
亲临吊 親臨吊 天子親臨吊者數至 Book of Han 《漢書》 卷八十四 翟方進傳 Volume 84: Zhai Fangjin 5
亲临哀恸 親臨哀慟 常親臨哀慟 Book of Wei 《魏書》 卷16 道武七王 Volume 16: Emperor Daowu's Seven Princes 5
亲临观 親臨觀 終古親臨觀 Book of Han 《漢書》 卷三十八 高五王傳 Volume 38: The five sons of Emperor Gao 5
亲临丧 親臨喪 孝元帝親臨喪 Records of the Grand Historian 《史記》 《張丞相列傳》 Biography of Chancellor Zhang 5
勒亲临 勒親臨 勒親臨觀之 Book of Jin 《晉書》 卷一百〇四 載記第四 石勒上 Volume 104 Records 4: Shi Le Part One 4
天子亲临 天子親臨 天子親臨吊者數至 Book of Han 《漢書》 卷八十四 翟方進傳 Volume 84: Zhai Fangjin 4
上亲临 上親臨 上親臨觀焉 Book of Han 《漢書》 卷八十七 揚雄傳 下 Volume 87b: Yang Xiong 2 3
亲临决 親臨決 上親臨決焉 Book of Later Han 《後漢書》 卷四十八 楊李翟應霍爰徐列傳 Volume 48: Biographies of Yang, Li, Di, Ying, Huo, Yuan, Xu 3